Arheologija

Курс:
Археологија Југоисточне Европе од 11. до 13. века (докт.)
Предавачи: др Дејан Радичевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Студенти се упознају са материјалном културом Југоисточне Европе у раздобљу 11-13. века.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о археологији Југоисточне Европе у 11-13. столећу у појединим областима, упознајући расположиву грађу о покретним налазима, врстама станишта и других насеобинских објеката, гробљима и утврђеним местима.
Предуслови за полагање: Похађање наставе или припрема за консултације, семинарски рад.
Облици наставе: Предавања по 2 часа недељно или семинар и интерактивна настава, током које сами полазници обрађују тематске јединице кроз обимне реферате, под надзором наставника.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Giesler, J. 1981 Untersuchungen zur Chronologie der Bjelo Brdo Kultur. Ein Beitrag zur Archäologie des 10. und 11. Jahrhunderts im Karpatenbecken, Prähistorische Zeitschrift, 56, 1, Bonn.
Stefan, Gh., Barnea, I., Comsa, M. şi Comsa, E. 1967 Dinogetia I, Aşetarea feudală timpurie de la Biserocuţa – Garvăn, Bucureşti.
Ţeicu, D. 2002 Mountainous Banat in the Middle Age, Cluj-Napoca.
Oţa S. 2008 Orizonturi funerare din Banatul istoric (secolele X-XIV), Bibliotheca Brukenthal XXVIII, Sibiu.
Поповић, М. и Иванишевић, В. 1988 Град Браничево у средњем веку, Старинар 39: 125-179.
Зечевић, Е. 1997 Преглед керамичког материјала са локалитета „Град“ у Ковину, Рад Музеја Војводине 39: 185-191.
D. Radičević, Medieval fortifications in Dupljaja and Grebenac, PROCEEDINGS of the Regional Conference „Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: Curent State and Long Term Strategy“, Vršac 2012, 85-88, 218.
M. Takács, “Die arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbeken”, în Varia Archaeologica Hungarica, I, Budapesta, 1986.
Oţa S. 2004 Populaţii nomade de stepă din Banat (secolele XI-XIV) I. Pecenegii şi cumanii, în Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Brăila, 489-520.
Пашић, И. 2001 О датовању грнчарије 12 - 13. века из вршачких радионица, Гласник Српског археолошког друштва 17: 177-187.
↑↑↑