Arheologija

Курс:
Биоархеологија (осн.)
У оквиру предмета: Биоархеологија
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
др Марко Порчићванредни професор
др Јелена Јовановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теорија еволуције и еволуција човека. Основи људске генетике. Увод у биоархеологију - скелет као извор информација о различитим аспектима живота људи у прошлости. Остеометрија и изведени методи проучавања демографских и културних процеса – историјат, могућности и ограничења. Анализа стабилних изотопа као метод реконструкције исхране и мобилности. Реконструкција физичких активности – класична остеометрија, геометрија попречних пресека, и анализа мишићних припоја (ентеза). Палеопатологија – болести и повреде. Дентална антропологија.
Циљ изучавања курса: Представљање еволуције људске врсте и основа људске генетике као кључних концепата за разумевање варијабилности наше врсте. Упознавање са методима за реконструкцију биолошких аспеката живота у прошлости на основу скелетних остатака.
Предуслови за полагање: без предуслова
Облици наставе: предавања, 2 часа недељно
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Buikstra, J.E. and Beck, L.E. (eds.) 2006. Bioarchaeology: The Contextual Analysis of Human Remains. Poglavlje 13 (str. 359-374)
Foster, A., Buckley, H. and Tayles, N. 2014. Using Enthesis Robusticity to Infer Activity in the Past: A Review. Journal of Archaeological Method and Theory 21(3):511-33.
Katzenberg, M. A. and Saunders, S. R. (eds.) 2008. Biological Anthropology of the Human Skeleton. New Jersey: Wiley Poglavlja 6, 13, 14, 15, 16 (str. 183-206; 411-526)
Larsen, C. S. (ed.) 2010. A Companion to Biological Anthropology. New Jersey: Wiley Poglavlja 4, 5, 6, 8, 24, 25 (str. 74-118; 153-164; 427-438; 445-456)
Tucić, N. 1999. Evolucija, čovek i društvo. Dosije: Beograd. str. 65-86; 99-140.
Hillson S. 2005. Teeth, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press (str.146-155, 272-315)
The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. Arthur C. Aufderheide and Conrado Rodriguez-Martin. Cambridge: Cambridge University press (str.19-48, 93-116,117-246)
Jurmain R., Alves Cardoso F., Henderson C., and Villotte S., 2012. Bioarchaeology’s Holy Grail: The reconstruction of activity. In Grauer A.L. (ed.), A Companion to Paleopathology, New York, Wiley.
Cavalli-Sforca, L.L. 2008. Geni, narodi i jezici. Algoritam: Zagreb. str. 13-99
↑↑↑