Etnologija i antropologija

Курс:
Херменеутичка антропологија (докт.)
Предавачи: др Гордана Горуновићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Епистемолошки извори херменеутичке парадигме и интерпретативних приступа у културној антропологији. Утицајни аутори и дела, кључни концепти, теме и проблеми. Подручја примене (симболичка и политичка антропологија, антропологија религије, сродства, итд.)
Циљ изучавања курса: Циљ је да студенти стекну потребна знања о херменеутици и конкретним примерима примене интерпретативних приступа у антропологији, њиховим епистемолошким циљевима, предностима, недостацима и ограничењима.
Предуслови за полагање: Без предуслова
Облици наставе: Настава се одвија кроз предавања, дискусије и самостални семинарски рад кандидата.
План курса:

1. недеља
предавање - Појам херменеутика
Контекстуалне дефиниције метода и теорија тумачења. Дисциплине: општа, филолошка, филозофска, историјска и антрополошка херменеутика. Сажета ретроспектива: порекло, извори и развој теорија тумачења у хуманистичким и друштвено-историјским дисциплинама. Немачка традиција "духовне историје" и социологије разумевања (Јохан Дројзен, Вилхелм Дилтај, Макс Вебер и др). Verstehen i Erklärung; тумачење vs. објашњење; Geisteswissenschaften и Naturwissenschaften; идеографско и номотетско.
Литература: Michael Agar, Hermeneutics in Anthropology: A Review Essay, Ethos, Vol. 8, No. 3 (Autumn, 1980), pp. 253-272.
Vukomanović, Milan. 1997. Rani hrišćanski mitovi: hermeneutička ispitivanja. Beograd: Čigoja.

2. недеља
предавање - Антипозитивистички заокрет у социјалној и културној антропологији
Мотивација заокрета од средине 20. века. Утицаји филозофске херменеутике, феноменологије и критичке теорије. Интерпретативна и симболичка антропологија. Нагласак на етнографији, емској перспективи и тзв. прагматичној теорији тумачења/читања. Култура као текст и друштвена драма. Истакнути аутори и дела - Еванс-Причард, К. Герц, В.Тарнер, Л. Димон и др.
Литература: Paul Rabinow and William M. Sullivan, The Interpretive Turn: A Second Look. U: Intepretive Social Science: A Second Look, 1-30.

3. недеља
предавање - Примене херменеутичких метода и теорија
Компаративна историја религија и култура. Тумачења религијских текстова, ритуала и симболичке праксе. Vukomanović, Milan. 2007. Svet Tominog jevanđelja. Beograd: Čigoja. Geertz, Clifford. 1971. Islam Observed. Religious Development in Morocco and Indonesia. Chicago: Chicago University Press. Bruce Kapferer. 1983. A celebration of demons: Exorcism and Aesthetics of Healing in Sri Lanka. Bloomington: Indiana University Press.

4. недеља
предавање - Политичка историја и значења политике
Интерпретативна реконструкција друштвеног поретка и политике у претколонијалним државама. Geertz, Clifford. 1980. Negara: Тhe Theatre State in Nineteenth-Century Bali. Princeton: Princeton University Press. Dumont, Louis.1980. Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications. Chicago: Chicago University Press.

5. недеља
предавање - Значења политике у постколонијалној ситуацији: пример мароканске државе
Geertz, C., Hildred Geertz and Lawrence Rosen. 1979. Meaning and Order in Moroccan Society. Cambridge Univesity Press.

6. недеља
предавање - Национализам и насиље
Bruce Kapferer. 2012. Legends of people, myths of state: Violence, Intolerance, and Political Culture in Sri Lanka and Australia. Berghan Books.

7. недеља
предавање - Културне естетике
Миметичко представљање света и другог у визуелној уметности и компаративној етнографији. Benjamin, Walter. 1935. „The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction“. pdf Taussig, Michael. 1993. Mimesis and Alterity: A Particular History of the Senses. New York-London: Routledge.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Robert C. Ulin, Understanding Cultures: Perspectives in Anthropology and Social Sciences, 2. ed., Blackwell Publishers, 2001.
Paul Rabinow and William M. Sullivan, Eds., Intepretive Social Science: A Reader, Berkeley and Los Angelos: University of California Press, 1979.
Paul Rabinow and William M. Sullivan, Eds., Interpretive Social Science: A Second Look, Berkeley and Los Angelos: University of California Press, 1987.
Johanes Fabijan, Vrijeme i drugi, Nikšić, Jasen, 2001.
C. Geertz, Local Knowledge: A Further Essays in Interpretive Anthropology, Basic Books, 1983.
↑↑↑