Etnologija i antropologija

Курс:
Социологија насеља - социологија града (осн.)
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
др Вера Бацковићванредни професор
др Јелисавета Петровић доцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Definišu se ključni teorijski pristupi, analitički koncepti i metode proučavanja grada kao društvenog fenomena. Posmatra se uloga gradova u različitim istorijskim etapama razvoja društva i prepoznaju ključni resursi socijalne i sistemske integracije koji su koncetrisani i centralizovani u gradovima. Posebna pažnja poklanja se karakteristikama urbanizacije i metropolizacije u kontekstu savremene globalizacije. Kurs se bavi asimetrijom moći društvenih aktera u gradu, potencijalnim sukobima interesa, kao i mehanizmima njihovog razrešavanja. Posebno se procenjuju efekti deregulacije, privatizacije (partnerstvo javnog i privatnog sektora i angažovanje trećeg sektora) i decentralizacije urbane politike, i definiše se njena transformacija od socijalno provajderske (fokusirane na pitanja socijalne redistribucije) ka preduzetničkoj (orijantisana ka inovacijama u službi ekonomskog rasta i ka politici identiteta). Analiziraju se bitna obeležja urbanog režima (koalicija ključnih aktera u upravljanju gradom, oblikovanju urbanih prostora i servisa, kao i uslova života u gradu), socio-prostornih nejednakosti (socijalna diferencijacija u gradskom prostoru), urbanih socijalnih pokreta (participativnost građana u upravljanju), kao i održivog razvoja gradova (u ekološkoj, ekonomskoj i socijalnoj dimenziji). Praktička dimenzija kursa postiže se razmatranjem svih tema kroz podatke empirijskih istraživanja u istorijsko-komparativnoj perspektivi (gradovi razvijenog sveta, gradovi zemalja u razvoju i postsocijalistički gradovi). Studenti se upoznaju i sa međunarodnim indikatorima urbanog razvoja.
Циљ изучавања курса: Osposobljavanje studenata u sociološkom razumevanju i kritičkom proučavanju specifičnosti procesa urbanizacije (oblikovanja urbanog kao multidimenzijalnog društvenog fenomena), kao i domena urbane politike.
Предуслови за полагање: Za studente sociologije uslov su odslušani predmeti Teorija društvene strukture i sistema i Teorije o društvenim promenama; za studente etn. i antropologije uslov je položen predmet soc. sela
Облици наставе: Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Sreten Vujović i Mina Petriović, Urbana sociologija, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
Sreten Vujović, Grad u senci rata, ISI FF, Beograd, 1997. str. 27-44; 107-168.
S. Vujović i M. Petrović »Glavni akteri i bitne promene u postsocijalističkom urbanom razvoju Beograda« U Tomanović, S (ur) Društvo u previranju, ISI FF, Beograd, 2006. str. 157-178.
Mina Petrović, Sociologija stanovanja, ISI FF, Beograd, 2004. str. 22-40;53-56; 60-65;93-97;143-148;197-199.
M. Petrović „Globalizacija i gradovi” Sociologija, Vol. XLVI, No.2,2004,
M. Petrović “Gradovi u tranziciji: iskustva razvijenih zemalja u poslednjim decenijama 20. veka" Sociologija.Vol. XLII, No. 3, 2000, str.
Sreten Vujović, Ljudi i gradovi, Beograd: FF, Budva: Mediteran, str. 22-34.
Mina Petrović, Transformacija gradova – depolitizacija urbanog pitanja, Beograd: ISI FF, 2009.
Општа допунска литература
Pušić, Lj. (2001) Održivi grad - ka jednoj sociologiji okruženja. Beograd: Slobodan Mašić-biblioteka Nova 175, str. 47-90; 229-260
Čaldarović, O. Urbana sociologija: Socijalna teorija i urbano pitanje. Zagreb: Globus, 1985. str.
Ćirković, S. »Neostvarena autonomija: gradska društva u Srbiji i Bosni«, Rabotnici, vojnici, duhovnici, Equilibrium, 2001, str. 259-276.
Dokumeta UN Habitata
Lokalna Agenda 21,
↑↑↑