Arheologija

Курс:
Римска економија у Србији - трговина и занатство (докт.)
Предавачи: др Мирослав Вујовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Досељавање римских трговаца у долине Саве и Дунава, репертоар импорта и значај трговине за урбанизацију и романизацију Подунавља. Оснивање првих занатских радионица, порекло и статус занатлија. Керамичарске, цигларске, тореутске и каменорезачке радионице у подунавским провинцијама. Значај римске војске за развој трговине и занатства.
Циљ изучавања курса: Студенти се упознају са значајем и механизмима развоја римске трговине и занатства у процесу романизације централнобалканких области са освртом на статус и порекло трговаца и занатлија у животу римских провинција у Подунављу
Предуслови за полагање: нема услова
Облици наставе: предавања
План курса:

1. недеља
предавање - Историјат истраживања.

2. недеља
предавање - Трговина и занатство у предримско доба на централнобалканском тлу

3. недеља
предавање - Трговци испред легија, римски импорт и балканска племена уочи римских освајања

4. недеља
предавање - Римски трговци и занатлије у долини Саве

5. недеља
предавање - Путеви трговине на централнобалканском тлу, копнене саобраћајнице

6. недеља
предавање - Путеви трговине на централнобалканском тлу, значај река

7. недеља
предавање - Појам трговине у римском свету

8. недеља
предавање - Идентитет римских трговаца и занатлија

9. недеља
предавање - Римски градови као центри трговине и занатства

10. недеља
предавање - Трговачке везе са Италијом

11. недеља
предавање - Трговачке везе са западноевропским провинцијама

12. недеља
предавање - Трговина са источним Медитераном.

13. недеља
предавање - Трговачке везе између балканских провинција Царства

14. недеља
предавање - Римски трговци и варвари

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Lj. Bjelajac, Amfore gornjomezijskog Podunavlja, Beograd 1996.
A. Premk, Proizvodnja ranorimske keramike u Sirmijumu, Zbornik Narodnog muzeja. XIV-1/1991, 362-365.
T. Cvjeticanin. Kasnoanticka gledjosana keramika: gledjosana keramika Prve. Mezije, Priobalne Dakije, Sredozemne Dakije i Dardanije, Beograd 2006.
Lj. Bjelajac, Terra siggilata u Gornjoj Meziji, Beograd 1990.
M.A.Ružić.Rimsko staklo u Srbiji, Beograd, 1994.
D.Strong, D.Brown, Roman Crafts, New York 1976.
S. Petković, Rimski predmeti od kosti i roga sa teritorije gornje Mezije, Beograd 1995.
M.Tomović, Roman Sculpture in Upper Moesia, Beograd, 1992.
Општа допунска литература
T. Cvjeticanin. Gleđosana keramika Gornje Mezije. Beograd 1998
A. Premk, Terracotta animal figurines from Viminiacum. Starinar NS XLV-XLVI, 1994-1995, 143-154.
↑↑↑