Arheologija

Курс:
Античка нумизматика (осн.)
У оквиру предмета: Античка нумизматика
Предавачи: др Јелена Цвијетићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Почеци ковања новца (монете Мале Азије), новац грчких градова и колонија, ковање македонскох краљева, варварске имитације код Скордиска, новац јужнојадранских градова и илирских владара, римски републикански и империјални новац; иконографија на новцу као израз политичке, војне и религиозне пропаганде Римског царства; провинцијска ковања Горње Мезије и Дакије; оставе са територије Србије повезане са ратовима и варварским упадима (оставе из периода дачких ратова; А.Пија и успостављања друге линије лимеса; М.Аурелија – траг упада Сармата и Костобока; шест хоризоната остава из 3. века – неспокој због варварских упада, узурпатора власти и прогона хришћана; оставе у банатском делу Барбарикума – одраз ратова Констанција II против Сармата; оставе из 80 тих година 4. века као манифестација готског разарања и 40-их година 5. века, као могућност праћења опсега хунског пустошења); монетарне реформе позноримског периода; рановизантијска монетарна делатност.
Циљ изучавања курса: Студент се упознаје са основама античке нумизматике и важности новца као поузданог извора о историјским збивањима. Упознаје се са карактером и значајем остава римског новца у светлу одрђених историјских околности,ратних сукоба и унутрашњих превирања.
Предуслови за полагање: положени испити из обавезних курсева Археологија римског периода и Археологија римских провинција на Балкану.
Облици наставе: предавања и практичан рад са нумизматичким материјалом.
План курса:

1. недеља
предавање - Почеци ковања новца, новчани системи, мере, хронологија.
Литература: Babelon, J. Antička numizmatika, Beograd 1970. Carson, R.A.G. Coins, Ancient, Mediaeval and Modern, vol I, Coins of Greece and Rome, London 1970.

2. недеља
предавање - Процес израде новца у античким ковницама (технике ливења и ковања).
Литература: Babelon, J. Antička numizmatika, Beograd 1970. Carson, R.A.G. Coins, Ancient, Mediaeval and Modern, vol I, Coins of Greece and Rome, London 1970.

3. недеља
предавање - Ковање грчких градова и колонија (Атина, Тасос, Тарент...)
Литература: Carson, R.A.G. Coins, Ancient, Mediaeval and Modern, vol I, Coins of Greece and Rome, London 1970.

4. недеља
предавање - Новац грчких колонија на Јадрану и илирско ковање.
Литература: Popović, P. Novac Skordiska, novac i novčani promet na Centralnom Balkanu od IV do I veka pre n.e., Beograd/ Novi Sad 1987.

5. недеља
предавање - Новац македонских владара и имитације македонског новца код Скордиска.
Литература: Popović, P. Novac Skordiska, novac i novčani promet na Centralnom Balkanu od IV do I veka pre n.e., Beograd/ Novi Sad 1987.

6. недеља
предавање - Почеци римског новчарства- новац Републике.
Литература: Babelon, J. Antička numizmatika, Beograd 1970. Carson, R.A.G. Coins, Ancient, Mediaeval and Modern, vol I, Coins of Greece and Rome, London 1970.

7. недеља
предавање - Монетарна политика владара раног Принципата.
Литература: Babelon, J. Antička numizmatika, Beograd 1970. Carson, R.A.G. Coins, Ancient, Mediaeval and Modern, vol I, Coins of Greece and Rome, London 1970.

8. недеља
предавање - Ковање и контрамаркирање новца од Грађанских ратова до династије Антонина.
Литература: Carson, R.A.G. Coins, Ancient, Mediaeval and Modern, vol I, Coins of Greece and Rome, London 1970. Mihailović, V. Nalaz rimskog bronzanog novca I v. iz Baba na Kosmaju, Numizmatičar 17, Beograd 1994.

9. недеља
предавање - Персонификације на новцу тзв. пет добрих царева.
Литература: Babelon, J. Antička numizmatika, Beograd 1970. Carson, R.A.G. Coins, Ancient, Mediaeval and Modern, vol I, Coins of Greece and Rome, London 1970.

10. недеља
предавање - Монетарне реформе III века и посребрени бронзани новац.
Литература: Drča, B. Novčani sistem kasnorimskog carstva 293-348, Beograd 2011: 105-206.

11. недеља
предавање - Провинцијска ковања Виминацијума и Дакије.
Литература: Borić-Brešković, B. Novac kolonije Viminacijuma u zbirci S.S. Dušanića, Beograd 1976.

12. недеља
предавање - Диоклецијанова монетарна политика и Едикт о максимизирању цена.
Литература: Drča, B. Novčani sistem kasnorimskog carstva 293-348, Beograd 2011: 105-206.

13. недеља
предавање - Константинова монетарна реформа и религиозна пропаганда путем престава на новцу.
Литература: Drča,B.Novčani sistem kasnorimskog carstva 293-348, Beograd 2011:105-206. Borić-Brešković,B.,Vojvoda,M.Ikonografija na novcu Konstantina Velikog u: Konstantin Veliki i Milanski edikt 313.Beograd 2013.

14. недеља
предавање - Псеудо-новац, медаљони, конторнијати...
Литература: Kos, P. Leksikon antičke numizmatike, Ljubljana 1997.

15. недеља
- - колоквијум
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Babelon, J. Antička numizmatika, Beograd 1970.
Carson, R.A.G. Coins, Ancient, Mediaeval and Modern, vol I, Coins of Greece and Rome, London 1970.
Borić-Brešković, B. Novac kolonije Viminacijuma u zbirci S.S. Dušanića, Beograd 1976.
Mihailović, V. Nalaz rimskog bronzanog novca I v. iz Baba na Kosmaju, Numizmatičar 17, Beograd 1994.
Popović, P. Novac Skordiska, novac i novčani promet na Centralnom Balkanu od IV do I veka pre n.e., Beograd/ Novi Sad 1987.
Drča, B. Novčani sistem kasnorimskog carstva 293-348, Beograd 2011: 105-206.
Арсенијевић, М. Периоди похрањивања остава римског новца током III века н.е. у Горњој Мезији, Гласник САД 20, Београд 2004: 225-234.
Општа допунска литература
Crnobrnja, N. Ostava rimskog novca iz Svetozareva. Valerijan-Dioklecijan, Svetozarevo 1987.
Васић, М.Р. Остава сребрног новца из Великог Црниљева, Београд 2004.
Vasić, M. R. Trouvaaille des monnaies de bronze de IV et V siécle en municipe Horeum Margi, Beograd 1990.
Иванишевић, В. Два налаза римског бронзаног новца IV века са Београдске тврђаве, Нумизматичар 6, Београд 1983: 77-98.
Vasić, M. R. Ostava iz Jablanice (Kupci), Starinar, N.S. XVIII, Beograd 1967:63-82.
Kos, P. Leksikon antičke numizmatike, Ljubljana 1997.
Mattingly, H. Roman Coins from the Earliest Times to the fall of the Western Empire, London 1960.
Sear, D. Greek Coins and Тheir values, vol. I-II, London 1978.
↑↑↑