Arheologija

Курс:
Археологија палеолита и мезолита 2 (докт.)
Предавачи: др Душан Михаиловићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Курс се бави разматрањем ширег контекста у проучавању материјалне културе, економије, уметности, друштва и система веровања у раној праисторији. Посебна пажња на курсу ће бити посвећена: анализи фактора који су утицали на депозицију налаза; просторној анализи; утврђивању односа између природне средине, система насељавања и материјалне културе и сагледавању друштвених оквира у којима су се одграле промене у материјалној култури и начину живота у палеолиту и мезолиту.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о природној средини и друштвеном контексту у коме се јављају остаци материјалне културе из ране праисторије. Усвајање интердисциплинарног приступа у проучавању културних и друштвених појава.
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: Предавања, семинари.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
C. Gamble 1986. The Palaeolithic Settlement of Europe, Cambridge University Press, Cambridge
C. Gamble 1999. The Palaeolithic Societies of Europe, Cambridge University Press, Cambridge
F. Djindjian, J. K. Kozlowski, M. Otte 1999. Le Paléolithique superieur en Europe, Armand Colin, Paris 1999.
I. Radovanović 1996. The Iron Gates Mesolithic, International Monographs in Prehistory, Ann Arbor – Michigan
Bailey, G., P. Spikins (eds.)2008, Mesolithic Europe, Cambridge University Press, Cambridge.
↑↑↑