Arheologija

Курс:
Археологија између природе и културе
Предавачи: др Моника Милосављевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс је осмишљен тако да обучи студенте критичком мишљењу о археолошким темама где се студије природе и културе додирују. Отпочиње општијим расправама о томе где су границе људскости, затим о односу природе и одгајања, али говори и о историји идеја о раси и другим актуелним темама. Поред тога курс прати важне теме стандардног археолошког репертоара али из нових теоријских углова, попут: људско-животињских односа, исхране и кувања, тела и рода, канибализма и насиља, сродства и настанка идентитета. Курс преиспитује и техничке процедуре прикупљања, чувања, интерпретирања и излагања артефаката и екофаката. Основна идеје које курс промовише су превазилажење бинарне опозиције између природе и културе, као и померање археологије од антропоцентризма.
Циљ изучавања курса: Курс има за циљ градњу моста између епистемологија природних и друштвених наука, које су пођеднако у употреби у археологији. Уз то, курс омогућава развијање критичког мишљења кроз примену различитих научних приступа на основу сродне евиденције.
Предуслови за полагање: За студенте археологије предуслов је положен испит из обавезног предмета Увод у студије археологије. Неопходно је радно знање енглеског језика. Курс је предвиђен за студенте треће и четврте године.
Облици наставе: Курс се састоји од два часа предавања недељно.
Начин оцењивања рада и резултата: -
План курса:

1. недеља
предавање - Људска култура
Археологија као наука о култури. Историја идеја о култури. Археолошка култура. Антрополошка култура. Култура и друштво. Културни релативизам.

2. недеља
предавање - Људска природа
Природа наспрам одгајања. Разумевање социјализације људи. Концепт хабитуса Пјера Бурдијеа.

3. недеља
предавање - Биолошка еволуција
Животиње и биљке из еволуционе и археолошке перспективе.

4. недеља
предавање - Социјална еволуција
Социо-културна еволуција у археологији и антропологији, основе

5. недеља
предавање - Студије људско-животињских односа
Нове теоријске тенденције у студијама људско-животињских односа, од тотемизма до перспективизма. Онтолошки обрт. Фелипе Дескола и Едуардо Вивиерос де Кастро.

6. недеља
предавање - Музеји између природе и културе
Музеји природне историје. Музеолошки однос према природи и култури. Анализа online презентација музеја природне историје.

7. недеља
предавање - Сахрањивање људи и животиња
Сахрањивање и смрт. Археотанатологија. Сахрањивање људи и животиња. Концептуализација животиње у археолошком запису као пријатеља, жртве, комада меса или отпада.

8. недеља
предавање - Тело између природе и културе
Тело, род и сексуалност у теорији археологије.

9. недеља
предавање - Критика расизма у археологији
Антропометрија и расизам. Расијализам. Карактерологија. Значај рада Јована Цвијића и Владимира Дворниковића за домаћу археологију.

10. недеља
предавање - Исхрана, канибализам и насиље
Значај исхране, кувања и ватре за културу. Канибализам и насиље у археолошким контекстима.

11. недеља
предавање - Археологија пејзажа
Археологија пејзажа: шуме, вулкани, природна склоништа, природне препреке. Спектар различитих теоријских погледа на археологију пејзажа.

12. недеља
предавање - Документовање артефаката и екофаката
Стратегије документовања, чувања и презентације артефаката и екофаката. Зависност опсега интерпретације од теоријских претпоставки и документовања. Проблеми коришћења евиденције са старих ископавања.

13. недеља
предавање - Закључна дискусија
Припрема за испит.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Gidens, Entoni. 2005. Kultura i društvo, Sociologija. Ekonomski fakultet: Beograd (22-51).
Monaghan, John & Peter Just. 2003. Socijalna i kulturna antropologija. Šahinpašić: Sarajevo (str. 34-52, poglavlje 2).
Палавестра Александар. 2011. Културни контексти археологије. Филозофски факултет: Београд (37-84).
Salins, Maršal. 2014. Zapadnjačka iluzija o ljudskoj prirodi. Beograd: Anarhija/Blok 45 (55-63, 98-107, 114-121).
Palavestra, Aleksandar i Marko Porčić. 2008. Archaeology, Evolution and Darwinism. Etnoantropološki problemi 3 (3), 81-100.
Džonson, Metju. 2008. Evolucija, Arheološka teorija. Klio: Beograd (161-178).
Delijež, Rober. 2012. Obožavanje krava. U: Istorija antropologije. Beograd: XX vek (280-284).
Delijež, Rober. 2012. Strukturalizam Kloda Levi-Strosa. U: Istorija antropologije. Beograd: XX vek (227-250).
Ingold, Tim. 2013. San podarktičke noći. Uvod u ontologiju Odžibva. Beograd: Anarhija/blok 45 (1-41).
Žakula, Sonja. 2013. „(Ne) razumeti Darvina: evolucija i konstrukcija granice između lјudi i životinja“, u: Kulturna prožimanja: antropološke perspektive, ur. Srđan Radović, 31-50. Beograd.
Ortner, Sherry. 1972. Is Female to Male as Nature Is to Culture? Feminist Studies. Proquest. pp. 5-31.
Fuko, Mišel. 2014. Seksulanost i samovanje. Tehnologije sopstva: spisi o poznoj antici i ranom hrišćanstvu. Loznica: Karpos (29-40).
Mos, Džordž. 2005. Nauka o rasi. Istorija rasizma u Evropi. Beograd: Službeni glasnik (93-106).
Palavestra, Aleksandar i Monika Milosavljević. 2015. Delo Jovana Cvijića i Vladimira Dvornikovića kroz prizmu srpske arheologije. Etnoantropološki problemi 10 (3), 619-640.
Wrangham, Richard. 2009. Catching Fire. How Cooking Made Us Human. London: Profile Books (1-15).
Diamond, J. 1992. ’’Living Through the Donner Party’’, Discover, March 1992, 100-107.
Onfre, Mišel. 2012. Gurmanski um, filozofija ukusa. Beograd: Gradac (106-109).
Tilly, Christopher. 1994. Phenomenology of Landscape. Places, Paths and Monuments. Oxford, Providence: Berg Publishing (1-34).
Živaljević, Ivana. 2013. Životinje između Prirode i Kulture: priča o arheozoologiji. Etnoantropološki problemi 8(4), 1137-1163.
Општа допунска литература
Fernández-Armesto, Felipe. 2005. So You Think You’re Human? Oxford: Oxford University Press.
Todorov, Cvetan. 1994. Mi i drugi: francuska misao o ljudskoj raznolikosti. Beograd: XX vek (poglavlje o rasizmu).
Trigger, Bruce G. 1998. Sociocultural Evolution. Oxford: Blackwell Publishers.
Vimev, Rolan. 2004. Istorija kanibalizma. Beograd: Gradac (49-102).
↑↑↑