Arheologija

Курс:
Античка топографија и демографија у Србији (докт.)
Предавачи: др Мирослав Вујовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Положај и однос протоисторијских и античких насеља и утврђења, (фортификације на дунавском лимесу, унутрашњем лимесу А.Пија, касноантичке фортификације за јединице типа псеудокомитатензис, утврђења уз путеве, руднике, клаузуре, шанчеви); предримске и римске комуникације; савремена топонимија – тезаурус античких реликција. Структура становништва у римским провинцијама на тлу Србије: аутохтоно становништво (Дакомизијци, Келти, Илири, Трачани) према гробним формама, надгробним споменицима, антропонимији, култовима, врсти одеће и накита; миграције становништва из суседних провинција и западних делова Царства; досељеници из Сирије (антропонимија, начин сахране, оловни саркофази, култ, војне јединице, непосредни досељеници из Палмире – Тибискума након губитка Дакије, уметност Палмире у Србији, гробнице ); малоазијских провинција (Битинија, Фригија, Киликија), Египта; пресељење сарматских енклава пре и за време Константина Великог; досељеници из доњеподунавских области.
Циљ изучавања курса: Студент се упознаје са организационом структуром провинција, распоредом цивилних и војних насеља, тековинама античке традиције у модерној топонимији и стиче увид о сложеној демографској слици у римским провинцијама на тлу Србије.
Предуслови за полагање: нема предуслова
Облици наставе: предавања и дискусије
План курса:

1. недеља
предавање - Однос протоисторијских и античких насеља и утврђења

2. недеља
предавање - Фортификације на дунавском лимесу и унутрашњем лимесу А. Пија

3. недеља
предавање - Касноантичке фортификације за јединице типа псеудокомитатензис

4. недеља
предавање - Утврђења уз путеве и руднике, клаузуре

5. недеља
предавање - Структура становништва у римским провинцијама на тлу Србије

6. недеља
предавање - Аутохтоно становништво (Дакомизијци, Келти, Илири, Трачани)

7. недеља
предавање - Миграције становништва из суседних провинција и западних делова Царства

8. недеља
предавање - Досељеници из малоазијских провинција (Битинија, Фригија, Киликија)

9. недеља
предавање - Досељеници из Сирије (антропонимија, начин сахране, култ, војне јединице)

10. недеља
предавање - Потврде досељеника из долине Стримона на надгробним споменицима и култ Бендиде.

11. недеља
предавање - Пресељење сарматских енклава пре и за време Константина Великог

12. недеља
предавање - Досељеници из доњеподунавских области (проблем налаза културе Черњахов – Синтана

13. недеља
предавање - Савремена топонимија – тезаурус античких реликција

14. недеља
предавање - Закључна разматрања и дискусија

15. недеља
- - испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
F. Papazoglu, Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba, Sarajevo 1969.
S. Ferjančić, Naseljavanje legijskih veterana u balkanskim provincijama I- III. vek n.e., Beograd 2002.
M.Mirković, Rimski gradovi na Dunavu, Beograd 1968.
A.Mócsy, Pannonia and Upper Moesia (The Provinces of the Roman Empire). London and Boston, I974.
J. J. Wilkes, Dalmatia, London 1969.
A.Mócsy, Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz Moesia Superior, Budapest 1970.
R.Zotović, Population and Economy of the Eastern Part of the Roman Province of Dalmatia, BAR International Series 1060, 2002.
D. Rendić-Miočević, Autohtoni i doseljeni živalj rimske Dalmacije (Ilirika), peregrini i koloni i njihova uloga u konstituiranju provincije u: Iliri i antički svijet, Split 1989: 415-423.
A.Jovanović, Rimske nekropole na teritoriji Jugoslavije, Beograd 1984.
Đerdapske sveske, I-IV, Beograd.
Starinar XXXIII-XXXIV, Beograd 1984.
Општа допунска литература
А. Лома, Прилог проучавању античког слоја у хидронимији северозападне Србије // Četvrta jugoslovanska onomastična konferenca, Portorož, od 14. do 17. oktobra 1981: Zbornik referatov, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana: 101–113 [Zusammenfassung: Beitrag zur Erforschung der antiken Schicht in der Hydronymie des NW Serbiens].
M.Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 1976
И.Микулчић, Антички градови во Македонија, Скопје 1999.
I.Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Sarajevo 1988.
↑↑↑