Arheologija

Курс:
Археолошка сведочанства христијанизације (докт.)
Предавачи: др Перица Шпехарванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Настава о материјалним траговима процеса христијанизације у југоисточној Европи, али и у другим областима, уз разматрање пратећих података из писаних извора. Проучавање присуства "паганских реликата" током трајања процеса христијанизације у средњем веку.
Циљ изучавања курса: Проучавање процеса христијанизације, препознавање њених материјалних трагова, као и њихово правилно датовање и тумачење. Сагледавање улоге и значаја христијанизације у културном и друштвеном контексту.
Предуслови за полагање: Познавање страних језика и показан смисао за научно-истраживачки рад.
Облици наставе: Менторске консултације и пракса.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ф. Баришић, Грчки натписи на иконама оставе у Раковцу, Зборник Филозофског факултета X/1, Београд 1968, 211-216.
K. Weitzman, Ivories and Steatites: Byzantine and Early Mediaeval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection III, Washington 1972.
Л. Дончева-Петкова, Средновековни крьстове енколпиони от Бьлгария, София 2011.
О. Илић, Палеохришћански литургијски предмети и делови црквене опреме на територији јужне Србије, Ниш и Византија VI, Ниш 2008, 125-136.
I. Kalavrezou-Maxeiner, Byzantine Icons in Steatite, Vienna 1985.
М. Марјановић-Вујовић, Крстови од VI до XII века из збирке Народног музеја, Београд 1987.
М. Милинковић, Прилог проучавању тзв. ранохришћанских полијелеја у Србији, Ниш и Византија IX, Ниш 2011, 73-84.
B. Pitarakis, Les Croix-reliquaires pectorales byzantines en bronze, Paris 2006.
P. Špehar, By their fruit you will recognize them - Christianization of the Serbia in Middle Ages, Funeralia Lednickie 12, eds. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2010, 203-220.
П. Шпехар, Лична побожност на простору Охридске архиепископије у светлу археолошких налаза XI-XIII века, у:Византијски свет на Балкану I, ур. Б. Крсмановић, Љ. Мксимовић, Р. Радић, Београд 2012, 205-220.
H. A. Klein, Eastern Objects and Western Desires: Relics and Reliquaries between Byzantium and the West, Dumbarton Oaks Papers 58, Washington 2004, 283-314.
Г. Ф. Корзухина, А. А. Пескова, Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликвиарии XI-XII вв, Санкт Петерсбург 2003.
R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, New Haven – London 1986.
A. Minchev, Early Christian Reliquaries from Bulgaria, 4th to 6th Century, Varna 2003.
S. Ćurčić, Architecture in the Balkans: From Diocletian to Suleyman the Magnificent, c. 300-1550, New Haven 2010.
↑↑↑