Arheologija

Курс:
Методологија за праисторичаре 1 (осн.)
Предавачи: др Ненад Тасићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Уводна предавања ће демонстрирати развој археолошке методологије на праисторијским налазиштима. Посебна пажња биће посвећена напретку техника истраживања и нарочито бележења података прикупљених на терену. Разлике у дометима истраживања у квадратној мрежи, локус систему и систему целина биће демностриране примерима из литературе и архивске теренске грађе са налазишта у Винчи. Техникама узорковања за хемијске анализе и микроморфологију биће посвећена посебна пажња.
Циљ изучавања курса: Упознавање са специфичностима методологије археолошких истраживања у праисторијској археолгији. Стицање додатних знања везаних за ископавања земљаних структура, анализу слојева и интерпретацију функције архитектонских остатака.
Предуслови за полагање: испуњене обавезе из уже научне области Теорија и методологија археолошких истраживања, знање рада на рачунару (кориснички ниво).
Облици наставе: предавања, вежбе, практични рад
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Разлике у методолошком приступу у зависности од начина градње и врсте материјала.

2. недеља
предавање - Развој техника истраживања
Биће приказан развој истраживачких поступака од краја XIX века до најновијих истраживања

3. недеља
предавање - Мрежа - локус систем - целине
Током овог предавања биће демонстирани домети рада у квадратној мрежи, локус системима и систему целина. Нарочита пажња биће посвећена бележењу покретног материјала у односу на примењени метод

4. недеља
предавање - Технике бележења
Уз кратак осврт на развој техника бележења (recording techniques) у археологији, биће представљен најсавремениј начин бележења електронским даљинометром (EDM или тотална станица)

5. недеља
вежбе - рад са тоталном станицом
на првом часу вежби студенти ће бити упознати са поступцима постављања и мерења овим инструментом

6. недеља
вежбе - тотална станица практични рад
практични рад са тоталном станицом биће одржан на Калемегдану или на налазишту у Винчи, у зависности од временских услова.

7. недеља
предавање - Боја као елемент документације
Током овог часа биће посвећена пажња боји која представља једну од важних особина слојева и предмета које откривамо. С обзиром да боју људско око прима индивидуално биће речи о претходним покушајима стандардизације бележења боја али и о доприносу рачунарске технологије овом проблему.

8. недеља
предавање - О специфичностима рељефа Балканског полуострва
Будући да је у праисторијској епохи рељеф и његове специфичности играо значајну улогу у одабиру места за насељавање и адаптацији заједница. Значајну помоћ у разумевању рељефа пружају бројна софтверска решења (Google Earth, Virtual Earth etc.) која ће бити представљена током овог предавања. Нарочито велика погодност аерофотоснимака је и могућност увида у старе токове река и промена изгледа речних долина о чему ће такође бити више речи.

9. недеља
пројекат - Картирање праисторијских култура
Као и у претходној недељи

9. недеља
пројекат - Картирање праисторијских култура
Питања картирања и визуелизације "културног простора" биће тема овог задатка (пројекта). У зависности од врсте рељефа, његове проходности биће разматрано и питање постављања вештачких граница између култура. Старчево - Кереш - Криш комплекс биће један од значајних примера мешања и прожимања култура.

10. недеља
пројекат - Библиографска проспекција
У зависности од договора са групама биће задата тема библиографске проспекције. Интернет ресурси vs. класичних библиотека

11. недеља
пројекат - Библиографска проспекција
наставак рада на пројекту "Библиографска проспекција"

12. недеља
предавање - Разговор о теми везаној за праисторијску археолгоију по избору полазника курса
На основу претходних предавања, вежби и пројеката биће изабрана тема за дискусију. Овај начин рада има за циљ да припреми студенте за дискутовање на стручним и научним скуповима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Методологија за праисторичаре
↑↑↑