Etnologija i antropologija

Курс:
Национална етнологија-Религија и род
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: 1.Теоријско-методолошки приступи и појмовно-категоријални апарат антропологије религије и антропологије рода; 2. Народна религија Срба, народно православље и родна перспектива; 3. Православље (СПЦ) и родна перспектива; 4. Алтернативни облици религијског живота и родна перспектива.
Циљ изучавања курса: 1.стицање знања о различитим теоријским приступима у проучавању рода; 2.усвајање појмовно-категоријалног апарата антропологије религије и рода; 3.разумевање историјске и културне условљености конструкције рода/пола; оспособљавање за критичку рефлексију према етнографском материјалу; 4.развијање способности уочавања и проблематизовања појава, феномена у животу верника који су родно конотирани (нарочито оних који нису артикулисани као друштвено значајни феномени); 5.оспособљавање за самостално истраживање, разумевање, повезивање теоријског и емпиријског у истраживањима религије и рода.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Настава се одвија кроз предавања и вежбе - два семестра, недељно по три часа. Вежбе обухватају различите облике активности: практичне вежбе, дискусије, излагања и презентације, видео материјал, радионице, практичне вежбе на терену.
Обавезе студената: 1) најмање један усмени приказ текста и модерирање дискусије; 2) учешће на вежбама радионичарског типа; 3) писани рад у којем студенти и студенткиње формулишу, проблематизују и образлажу релевантну и актуелну (пожењно и иновативну) тему за истраживање религије (народне религије, народног православља, официјелног православља, алтернативних облика религијског живота) у савременој култури са аспекта теорије рода. 4) кратки писани рад у којем ће користити метод анализе дискурса на задатом материјалу; 5) кратки писани рад у којем ће применити анализу дискурса на уџбеницима за веронауку или популарној теолошкој литератури намењеној деци; 6) писмени испит на почетку другог семестра обухвата наставне јединице из првог семестра.Студенти и студеткиње су обавезни да поштују рокове и термине за презентацију писаних радова, усмених приказа текстова, израду једног писаног рада на часу и полагање писменог испита.
Начин оцењивања рада и резултата: Предиспитне обавезе учествују са 60 поена у коначној оцени и то: 1) предиспитне активности на часу 10 поена; 2) писани рад 20 поена; 3) два писана рада – примена анализе дискурса - 30 поена; 4) Писмени испит доноси највише 40 поена.Поени се обрачунавају појединачно за сваку предиспитну обавезу након што је студент/студенткиња реализује а коначна оцена се утврђује на крају другог семестра према скали датој у Правилнику о оцењивању и испитима.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
Упознавање са: садржајем предмета, обавезама, начином рада и вредновањем рада, литературом.

1. недеља
вежбе - уводни час
а) план излагања усмених приказа на часовима вежби; 2) план реализације предиспитних и испитних обавеза

2. недеља
предавање - Антропологија религије и проучавања рода
Утицај савремених студија о роду на религијске студије; методолошке и практичне импликације смене парадигми у религијским студијама под утицајем студија о роду

2. недеља
вежбе - Антропологија религије и проучавања рода
Дискусија у вези уводног предавања. У складу са посебним интересовањима разговор о релевантним темама за истраживање религије и рода у савременој култури. 1) Flere S., Rod i Religioznost, Sociologija Vol XLIV, No 3, 2002: 255-269. 2) Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Blackwell Publishers, Oxford, 2000. 91-113.(prevod u rideru)

3. недеља
предавање - Основни појмови: род, пол, идентитет
дефиниције појмова, терминолошки проблеми, наведени појмови у контексту студија религије

3. недеља
вежбе - Основни појмови: род, пол, идентитет
а) дискусија у вези претходног предавања;б)дискусија у вези задате литературе литературе: 1)Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Blackwell Publishers, Oxford, 2000. 91-113 . (prevod u rideru) 2) Ursula King, Introduction: Gender and the Study of Religion, in: Religion and Gender, (ed.) Ursula King, Blackwell, Oxford & Cambridge USA, 1995, 2000., 1-31. (prevod u rideru)

4. недеља
предавање - Основни појмови: родне улоге, родни статус, родна идеологија, родни стереотипи
дефиниције појмова, терминолошки проблеми, наведени појмови у контексту студија религије

4. недеља
вежбе - Основни појмови: родне улоге, родни статус, родна идеологија, родни стереотипи
Студенти праве речнике основних појмова везаних за религију и род користећи литературу и интернет сајтове. Литература: 1) Речник основних феминистичких појмова, “Жарко Албуљ”, Београд 1999.;2)The Encyclopedia of Modern Witchcraft and Neo-Paganism, Shelley Rabinovitch, James Lewis, Kensington Publishing Corp., New York, 2002.(Gender Activism in the Neo-Pagan Movement; The Goddess; Nature Religion; Neo-Paganism;Wicca;Witch…

5. недеља
предавање - Допринос феминизма у истраживању рода
-

5. недеља
вежбе - Допринос феминизма у истраживању рода
а) наставак вежби;б)тезе из задате литературе са претходног часа, дискусија у вези питања која формулишу студенти;

6. недеља
предавање - Феминистичка истраживања у религији
-

6. недеља
вежбе - Феминистичка истраживања у религији
формулишу се основна питања; дискутује у вези тема са предавања литература: 1) June O’Connor, The Epistemological Significance of Feminist Research in Religion, in: Religion and Gender, (ed.) Ursula King, Blackwell, Oxford & Cambridge USA, 1995, 2000., 45-63. (prevod u rideru); 2) Rosalind Shaw, “Feminist Anthropology and the Gendering of Religious Studies”, u Religion & Gender, edited by Ursula King…. 65-76. (prevod u rideru) 3) Kornel D., U srcu slobode: feminizam, pol i jednakost, Beograd: Centar za ženske studije, 2002.

7. недеља
предавање - Теоријски приступи истраживању рода
теоријски приступи религији са аспекта рода

7. недеља
вежбе - Теоријски приступи истраживању рода (теоријски приступи религији са аспекта рода
дискусија о прочитаној литератури;1) Magee Penelope M., Disputing the Sacred: Some Theoretical Approaches to Gender and Religion, in: Religion and Gender……101-120. 2) Pahnke Donate, Religion and Magic in the Modern Cults of the Great Goddess, in: Religion and Gender …. 165-176. 3) Столић А., Од историје жене до родне историје, поговор у: Бок Г., Жена у историји Европе: од среднјег века до данас, Београд: Цлио, 2005. 425-445. 4) Ivanović Z., Antropologija žene i pitanje rodnih odnosa u izmenjenom diskursu antropologije, pogovor u: Antropologija žene, 2.izd., priredile Žarana Papić i Lydia Sklevicky, Beograd: Biblioteka XX vek, Knjižara Krug, Centar za ženske studije, 2003.

8. недеља
предавање - Теорија социјалнoг конструкционизма - примена у истраживањима религије и рода
литература: 1) Ber V., Uvod u socijalni konstrukcionizam, Beograd: Zepter Book World, 2001. 2)Gergen J.K., Socijalna konstrukcija: ulazak u dijalog, Beograd: Zepter Book World, 2006.

8. недеља
вежбе - Теорије конструкције рода и њихова примена у истраживањима религије
формулисање основних теза и питања са предавања; примена анализе дискурса на примерима везаним за религију и род ( дексонструкција на примеру етнографске грађе и текстова у популарној теолошкој литератури)

9. недеља
предавање - Методологија у родним истраживањима
-

9. недеља
вежбе - Методологија у родним истраживањима
формулисање разлика између «традиционалних» метода у социолошким истраживањима и метода које разрађује антропологија рода (табеларно приказивање)

10. недеља
предавање - Технике и методски поступци у истраживању
квантитативни и квалитативни метод

10. недеља
вежбе - Технике и методски поступци у истраживању (квантитативни и квалитативни метод)
примери вођења интерактивног интервјуа ( презентација), примена квалитативног метода у истраживању

11. недеља
предавање - Феминистичка антропологија о женама у хришћ. – истраживања,перспектива
истраживања, перспектива

11. недеља
вежбе - Феминистичка антропологија о женама у хришћ. – истраживања,перспектива
презентација приказа, дискусија, формулисање најважнијих теза. литература: 1) Ана Марија Грунфелдер, Феминистичка теологија, Критички осврт на методе и главна питања, у: Феминистичка теологија, Зборник радова са медјународне конференције: “Феминистичка теологија: од терије у праксу”, Нови Сад , 6-7.11.1998. приредила Свенка Савић, 2. издање Футура публикације, Нови Сад 2002. 22-38. 2)Елизабета Рајзер, Увод у феминистичку теологију, у: Феминистичка теологија ....54-61

12. недеља
предавање - Женске студије верских традиција
-

12. недеља
вежбе - Женске студије верских традиција
презентација приказа, дискусија, формулисање најважнијих теза. Литература: 1)Kari Elisabeth Borresen, Women’s Studies of the Christian Tradition: New Perspectives, in: Religion and Gender ……245-255. (prevod u rideru) 2) Bakić-Hayden M., Žena i religija: postanje, drugo stanje i stanje danas, u: Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse II, priredila Marina Blagojević, Beograd: AŽIN . Asocijacija za žensku inicijativu, 2005.

13. недеља
предавање - Жене у хришћанским црквама са аспекта православне теологије
дискусија, формулисање најважнијих теза литература: 1) Жена у цркви, призвање, дарови и значај жене у хришћанству. Светигора, Цетиње, 2001., 5-11; 51-65;179-185;. 2) Евдокимов П, Жена и спасење света, Светигора, Цетиње, 2001., 138-149; 214-230

13. недеља
вежбе - Жене у хришћанским црквама са аспекта феминистичке теологије
Жене у хришћанским црквама са аспекта феминистичке теологије у поређењу са теолошким аспектом ; презентација приказа, дискусија, анализа теолошких текстова; формулисање најважнијих теза литература: 1) Познановић Бранислава, Жена у православној вери, у: Феминистичка теологија ........91-97 2) Хегедиш-Ковачевић К., Жене у римокатоличкој цркви, у: Феминистичка теологија...121-127 3) Магда К, Жене у служби у протестантским и слободним протестантским црквама, у: феминистичка теологија ... 128- 133. 4) Кубурић З., Жене и црква, у: Феминистичка теологија....39-53.

14. недеља
предавање - Алтернативни облици религијског живота и родна перспектива

14. недеља
вежбе - Алтернативни облици религијског живота и родна перспектива
1)Enciklopedija novih religija, nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti, (ur.) Christopher Partridge, Zagreb: Naklada Ljevak, 2005. 10-24; 98-102; 295-302; 379-384; 2) Radulović L.,Alternativni religijski kultovi i rod, u: Problemi kulturnog identiteta stanovništva savremene Srbije, ur. Senka Kovač, Beogra: Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, 2005: 183-204.

15. недеља
предавање - Православље и родна перспектива - интерпретација библијских тема

15. недеља
вежбе - Интерпретација библијских тема и теолошких текстова
Презентација приказа, дискусија, формулисање најважнијих теза; интерпретација теолошких текстова са аспекта рода, дискусија. Литература: 1) Белоник Девора, Феминизам у хришћанству, Гутенбергова галаксија, Београд 2002. 25-35 2) Ана Марија Грунфелдер, Феминистичка теологија, Критички осврт на методе и главна питања, у: Феминистичка теологија, Зборник радова .....22-38. 3) Спасење кроз брак и породицу, Св. Филарет Московски, Св. Теофан Затворник, Преп. Амвросије Оптински, Светигора, Цетиње, 2002. 11-15; 45; 53;55-56;103;115;121; 4) Евдокимов П, Жена и спасење света, Светигора, Цетиње, 2001. 255-267.

16. недеља
предавање - Концепти брачних односа у хришћанству: родна идеологија

16. недеља
вежбе - Концепти брачних односа у хришћанству: родна идеологија
интерпетација теолошких текстова са аспекта рода, дискусија, формулисање најважнијих теза литература: 1) Спасење кроз брак и породицу, Св. Филарет Московски, Св. Теофан Затворник, Преп. Амвросије Оптински, Светигора, Цетиње, 2002. 11-15; 45; 53;55-56;103;115;121; 2) Мушкарац и жена пред тајном тела, Православље и полност,приредио Владимир Димитријевић, Православна мисонарска школа при храму Светог Александра Невског, 2005. 466-563 3) Евдокимов П, Жена и спасење света, Светигора, Цетиње, 2001. 255-267. 4) Bošković-Stulli M., O mizoginim pričama, u: Izmedju roda i naroda, Etnološke i folklorističke studije, (ur.) Jambešić Kirin R., Škokić T., Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Centar za ženske studije, 2004.

17. недеља
предавање - Концепти брачних односа у хришћанству: родна идеологија
-

17. недеља
вежбе - Концепти брачних односа у хришћанству: родна идеологија
интерпетација теолошких текстова са аспекта рода, дискусија, формулисање најважнијих теза литература: 1) Спасење кроз брак и породицу, Св. Филарет Московски, Св. Теофан Затворник, Преп. Амвросије Оптински, Светигора, Цетиње, 2002. 11-15; 45; 53;55-56;103;115;121;Мушкарац и жена пред тајном тела, Православље и полност,приредио Владимир Димитријевић, Православна мисонарска школа при храму Светог Александра Невског, 2005. 466-563 2) Евдокимов П, Жена и спасење света, Светигора, Цетиње, 2001. 255-267.

18. недеља
предавање - Концепти материнства у хришћанству са аспекта рода
-

18. недеља
вежбе - Концепти материнства у хришћанству са аспекта рода
презентација приказа, дискусија, формулисање најважнијих теза; литература: 1) Радуловић,Л., “Учење вери”- конструкција родних идентитета путем популаризације православне теолошке литературе, у: Традиционално И савремено у култури Срба, Посебна издања књ.49,ЕИСАНУ, Београд, 2003., 25-46 припрема за теренско истраживање: појединачни предлози за конципирање семинарског рада;дискусија

19. недеља
предавање - Родна идеологија хришћанског васпитања
-

19. недеља
вежбе - Родна идеологија хришћанског васпитања
групна анализа делова текста; дискусија о издвојеним секвенцама из литературе. литерарура: 1) Шта треба да зна сваки православни дечак, Светигора, Цетиње, 2000. 2) Шта треба да зна свака православна девојчица: поверљиви разговори мајке са ћерком о најважнијим питањима, ИИ издање, Светигора, Цетиње, 2000. 3) Спасење кроз брак и породицу, Св. Филарет Московски, Св. Теофан Затворник, Преп. Амвросије Оптински, Светигора, Цетиње, 2002., 200-203. 4) Радуловић,Л., “Учење вери”- конструкција родних идентитета путем популаризације православне теолошке литературе,.....

20. недеља
предавање - Народна религија Срба и родна перспектива
-

20. недеља
вежбе - Народна религија Срба и родна перспектива
припреме за истраживања у вези семинарских радова - прве верзије упитника литератури: 1) Душан Бандић, Царство земаљско и царство небеско, библиотека XX век, Београд,1997.,7-31; 55-63 3) Бадентер Елизабет, Једно је друго, Свејтлост, Сарајево, 1988.,49-76; 83-90.

21. недеља
предавање - Концепти “женскости” и “мушкости”у религијским представама
-

21. недеља
вежбе - Концепти “женскости” и “мушкости”у религијским представама
анализа дискурса односа између полова у предањима (фолклорна грађа) литература: 1) материјал за анализу кратких фолклорних форми 2) Бадентер Елизабет, Једно је друго, Свејтлост, Сарајево, 1988.,118-131. Наставак припрема за тест знања.

22. недеља
предавање - Репродуктивни статус и репродуктивна магија (контрола плодности)
-

22. недеља
вежбе - Репродуктивни статус и репродуктивна магија (контрола плодности)
рефлексија етнографске грађе и дискусија о антрополошким и етниолошким приступима проблему: литература: 1) Малешевић, М, Ритуализација социјалног развоја жене – Традиционално село западне Србије, Зборник радова Етнографског института књ. 19, Београд, 1986. 32-36;82-109. 3) Бадентер Елизабет, Једно је друго, Свејтлост, Сарајево, 1988., 53-65;91-104.

23. недеља
предавање - Репродуктивни табу - репродуктивна изолација
менструација, полни потенцијал, полна плодност , климактеријум, “дис-сексуалност” и губитак репродуктивне способности

23. недеља
вежбе - Репродуктивни табу - репродуктивна изолација
Репродуктивни табу - репродуктивна изолација ( менструација, полни потенцијал, полна плодност , климактеријум, “дис-сексуалност” и губитак репродуктивне способности)презентација приказа, дискусија, формулисање најважнијих теза литературе: 1) Малешевић, М, Ритуализација социјалног развоја жене…. 36-54. 2) Kaplan G. A., Sedney M.A, Psychology and Sex Roles and Androgynous Perspective, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, 1980., 111-139. ( Chapter: The Menstual cycle, Pregnancy and childbirth, Menopause)

24. недеља
предавање - Ритуалне инверзије пола и рода - обредне инверзије
преокретање светог; покладни ритуали; обредне поворке (лазарице, краљице, коледари, вучари)

24. недеља
вежбе - Ритуалне инверзије пола и рода - обредне инверзије
Ритуалне инверзије пола и рода - обредне инверзије – преокретање светог; покладни ритуали; обредне поворке (лазарице, краљице, коледари, вучари) вежбе: пројекција филма “Ревена је женски светац прави”; дискусија

25. недеља
предавање - Конструкција рода у демонологији
Међусобни односи демона и људи. Представе о демонима – родне улоге и родна неједнакост

25. недеља
вежбе - тест знања
-

26. недеља
- - Православље и родна перспектива
У овој недељи настава се организује кроз радионице као наставак припрема за теренско истраживање. Студенти су подељени у две групе у зависности од теме истраживања: (шира тематика) : “Православље и родна перспектива” ; “Народна религија Срба и родна перспектива „-(наставак разговора о прочитаној задатој литератури за семинарски, издвајање основних проблема, разговор и формирање коначне верзије упитника)

27. недеља
пракса - Теренско истраживање
Студенти на терену треба да проведу две недеље - 3 часа истраживања недељно. Локације за теренско истраживање договорене су са студентима у зависности од могућности. Студенти имају обавезу да долазе на договорене консултације: разговор о проблемима у истраживању на терену,обради података, систематизацији грађе и анализи.

28. недеља
пракса - Теренско истраживање
-

29. недеља
предавање - Презентација семинарских радова
-

30. недеља
предавање - Испитна оцена - сумирање свих резултата рада у току два семестра
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Blackwell Publishers, Oxford, 2000. 91-113 . (prevod u rideru); Ursula King, Introduction: Gender and the Study of Religion, in: Religion and Gender, (ed.) Ursula King, Blackwell, Oxford & Cambridge USA, 1995, 2000., 1-31. (prevod u rideru);
The Encyclopedia of Modern Witchcraft and Neo-Paganism, Shelley Rabinovitch, James Lewis, Kensington Publishing Corp., New York, 2002. (Gender Activism in the Neo-Pagan Movement; The Goddess; Nature Religion; Neo-Paganism; Wicca; Witch….); June O’Connor, The Epistemological Significance of Feminist Research, in Religion, in: Religion and Gender, (ed.) Ursula King, Blackwell, Oxford & Cambridge USA, 1995, 2000., 45-63. (prevod u rideru);
Rosalind Shaw, “Feminist Anthropology and the Gendering of Religious Studies”, u Religion and Gender, edited by Ursula King…. 65-76. (prevod u rideru); Magee Penelope M., Disputing the Sacred: Some Theoretical Approaches to Gender and Religion, in: Religion and Gender……101-120. (prevod u rideru); Pahnke Donate, Religion and Magic in the Modern Cults of the Great Goddess, in: Religion and Gender …. 165-176. (prevod u rideru);
Kari Elisabeth Borresen, Women’s Studies of the Christian Tradition: New Perspectives, in: Religion and Gender ……245-255. (prevod u rideru)
Ана Марија Грунфелдер, Феминистичка теологија, Критички осврт на методе и главна питања, у: Феминистичка теологија, Зборник радова са медјународне конференције: “Феминистичка теологија: од терије у праксу”, Нови Сад , 6-7.11.1998. приредила Свенка Савић, 2. издање Футура публикације, Нови Сад 2002. 22-38. 9.Речник основних феминистичких појмова, “Жарко Албуљ”, Београд 1999.
Елизабета Рајзер, Увод у феминистичку теологију, у: Феминистичка теологији ..54-61
Кубурић З., Жене и црква, у: Феминистичка теологија....39-53.Белоник Девора, Феминизам у хришћанству, Гутенбергова галаксија, Београд 2002. 25-35
Радуловић,Л., “Учење вери”- конструкција родних идентитета путем популаризације православне теолошке литературе, у: Традиционално и савремено у култури Срба, Посебна издања књ.49, ЕИСАНУ, Београд, 2003.25-46;
Радуловић, Л.,“Алтернативни религијски култови и род“, у:Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије, Етноантрополошки проблеми, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за етнологију и антропологију, Београд, 2005, 183-204;
Ber V., Uvod u socijalni konstrukcionizam, Beograd: Zepter Book World, 2001; Gergen J.K., Socijalna konstrukcija: ulazak u dijalog, Beograd: Zepter Book World, 2006.
↑↑↑