Arheologija

Курс:
Археолошки трагови процеса христијанизације (осн.)
Предавачи: др Перица Шпехарванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Предавања о материјалним траговима процеса христијанизације у југоисточној Европи, али и у другим областима, уз разматрање пратећих података из писаних извора. Проучавање присуства "паганских реликата" током трајања процеса христијанизације у средњем веку.
Циљ изучавања курса: Познавање процеса христијанизације, препознавање њених материјалних трагова, као и њихово правилно датовање и тумачење.
Предуслови за полагање: Претходно одслушан основни курс из предмета Археологија раног средњег века и Национална археологија средњег века.
Облици наставе: Предавање по два часа недељно, консултације.
Обавезе студената: Студент који је активно учествовао у настави и имао припремљено излагање (30 поена), стиче право да изађе на усмени испит (70 поена).
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање

2. недеља
предавање - Историјске прилике и развој црквене организације од почетака до Светог Саве

3. недеља
предавање - Црквена архитектура од почетака до Светог Саве

4. недеља
предавање - Опрема цркве и богослужбени предмети

5. недеља
предавање - Фунерарна пракса

6. недеља
предавање - Свештеничке инсигније

7. недеља
предавање - Покретни реликвијари, енколпиони, буле, еулогије као ходочаснички реквизити

8. недеља
предавање - Крстолики привесци

9. недеља
предавање - Иконице, медаљони

10. недеља
предавање - Предмети профане намене обележени хришћанском сиболиком

11. недеља
предавање - Предмети профане намене обележени хришћанском сиболиком

12. недеља
предавање - Закључно предавање
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С. Барачки, Крстови збирки Народног музеја у Вршцу, Зборник народног музеја XIII/1, Београд 1988, 171-176.
Ф. Баришић, Грчки натписи на иконама оставе у Раковцу, Зборник Филозофског факултета X/1, Београд 1968, 211-216.
B. Bavant, V. Ivanišević, Iustiniana Prima – Caričin grad, katalog izložbe u Francuskom kulturnom centru, Beograd 2003.
Ж. Вьжарова, Славяни и прабьлгари (по данни на некрополите от VI-IX в. На териториьята на Бьлгария), София 1976.
K. Weitzman, Ivories and Steatites: Byzantine and Early Mediaeval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection III, Washington 1972.
Л. Дончева-Петкова, Средновековни крьстове енколпиони от Бьлгария, София 2011.
М. Живић, Felix Romuliana – 50 година одгонетања, Зајечар 2003.
О. Илић, Палеохришћански литургијски предмети и делови црквене опреме на територији јужне Србије, Ниш и Византија VI, Ниш 2008, 125-136.
S. Jovanović, M. Vuksan, Medieval necropolis, in: Roman and Medieval necropolis in Ravna near Knjaževac, ed. M. Vasić, Belgrade 2005, 175-275.
I. Kalavrezou-Maxeiner, Byzantine Icons in Steatite, Vienna 1985.
Г. Марјановић-Вујовић, Остава црквених предмета, у: Археолошко благо Србије, Београд 1983, кат. бр. 89-90, стр. 107-109.
В. Кораћ, М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998.
В. Kондић, В. Поповић, Царичин Град. Утврђено насеље Византијском Илирику, Београд 1977.
А. Лаловић, Крстови у збирци Гамзиграда – Ромулијане, Гласник Српског археолошког друштва 12, Београд 1996, 207-213.
М. Марјановић-Вујовић, Крстови од VI до XII века из збирке Народног музеја, Београд 1987.
М. Марјановић-Вујовић, Крстови из збирке Музеја града Београда, Годишњак града Београда XXXIX, Београд 1992, 19-27.
Г. Марјановић-Вујовић, Крстови од стеатита са налазишта у Србији, Зборник Народног музеја у Београду XV-1, 139-143, T. I-II.
М. Милинковић, Прилог проучавању тзв. ранохришћанских полијелеја у Србији, Ниш и Византија IX, Ниш 2011, 73-84.
S. Nаgy, Dombó - Резултати истраживања на градини у Раковцу, 1963-1969, Рад Војвођанских музеја 15, Нови Сад 1971, 161-185.
B. Pitarakis, Les Croix-reliquaires pectorales byzantines en bronze, Paris 2006.
Г. Цветковић-Томашевић, Рановизантијски подни мозаици, Београд 1978.
P. Špehar, By their fruit you will recognize them - Christianization of the Serbia in Middle Ages, Funeralia Lednickie 12, eds. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2010, 203-220.
П. Шпехар, Лична побожност на простору Охридске архиепископије у светлу археолошких налаза од XI до XIII века, у: Византијски свет на Балкану I, ур. Б. Крсмановић, Љ. Мксимовић, Р. Радић, Београд 2012, 205-220.
Општа допунска литература
C. Bakirtzis, Byzantine ampullae from Thessaloniki, in: The blessings of pilgrimage, ed. R. Ousterhout, Chicago 1990, 140-149.
Byzanz. Das Licht aus dem Osten. Kult und Alltag im Byzantinischen Reich vom4. bis 15. Jahrhundert, ed. C. Stiegemann, Paderborn 2001.
Byzanz Pracht und Alltag: Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 26. Februar bis 13. Juni 2010, Bonn 2010.
М. Ваклинова, Византийска златна икона-реликвиар, Археология 1972/3, София 1973, 13-19.
Die Welt von Byzanz – europas östliches Erbe. Glanz, Krisen und Fortleben einen tausendjähringen Kultur, ed. L. Wamser, München 2004.
I. Wood, Christians and pagans in the ninth century Skandinavia, in: The Christianization of Scandinavia, eds. B. Sawyer, P. Sawyer, I. Wood, Ålingsås 1987, 36-67.
A. Gnosova, Ch. Kondoleon, Art of Late Roman and Byzantium in the Virginia Museum of fine arts, Richmond 1994.
Everyday life in Byzantium. Exhibition cataloque, ed. D. Papanikola-Bakartzi, Thessalonique 2002.
S. Ercegović-Pavlović, Les nécropoles romaines et médiévales de Mačvanska Mitrovica, Sirmium XII, Beograd 1980.
М. Јанковић, Сеоба народа, у: Античка бронза Сингидунума, ур. Београд 1997, 305-340.
Б. Јеличић, Бронзани жишци у Народном музеју у Београду, Зборник народног музеја II, Београд 1994, 73-82.
Б. Јеличић, Бронзани канделабр у Народном музеју у Београду, Зборник народног музеја IV, Београд 1964, 151-155.
Н. Јевремовић, Крстаста фибула са Христовим монограмом из Народног музеја у Београду, Зборник народног музеја XIII-1, Београд 1988, 165-169.
Z. Lovag, Byzantine type reliquary pectoral crosses in the Hungarian National museum, Folia Archaeologica XXII, Budapest 1971, 143-164.
M. Jevrić, Panagie du trésor du Monastér de Dečani, in: Actes du XIIe Congrès International d`études byzantines III, Beograd 1964, 151-157, fig. 1-20.
H. A. Klein, Eastern Objects and Western Desires: Relics and Reliquaries between Byzantium and the West, Dumbarton Oaks Papers 58, Washington 2004, 283-314.
Ј. Кондић, Рановизантијско сребро, у: Радионице и ковнице сребра, ур. И. Поповић, Т. Цвјетичанин, Б. Борић-Брешковић, Београд 1995, 65-67.
Ј. Кондић, Касноантичко и рановизантијско сребрно посуђе из Србије, у: Радионице и ковнице сребра, ур. И. Поповић, Т. Цвјетичанин, Б. Борић-Брешковић, Београд 1995, 181-187.
Г. Ф. Корзухина, А. А. Пескова, Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликвиарии XI-XII вв, Санкт Петерсбург 2003.
R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, New Haven – London 1986.
М. Љубинковић-Ћоровић, Стара кадионица из околине Куршумлије, Музеји 5, Београд 1950, 70-86.
M. Ljubinković-Ćorović, Ranohrišćanska čaša iz Duklje, Materijali VI, Beograd 1967, 85-92.
В. Манолев, З. Симовски, Македонија – Библиска Земја: Презентација на 200 крстови по повод 2000 години Христијанство, Скопје 2003.
Г. Марјановић-Вујовић, Два рана хришћанска полијелеја из народног музеја, Зборник Народног музеја VII, Београд 1973, 13-23.
М. Марјановић-Вујовић, Реликвијари из околине Новог Пазара, Новопазарски зборник 10, Нови Пазар 1986, 5-12.
М. Марјановић-Вујовић, Златни крст из села Варне код Шапца, Зборник Народног музеја XIV/1, Београд 1991, 449-454.
М. Marjanović-Vujović, Liturgical Cross from Sočanica, Старинар XLII, Београд 1993, 165-168.
B. Migotti, Pozlaćena stakla sa Štrbinaca kod Đakova, Đakovo 2003.
М. Милинковић, Градина на Јелици. Рановизантијски град и средњовековно утврђење, Београд 2010.
D. Мinić, О. Vukadin, Srednjovekovni Stalać, Београд 2007, 145-150.
М. Мурџева, Крстови од колекциите на музеите во Македонија, Скопје 2008.
A. Minchev, Early Christian Reliquaries from Bulgaria, 4th to 6th Century, Varna 2003.
Т. В. Николаева, Древнерусская мелкая пластика из камня XI-XV вв., Москва 1983.
В. Б. Перхавко, Находки энколпионов на территории Югославии, Советская археология 1987/4, Москва 1987, 206-219.
L. Pavlović, Dečanske ampule, Zbornik Muzeja Primenjene umetnosti 3-4, Beograd 1958, 101-104.
M. Petrinec, Groblja od 8. do 11. stoljeća na području ranosrednjovjekovne hrvatske države, Split 2009.
В. Поповић, Ранохришћанска бронзана лампа из околине Смедерева, Старинар XX, Београд 1970, 323-330.
Д. Премовић-Алексић, Средњовековна хумка на локалитету Кобиљка код Сјенице, у: Споменица Јована Ковачевића, ур. Р. Бунарџић, Ж. Микић, Београд 2003, 337-350.
Rani srednji vek, Mostar 1986.
Ј. Ранков, Касноантичко стаклено дно рађено у техници fondo d`oro, Зборник Народног музеја у Београду XI-1, 85-89.
Б. Радојковић, Мало романско распеће из Кладова, Зборник радова Музеја примењене уметности 2, Београд 1956, 81-85.
Б. Радојковић, Калуп за иконицу са Раса – Градине, Новопазарски зборник 8, Нови Пазар 1984, 19-22.
M. Ross, Catalogue of the Byzantine and Early Medieval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection, vol. 1, Washington 1962.
J. Staecker, Rex regnum et Dominum dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden, Stockholm 1999.
А-М. Talbot, Pilgrimage to Healing Shrines: The Evidence of Miracle Accounts, Dumbarton Oaks Papers 56, Washington 2003, 153-173.
Križevi iz fundusa Hrvatskoga Povijesnoga muzeja, Zagreb 1994.
S. Urbanavičienė, Survivals of Paganism in 14th-17th Century in Lithuania, in: Rom und Byzanz im Norden. Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des 8.-14. Jahrhunderts II, ed. M. Müller-Wille, Mainz-Stuttgart 1997, 130-142.
U. Fiedler, Studien zu Gräberfeldern des 6. bis 9. Jahrhunderts an der unteren Donau 1-2, Bonn 1992.
М. С. Филиповић, Спаљивање мртвих код Јужних Словена, Рад Војвођанских музеја 8, Нови Сад 1959, 119-132.
K. Hornickova, The Byzantine Reliquary Pectoral Crosses in Central Europe, Byzantinoslavica 60/1, Prague 1999, 213-250.
A. W. Carr, Icons and the Object of Pilgrimage in Middle Byzantine Constantinople, Dumbarton Oaks Papers 56, Washington 2003, 75-92.
J. A. Cotsonis, Byzantine Figural Processional Crosses, Washington 1994.
A. Cutler, Gifts and Gift exchange as Aspects of the Byzantine, Arab and Related Economies, Dumbarton Oaks Papers 55, Washington. 2001, 247-248.
↑↑↑