Arheologija

Курс:
Насеља и економија у неолиту
Предавачи: др Бобан Трипковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Успостављање произвођачке економије означило је промену у целокупном начину живота, култури и друштву праисторијских заједница. Током курса се, кроз неколико тематских целина, показује како су се ове промене манифестовале на подручјима Блиског истока, Анадолије и европског континента. Нагласак је стављен на међусобну условљеност економских активности, одређеног типа насеља и друштвене организације неолитских заједница.
Циљ изучавања курса: Након одслушаног курса - студент разуме обрађене појаве и процесе - аналитичке способности студента подигнуте су на виши ниво - могућа је примена стечених знања на друге културно-историјске периоде
Предуслови за полагање: Праћење курса није условљено полагањем или праћењем других курсева. Пожељно је слушање, током претходног семестра, курса «Насељавање и економија у палеолиту и мезолиту» како би се тематски заокружио период ране праисторије, као и поседовање општих знања о неолиту.
Облици наставе: Настава се изводи комбиновањем различитих наставних техника, од предавања до самосталних и тимских пројеката. Захтева се интензивно учешће студената на часу, изношење ставова о обрађеним темама и изналажење аргумената «за» и «против» обрађене теме. Настава се обавља са два часа наставе + два часа вежби током једног семестра.
Обавезе студената: 1. Редовно похађање наставе је обавеза студента. 2. Током семестра сваки студент приступа изради семинарског рада.
Начин оцењивања рада и резултата: Курс се полаже усмено, уз одбрану приложеног семинарског рада чија оцена улази у испитну оцену. На коначну оцену утичу активност на часу (1/2), семинарски рад (1/4), одбрана семинарског рада (1/4). Уколико студент није редовно похађао наставу коначна оцена се формира на следећи начин: усмени испит (1/2), семинарски рад (1/4), одбрана семинарског рада (1/4).
План курса:

1. недеља
предавање - Ловци и одгајивачи
Указује се на фундаменталне разлике у понашању праисторијских заједница. Ко су били ловци на животиње и ко су одгајивачи животиња? Да ли су њихови мотиви били исти? Час представља увод у изучавање односа човека и животиње.
Литература: Price, Т. D. Gebauer, A.B. (eds.) 1995 Last Hunters – First Farmers, School of American Research Press, Santa Fe – New Mexico.

2. недеља
предавање - Историја односа човека и животиње: доместикација као процес
Историја односа човека и животиња континуиран је процес од упознавања животиње и разумевања њеног понашања до коначног стављања под контролу човека. Указује се на предности нове стратегије опстанка, као и на друге консеквенце које је контрола дивљег донела са собом.
Литература: Clutton-Bruck, J. 1999 A Natural History of Domesticated Mammals. Cambridge: Cambridge University Press.

3. недеља
предавање - Први доместикати
На часу се обрађују прве домаће животиње, време када су доместиковане и врсте које су доместиковане (овца, коза, говече и свиња). Скреће се пажња на економски потенцијал сваке врсте и култни потенцијал само неких врста.
Литература: Clutton-Bruck, J. 1999 A Natural History of Domesticated Mammals. Cambridge: Cambridge University Press.

4. недеља
предавање - «Револуција секундарних производа»
Употреба секундарних производа представља финални ступањ у односу човека и животиње. На часу се анализирају нови производи (млеко, вуна) и нове технологије (употреба плуга) као и друштвене и економске импликације које из тога проистичу.
Литература: Sherrat, A. 1997 The Secondary Exploatation of Animals in the Old World. Economy and Society in Prehistoric Europe. Changing Perspectives. Edinburg: Edinburgh University Press, 199-228.

5. недеља
предавање - Сакупљачи и произвођачи
Доместикација биљака објашњава се као процес у коме је репродукција биљака стављена под контролу човека. Да ли је доместикација цереалија намеран чин, чиме је изазвана и до каквих је промена довела? Наведена питања се детаљно разматрају.
Литература: Price, Т. D. Gebauer, A.B. (eds.) 1995 Last Hunters – First Farmers, School of American Research Press, Santa Fe – New Mexico.

6. недеља
предавање - Култивација као стратегија опстанка, биљне врсте и употреба кроз време
Од почетка неолита адаптација човека на нову средину у великој мери зависи од адаптибилности одређених биљних врста. Предвиђен је преглед најзначајнијих врста које су током неолита коришћене као и евиденција на добро истраженим налазиштима.
Литература: Barker, G. 1985 Prehistoric Farming in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

7. недеља
предавање - Методе складиштења, конзервација и конвертовање вредности
Објашњавају се основне методе складиштења добара које су у скоро непромењеном облику остале у употреби до данас. Интерпретира се неолитска евиденција и скреће пажња на разложност диверзификације ресурса.

8. недеља
предавање - Неолитско насеље
Изучава се стратегија насељавања неолитских заједница, избор локације, динамика развоја насеља и динамика живота у насељу. Обрађују се појмови као територијалност и седентарност, указује на врсте насеља и начин организације простора.
Литература: Whittle, A. 1996 Europe in the Neolithic: the Creations of New Worlds, Cambridge University Press, Cambridge.

9. недеља
предавање - Неолитска кућа: место за живот и симболе
Студенти се упознају са практичним решењима кућа у неолиту (техникама изградње, садржајем и организацијом унутрашњег простора), као и култним и симболичким аспектима животног простора.
Литература: Hodder, I. 1990 The Domestication of Europe. Structure and Contigency in Neolithic Societies. Oxford: Blackwell.

10. недеља
предавање - Друштвено организовање неолитских заједница
Изучавају се облици друштвеног организовања и указује на разлике у археолошкој евиденцији. Разматра се улога појединца у домаћинству и улога домаћинства у заједници.
Литература: Whittle, A. 2003 The Archaeology of People. Dimensions of Neolithic Life. London and New York: Routledge.

11. недеља
предавање - Пример организације неолитског насеља: Бањица (Београд)
Претходна сазнања о усклађености изгледа насеља и облика организовања неолитских заједница показана су на конкретном примеру. Бањица је каснонеолитско насеље и припада винчанској култури. Приликом истраживања откривено је пет хоризоната становања и већи број стамбених објеката.
Литература: Todorović, J, Cermanović, A. 1961. Banjica, naselje vinčanske kulture. Beograd

12. недеља
предавање - Опсидијан у неолитским културама на Блиском истоку и у Европи
Обрађују се налази од опсидијана, вулканског стакла, које је, упркос малом броју извора, циркулисало на огромном подручју Блиског истока, Анадолије, Медитерана и континенталне Европе. Скреће се пажња на улогу опсидијана, начин размене као и однос неолитских заједница према овој сировини.
Литература: Willms C. 1983 Obsidian im Neolithicum und Äneolithicum Europas, Germania 61(2): 327-352.

13. недеља
предавање - Дистрибуција, улога и вредност артефаката од Spondylus шкољке
Упознавање студената са врстама артефаката који су израђивани од Spondylus шкољке, као и културама и контекстима у којима су налажени. Кроз комбинацију етнографске и археолошке грађе скреће се пажња на престижност ових артефаката и друштвену улогу која из тога проистиче.
Литература: Seferiades, M. L. 1995 Spondylus Gaederopus: The Earliest European Long Distance Exchange System, Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji 22: 238-256.

14. недеља
предавање - Преглед обрађених тема
↑↑↑