Etnologija i antropologija

Курс:
Антропологија рода и сродства (осн.)
Предавачи: др Зорица Ивановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Већ готово век и по истраживање сродства заузима једно од централних места у антрополошким истраживањима. Историја антрополошке мисли о сродству открива теоријске и епистемолошке помаке који су уочљиви особито од седамдесетих година двадесетог века. Резултат ових промена јесте редефинисање домена и подручја истраживања и преиспитивању основних принципа, појмова и концепата у контексту нових оријентација и сазнања. У процесу критичких промишљања теоријских и аналитичких категорија и вредности дисциплине проблематика родних (gender) односа, тела и сексуалности долази у центар истраживања сродства.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним теоријским и методолошким питањима, приступима и резултатима антрополошког изучавања сродства, брака, родних односа и сексуалности, као и са различитим културним концептуализацијама ових односа.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова.
Облици наставе: Настава ће се одвијати кроз предавања, вежбе и семинарске дискусије.
План курса:

1. недеља
предавање - О развоју сродства и сродничког система код људи
-

2. недеља
предавање - Како је све почело: Морган и инвенција сродства
-

3. недеља
предавање - Периодизација четири велике епохе у студијама сродства:појмови,концепти,проблеми
-

3. недеља
вежбе - Периодизација четири велике епохе у студијама сродства; појмови, концепти,пробл.
-

4. недеља
- - Ко су наши рођаци: политика генеалогија и конструкција социјалног сећања
-

5. недеља
предавање - Концепт сродства и родних односа у теорији о групама порекла/ филијације
-

5. недеља
вежбе - Концепт сродства и родних односа у теорији о групама порекла/ филијације
-

6. недеља
предавање - Патрилинеарно порекло и родни односи
-

6. недеља
вежбе - Патрилинеарно порекло и родни односи
-

7. недеља
предавање - О изучавању сродства на Балкану
-

7. недеља
вежбе - О изучавању сродства на Балкану
-

8. недеља
предавање - Матрилинеарни сист. порекла; сист. двоструког, билинеарног и когнатског порекла
-

8. недеља
вежбе - Матрилинеарни сист. порекла; системи двоструког, билинеарног и когнатског порекл
-

9. недеља
предавање - Ка критици теорије о групама порекла и универзалистичког концепта патријархата
-

9. недеља
вежбе - Ка критици теорије о групама порекла и универзалистичког концепта патријархата
-

10. недеља
предавање - Теорија брачних савеза – размена жена као друштвени уговор
-

10. недеља
вежбе - Теорија брачних савеза – размена жена као друштвени уговор
-

11. недеља
предавање - Елементарни, полукомплексни и комплексни сроднички системи
-

12. недеља
предавање - Друштво без очева и мужева – оспоравање теорије брачних савеза
-

13. недеља
- - Теренска истраживања
-

14. недеља
- - Теренска истраживања
-

15. недеља
- - Теренска истраживања
-

16. недеља
предавање - Хришћанство као елемент трансформације сродства у (западној) Европи
-

16. недеља
вежбе - Хришћанство као елемент трансформације сродства у (западној) Европи
-

17. недеља
предавање - Економија сродства - од брачних правила до брачних стратегија
-

17. недеља
вежбе - Економија сродства - од брачних правила до брачних стратегија
-

18. недеља
- - Колоквијум
-

19. недеља
предавање - Сродство и породица између идеологије и економије
-

19. недеља
вежбе - Сродство и породица између идеологије и економије
-

20. недеља
предавање - Сродство као симболички систем - критика натурализама у студијама сродства
-

21. недеља
предавање - Сродство, родни односи и "чињенице" биолошке репродукције
-

21. недеља
вежбе - Сродство, родни односи и "чињенице биолошке репродукције"
-

22. недеља
вежбе - Сродство, тело, сексуалност
-

22. недеља
вежбе - Сродство, тело, сексуалност
-

23. недеља
предавање - Савремена тумачења забране инцеста
-

23. недеља
вежбе - Савремена тумачења забране инцеста
-

24. недеља
предавање - Сродсто и нове репродуктивне технологије – проблеми идентитета и етички проблеми
-

24. недеља
вежбе - Сродсто и нове репродуктивне технологије – проблеми идентитета и етички проблеми
-

25. недеља
предавање - Нови облици породице и нови концепти сродства
-

25. недеља
вежбе - Нови облици породице и нови концепти сродства
-

26. недеља
предавање - Нови облици породице и нови концепти сродства
-

26. недеља
вежбе - Нови облици пшородице и нови концепти сродства
-

27. недеља
- - Инцест и насиље у породици
-

28. недеља
- - Систематизација градива
-

29. недеља
предавање - Систематизација градива
-

30. недеља
- - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. W. H. Rivers, A genealogical method of collecting social and vital statistics, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 30, 1900, 74-82
1. A. Kuper, Lineage Theory : A Critical Retrospect, u: R. Parkin with L. Stone (eds.), Kinship and Family. An Anthropological Reader, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2004, 79-93
1. L. Stone, Kinship and Gender. An Introduction, Westiew Press, Oxford, 1997, 69-84
1. Б. Денић, Спол и моћ на Балкану, Етнолошки преглед 22, Београд, 1986, 83-98 2. К. Казер, Породица и сродство на Балкану. Анализа једне културе која нестаје, Удружење за друштвену историју, Београд
1. A. Bolyantz, Musing on Matrilyny: Understanding and Social Relations among the Sursurunga of New Ireland, u: M. J. Maynes, A. Waltner, B. Soland, U. Strasser, Gender, Kinship, Power. A Comparative
1. Ж. Папић, Новија феминистичка критика патријархата: релативизација универзализма, Социологија, бр. 1, 1993, 107-120 З. Ивановић, На кога личе деца? Сродство код Срба и принципи перцепције сличност
1. М. Годелије, Убиство оца или жртвовање сексуалности? Претпоставке о основама социјалне везе, Трећи програм бр. 119 - 12, Београд 2003, 285 - 312.
1. Ж. Папић, Полност и култура, XX век, Београд, 1997, 182-193; 260-291 3. Е. Лич, Клод Леви-Строс, Просвета, Библиотека XX век, Београд, 1982, 115-136
1. M. Mитерауер, Кад је Адам копао а Ева прела: Историјско антрополошки огледи из прошлости европске породице, Удружење за друштвену историју, Београд, 2001, 2001, 71-85 2. J. Goody, Inheritance, Pr
1. П. Бурдије, Нацрт за јену теорију праксе. Три студије о кабилској етнологији, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999, 63-115
1. A. Perdoso de Lima, Is blood ticker than economic interest in familial enterprises? u: P. P. Schweitzer (ed.), Dividends of Kinhip. Meanings and Uses of Social Relatedness, Routledge, London and N
1. Edmund R. Leach, Virgin Birth, Proceedings of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Irland, 1966, 39-49 2. З. Ивановић, На кога личе деца? Сродство код Срба и принципи перцепциј
S. Junko Yanagisako, J. Fishburne Collier, eds, Gender and Kinship, Essays Toward a Unified Analysis, 1987, 14 - 50.
3. А. Вулетић, Породица у Србији средином 19. века, Историјски институт, Београд, 2002, 39-60; 153-156 4. З. Ивановић, На кога личе деца? Сродство код Срба и принципи перцепције сличности међу сродни
1. М. Годелије, Убиство оца или жртвовање сексуалности? Претпоставке о основама социјалне везе (у штампи; текст у рукопису, библиотека Одељења за етн. и антр.) 2. Ф. Еритије, Постоји ли диференцијалн
1. Џ. М. Гослинга-Рој, Границе тела, фикција женског ја. Етнографски поглед на моћ, феминизам и репродуктивне технологије, Култура, бр.105/106, Београд, 2003, 183-209 2. S. M. Kahn, Eggs and Wombs:
L. Akesson, Bound by blood? New Meanings of Kinship and Individuality in Discourse of Genetic Counseling, L. Stone (ed.), New Directions in Anthropological Kinship, 2001.
1. C. P. Hayden, Gender, Genetics, and Generation : Reformulation Biology in Lesbian Kinship, u: R. Parkin with L. Stone (eds.), Kinship and Family. An Anthropological Reader, Blackwell Publishing Lt
3. L. Stone, Has the World Turned? Kinship and Family in the Contemporary, American Soap Opera, u : R. Parkin with L. Stone (eds.), Kinship and Family. An Anthropological Reader, Blackwell Publishing
1. З. Ивановић, “Антропологија жене” и питање родних односа у измењеном дискурсу антропологије, у: Ж. Папић, Л. Склевицкy (ур.), Антропологија жене, Друго издање, XX век, Београд, 2003, 381-435
Општа допунска литература
1. D. M. Schneider, What is Kinship All About, u: P. Reining (ed.), Kinship Studies in the Morgan Centennial Year, The Anthropological Society of Washington, 1972, 32-63 2. H. W. Scheffler, Sexism an
1. D. Jacobson, J. H. Liem, R. S. Weiss, Parenting from Separate Households: A Cultural Perspective, у: L. Stone (ed.), New Directions in Anthropological of Kinship, Rowman and Littlefield Publichers,
1. З. Мршевић, Инцест између мита и стварности. Криминолошка студија сексуалног злостављања деце, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 1997
1. S. Lundin, The Threatened Sperm: Parenthood in the Age of Biomedicine, у: L. Stone (ed.), New Directions in Anthropological of Kinship, Rowman and Littlefield Publichers, New York, Oxford, 2001, 12
3. H. Ragoné, Surogate Motherhood and American Kinship, у : R. Parkin with L. Stone (eds.), Kinship and Family. An Anthropological Reader, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2004, 342-360
1. Ф. Еритје, Две сестре и њихова мати. Антропологија инцеста, Библиотека XX век, Београд, 2003.
1. J. B. White, Kinship, reciprocity and the world market, u: P. P. Schweitzer (ed.), Dividends of Kinhip. Meanings and Uses of Social Relatedness, Routledge, London and New York, 2000, 124-148 2. C.
1. G. Duby, Vitez, žena svećenik, Logos, Split, 1987 2. G. Duby, Love and Marriage in the Middle Ages, Polity Press, 1994 3. Ј. Goody, The developement of the family and marriage in Europ
C. Hua, A Society without Fathers or Husbends. The Na of China, Zone Books, New York, 2001
T. R.Trautmann, Lewis Henry Morgan and the Invention of Kinship, University of California Press, Berkeley, 1987, 231-265
1. M. Bloch, Descent and Sources of Contradiction in Representations of Woman and Kinship, u : J. Fishburne Collier and S. Yanagisako (eds.), Gender and Kinship, Essays toward a Unified Analysis, St
↑↑↑