Arheologija

Курс:
Економија и друштво раних земљорадника и сточара (осн.)
Предавачи: др Бобан Трипковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Почетак неолита означио је промену у начину живота, култури и друштву праисторијских заједница. Током курса се, кроз неколико тематских целина, показује како су се ове промене манифестовале на подручју Мале Азије и европског континента. Теме курсева су улога неолитских иновација у развоју друштвене комплексности, интеррегионална размена и неолитско село. Нагласак је стављен на међусобну условљеност економских активности, одређеног типа насеља и друштвене организације. Током курса се користе примери на основу којих се студенти, кроз дискусију и размену ставова, оспособљавају за научну интерпретацију података. Сви студенти имају обавезу да учествују у тимском пројекту, који служи као основа за сучељавање интерпретативних могућности. Теме пројеката се одређују у договору са предавачем.
Циљ изучавања курса: - сагледавање динамике друштвених односа у неолиту; - сагледавање нивоа интеракције неолитских заједница; - разумевање условљености друштвених односа и економских активности; - разумевање локалних и регионалних разлика у социоекономској пракси.
Предуслови за полагање: Неопходно је поседовање општих знања о неолиту, а пожељно је слушање, током претходног семестра, курса «Насељавање и економија у палеолиту и мезолиту».
Облици наставе: Настава се изводи комбиновањем различитих наставних техника, од предавања до самосталних и тимских пројеката. Захтева се интензивно учешће студената у
План курса:

1. недеља
предавање - Историја односа човека и животиње: доместикација као процес
-

2. недеља
предавање - «Револуција секундарних производа»
-

3. недеља
предавање - Култивација као стратегија опстанка, биљне врсте и употреба кроз време
-

4. недеља
предавање - Методе складиштења, конзервација и конвертовање вредности
-

5. недеља
предавање - Опсидијан: извори, размена и вредност
-

6. недеља
предавање - Мрежа размене и предмети маринског порекла
-

7. недеља
предавање - Села и градови: архитектонски и социјални процес
-

8. недеља
предавање - Комуналне активности: ограђивање насеља и јавне грађевине
-

9. недеља
предавање - Неолитска кућа: место за живот и симболе
-

10. недеља
предавање - Погребна пракса: ритуал и статус
-

11. недеља
предавање - Социјална организација: домаћинство и заједница
-

12. недеља
предавање - Пример организације неолитског насеља: Бањица (Београд)
-

12. недеља
пројекат - Пројекат 1
-

14. недеља
пројекат - Пројекат 2
-

15. недеља
вежбе - Припрема за завршни испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Clutton-Bruck, J. 1999 A Natural History of Domesticated Mammals. Cambridge: Cambridge University Press.
Sherrat, A. 1997 The Secondary Exploatation of Animals in the Old World. Economy and Society in Prehistoric Europe. Changing Perspectives. Edinburg: Edinburgh University Press, 199-228.
Price, Т. D. Gebauer, A.B. (eds.) 1995 Last Hunters – First Farmers, School of American Research Press, Santa Fe – New Mexico.
Barker, G. 1985 Prehistoric Farming in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
Hodder, I. 1990 The Domestication of Europe. Structure and Contigency in Neolithic Societies. Oxford: Blackwell.
Whittle, A. 2003 The Archaeology of People. Dimensions of Neolithic Life. London and New York: Routledge.
Seferiades, M. L. 1995 Spondylus Gaederopus: The Earliest European Long Distance Exchange System, Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji 22: 238-256.
Whittle, A. 1996 Europe in the Neolithic: the Creations of New Worlds, Cambridge University Press, Cambridge.
Tripković, B 2007 Домаћинство и простор у касном неолиту: винчанско насеље на Бањици. Београд: Српско археолошко друштво.
Општа допунска литература
Dimitrijević V., Tripković B 2006 Spondylus and Glycymeris bracelets: trade reflections at Neolithic Vinča-Belo Brdo. Documenta Praehistorica XXXIII, 237-252.
Tripković 2004 Obsidian Deposit in the Central Balkan? Tested against Archaeological Evidence. Starinar 52
Avi Gopher, Shahal Abbo and Simcha Lev-Yadun 2001 Documenta Praehistorica XXVIII, The "when", the "where" and the "why" of the Neolithic revolution in the Levant, 49-62
Willms C. 1983 Obsidian im Neolithicum und Äneolithicum Europas, Germania 61(2): 327-352.
↑↑↑