Arheologija

Курс:
Средњовековна археологија II (осн.)
У оквиру предмета: Средњовековна археологија 2
Предавачи: др Дејан Радичевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Садржај предмета обухвата увод у археологију раних Словена, рану и познију средњовековну археологију на Балканском полуострву, у Карпатској котлини и др. (Јужни Словени, Бугари, Мађари и др.), као и грађу позног средњег века Србије и суседних области.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања о археолошкој грађи и проблематици раног и позног Средњег века на југоистоку и истоку Европе, посебно на територији данашње Србије и околних области, и способности њиховог тумачења у културним, историјским и другим контекстима.
Предуслови за полагање: Без посебних услова.
Облици наставе: Предавања, вежбе, консултације, менторски рад, према могућностима практична настава на терену и при обради налаза.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање са прегледом курса, упут на литературу и историјат истраживања

2. недеља
предавање - Рани Словени – ист. извори, лингвистика, „прапостојбина“

3. недеља
предавање - Рани Словени – материјална култура

4. недеља
предавање - Ширење Словена, са посебним освртом на Балкан

5. недеља
предавање - Старословенска налазишта на територији бивше Југославије

6. недеља
предавање - Бугари – основни подаци и првобитна мат. култура

7. недеља
предавање - Приморје – сакрална и профана архитектура

8. недеља
предавање - Приморје – архитектонска пластика са освртом на натписе

9. недеља
предавање - „Старохрватске некрополе“ са освртом на Карантанско-кетлашку групу

10. недеља
предавање - Велика Морава, Мађари – основни подаци и мат. култура

11. недеља
предавање - Утврђења и насеља у Србији, 9-11.в.

12. недеља
предавање - Цркве и некрополе у Србији, 9-11.в.

13. недеља
предавање - Утврђења и насеља у Србији, 12-13.в.

14. недеља
предавање - Манастири, цркве и некрополе у Србији, 12-13.в. (1)

15. недеља
предавање - Манастири, цркве и некрополе у Србији, 12-13.в. (2)

16. недеља
предавање - Утврђења и насеља у Србији, 14-16.в. (до пада под Турке) (1)

17. недеља
предавање - Утврђења и насеља у Србији, 14-16.в. (до пада под Турке) (2)

18. недеља
предавање - Манастири, цркве и некрополе у Србији, 14-16.в. (до пада под Турке) (1)

19. недеља
предавање - Манастири, цркве и некрополе у Србији, 14-16.в. (до пада под Турке) (2)

20. недеља
предавање - Приморски градови у српској држави

21. недеља
предавање - Стећци

22. недеља
предавање - Керамика

23. недеља
предавање - Стакло

24. недеља
предавање - Нумизматика
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Византијски извори за историју народа Југославије I, Београд 1955., 17-31, 34-53, 86-87, 90-94, 96, 107-120, 124-237.
П. Ивић, Језик и његов развој до друге половине XII века, у: Историја српског народа, прва књига, Београд 1981., 125-140.
Z. Váňa, The world of Ancient Slaws, Prague 1983., 7-17, 18-67.
J. Herrmann (Hrsg.), Welt der Slawen. Geschichte Gesellschaft Kultur, München 1986., 11-46.
V.V. Sedov, Sloveni u dalekoj prošlosti, Novi Sad 2012.
J. Herrmann (Hrsg.), Welt der Slawen. Geschichte Gesellschaft Kultur, München 1986., 11-18, 19-46.
V. Popović, Les témoins archéologiques des invasions avaro-slaves dans l’Illyricum byzantin, Mélanges de l’école française de Rome T. 87, Rome 1975., 445-504.
T. Vida-Th. Völling, Das slawische Brandgräberfeld von Olympia, Rhaden/Westf. 2000.
M. Guštin-G. Tiefengraber, Oblike in kronologija zgodnjesrednjeveške lončenine pri Murski Soboti, u: M. Guštin (ur.), у: Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp, Ljubljana 2002., 46-62.
T. Sekelj Ivančan-T. Tkalčec, Slavensko paljevinsko groblje na položaju Duga ulica 99 u Vinkovcima, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 23, Zagreb 2006., 141-212.
J. Belošević, Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljeća, Zagreb 1980., 46-48.
I.Čremošnik, Istraživanja u Mušićima i Žabljaku i prvi nalaz najstarijih slavenskih naselja kod nas, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu XXV, Sarajevo 1970., 45-117.
I.Čremošnik, Istraživanja u Mušićima i Žabljaku i prvi nalaz najstarijih slavenskih naselja kod nas, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu XXV, Sarajevo 1970., 45-117.
I.Čremošnik, Istraživanja u Mušićima i Žabljaku i prvi nalaz najstarijih slavenskih naselja kod nas, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu XXV, Sarajevo 1970., 45-117.
Đ. Janković, Le site d’ habitation medieval Kula pres du village Mihajlovac. Fouilles de 1981, Ђердапске свеске III, Београд 1986., 443-445 (са резимеом на српском језику).
Р. Рашев, Българската езическа култура VII-IX век, София 2008 (са резимеом на енглеском језику).
Г. Суботић, Архитектура и скулптура средњег века у Приморју, Београд 1963., 5-42.
Ј. Ковачевић, Од доласка Словена до XII века, у: Историја Црне Горе I, Титоград 1967, 313-380, 431-439.
T. Marasović-V. Gvozdenović-A. Mohorovčić, Prilozi istraživanju starohrvatske arhitekture, Split 1978., 7-129.
T. Marasović, Graditeljstvo na tlu Hrvatske u ranom srednjem vijeku, у: Rani srednji vijek, Beograd-Mostar 1986., 28-38.
S. Gunjača-D. Jelovina, Starohrvatska baština, Zagreb 1976., 93-114.
В. Кораћ, Мартинићи, остаци раносредњовековног града, Београд 2001., 15-185.
I. Petricioli, Plastika kod Hrvata, у: Rani srednji vijek, Beograd-Mostar 1986., 39-46.
M. Petrinec, Groblja od 8. do 11. stoljeća na području ranosrednjovekovne hrvatske države, Split 2009, 99-279.
I. Sivec, Karantansko-ketlaški kulturni krug, у: Rani srednji vijek, Beograd-Mostar 1986., 51-54.
The Ancient Hungarians, Exhibition Catalogue, Hungarian national museum, Budapest 1996., 13-64.
М. Јанковић, Средњовековно насеље на Великом Градцу у 10-11. веку, Београд 1981.
М. Милинковић, Градина на Јелици. Рановизантијски град и средњовековно насеље, Београд 2010., 203-206.
Ђ. Јанковић, Словенски град, у: Гамзиград, касноантички царски дворац, каталог изложбе, Београд 1983., 142-160.
M.Popović, Tvrđava Ras, Beograd 1999., 139-306.
M. Popović-V. Bikić, Vrsenice, Kasnoantičko i srpsko ranosrednjovekovno utvrđenje, Beograd 2009., 95-134.
М. Јанковић, Средњовековно насеље на Великом Градцу у 10-11. веку, Београд 1981.
С. Ерцеговић-Павловић, Остава наушница са римско-византијског кастела на Дунаву, Старинар XX, Београд 1969., 83-95.
М. Јанковић, Неки подаци о предметима од обојених метала на Кључу Дунава у IX-XI веку, Зборник Народног музеја 11-археологија, Београд 1983., 99-112.
Г. Марјановић-Вујовић, Прилог проучавању стратиграфије раносредњовековних слојева унутар античког Pontesa, Ђердапске свеске IV, Београд 1987, 117-119.
Г. Марјановић-Вујовић, Pontes – Трајанов мост, средњовековна остава В, Ђердапске свеске IV, Београд 1987., 135-136.
Н. Станојевић, Насеља VIII-IX века у Војводини, Рад војвoђанских музеја 30, Нови Сад 1986., 119-146.
В. Ђурић, Почеци уметности код Срба, у: Историја српског народа, књига прва, Београд 1981., 230-241.
Ј. Нешковић-Р. Николић, Петрова црква код Новог Пазара, Београд 1987.
Г. Милошевић, Цркве у подножју Хисара у Прокупљу, у: Прокупље у праисторији, антици и средњем веку, Прокупље 1999., 161-170.
V.Jovanović-Lj.Vuksanović, Matičane, necropole sud-slave de X – XI ciecle, Inventaria Archaeologica fasc. 25, 1981.
S. Ercegović-Pavlović-D. Minić, Le site d’habitation et la nécropole de Pozajmište à Grabovica, Ђердапске свеске 3, Београд 1986., 346-353.
S. Petković-M. Ružić-S. Jovanović-M. Vuksan, Roman and Medieval Necropolis in Ravna near Knjaževac, Belgrade 2005., 204-243.
Д. Минић, Средњовековно насеље у Мачванској Митровици, Sirmium 11, Београд 1980., VI-IX, 73-80.
М. Поповић-В. Иванишевић, Град Браничево у средњем веку, Старинар XXXIX, Београд 1988., 125-179.
М. Поповић, Београдска тврђава, Београд 2006, 55-164.
В. Ђурић, Преокрет у уметности Њемањиног доба, у: Историја српског народа, књига прва, Београд 1981., 273-296.
В. Ђурић, Рашко и приморско градитељство, у: Историја српског народа, књига прва, Београд 1981., 389-407.
С. Поповић, Крст у кругу. Архитектура манастира у средњовековној Србији, Београд 1994., 67-240.
Благо манастира Студенице, каталог изложбе, Београд 1988., 29-89.
О. Кандић-Д. Минић-Е. Пејовић, Манастир Милешева, истраживање и обнова, каталог изложбе, Београд-Пријепоље 1995., 5-30.
Г. Mарјановић-Вујовић, Трњане, српска некропола краја XI - почетка XIII века, Београд 1984., 5-12, 61-114.
V. Bikić, Vizantijski nakit u Srbiji, modeli i nasleđe, Beograd 2010., 33-114.
Š. Nađ, Dombo, srednјovekovna opatija i tvrđava, katalog izložbe, Novi Sad 1985.
Н. Станојев, Арача, цркве-некропола-манастир, Нови Сад 2004., 5- 31.
Н. Станојев, Некрополе X-XV века у Војводини, Нови Сад 1989.
В.Јовановић, Археолошка истраживања средњовековних споменика и налазишта на Косову, у: Зборник Округлог стола о научном истраживању Косова, Београд 1988., 17-60.
Г. Милошевић, Становање у средњовековној Србији, Београд 1997., 71-102.
М. Поповић, Утврђења Моравске Србије, у: Свети кнез Лазар, Споменица о шестој стогодишњици косовског боја 1389-1989, Београд 1989., 71-87.
В. Јовановић, Ново Брдо средњовековни град, у: Ново Брдо, Београд 2004., 10-161.
М. Цуњак, Смедеревска тврђава, новија истраживања,Смедерево 1998., 19-124.
М. Поповић, М. Цуњак, Смедеревска тврђава, новија истраживања, приказ књиге, Старинар L/2000, Београд 2001., 319-323.
М. Поповић, Ужички град, Београд 1995.
И. Микулчић, Средновековни градови и тврдини во Македонија, Скопје 1996., 241-246, 249-255, 298-309.
Г. Марјановић-Вујовић, Голубац, средњовековни град, Старинар XXXIII-XXXIV, Београд 1984., 65-71.
Г. Симић, Голубачки град, Старинар XXXIII-XXXIV, Београд 1984., 71-87.
Ш. Нађ, Тврђава Бач, Рад војвођанских музеја 10, Нови Сад 1961., 89-113.
М. Брмболић, Вршачки замак, Београд 2009., 11-114.
Г. Бабић-Ђорђевић-В. Ђурић, Полет уметности, у: Историја српског народа, књига друга Београд 1982., 144-191.
М. Милинковић, Нова археолошка истраживања комплекса св. Арханђела код Призрена, Гласник Српског археолошког друштва 11, Београд 1996., 208-223.
Е. Зечевић, Накит Новог Брда, Београд 2006.
М. Поповић, Ка проблему средњовековних цркви Смедеревског града, Старинар L/2000, Београд 2001., 201-219.
П. Мијовић-М. Ковачевић, Градови и утврђења у Црној Гори, Београд-Улцињ 1975., 93-97, 100-105, 111-113, 143-150.
N. Miletić, Stećci, Zagreb-Beograd-Mostar 1982.
Е. Зечевић, Мраморје, стећци у западној Србији, Београд 2005.
М. Бајаловић – Хаџи-Пешић, Керамика у средњовековној Србији, Београд 1981.
В. Бикић, Средњовековна керамика Београда, Београд 1994.
Д. Минић-О. Вукадин, Средњовековни Сталаћ, Београд 2007., 56-103.
В. Хан, Стакло средњовековно, у: Историја примењене уметности код Срба, Београд 1977., 217-224.
М. Крижанац, Средњовековно стакло из катедрале Светог Трипуна у Котору, Београд 2001.
В. Иванишевић, Новчарство средњовековне Србије, Београд 2002., 21-61, 71-199.
Г. Марјановић-Вујовић, Фибула са маском, Словенски лонци, Гробни налази из аварске некрополе, Бокал са грчким натписом, у: Археолошко благо Србије, каталог изложбе, Београд 1983, кат. бр. 94-98, стр. 114-118.
J. Dekan, Velka Morava, Bratislava 1976, 118-132, 158-180.
P. Špehar, Srpsko podunavlje u ranom srednjem veku, u: Dani Stjepana Gunjače 2, ur. T. Šeparović, Split 2012, 335-360.
↑↑↑