Arheologija

Курс:
Модели сеоба (осн.)
У оквиру предмета: Модели сеоба
Предавачи:
Не постоје подаци о траженом предавачу.
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Преглед и анализа разних могућих структура/модела понашања група у миграцији, уз навођење примера расне и етничке измешаности (поред осталог, и са ослонцем на писаним изворима). Преглед и анализа феномена «ношње» и акултурационих процеса у време сеобе народа и раног средњег века. У вези са тим, анализа методолошке оправданости етничке атрибуције у археологији сеобе народа и раног средњег века, као и њеног значаја за задржавање карактера археологије као «историјске науке».
Циљ изучавања курса: Способност студента да се самостално бави проучавањем структура мигрирајућих група и да задржи критичку резерву према етничкој атрибуцији налаза у време сеобе народа.
Предуслови за полагање: Претходно одслушани семестри, према наставном плану.
Облици наставе: Предавања, семинари,консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
R. Wenskus, Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes, Köln 1961.
V. Bierbrauer, Frühgeschichtliche Akkulturationsprozesse in den germanischen Staaten am Mittelmeer (Westgoten Ostgoten, Langobarden) aus der Sicht des Archäologen, Atti del 6 Congr. int. di
B. B. Phillips, Circus Factions and Barbarian Dress in Sixth Century Constantionople, In: Falko Daim (Hrsg.), Awarenforschungen, Band 1, Wien 1992., 25-32.
W. Pohl, Telling the difference: Signs of Ethnic Identity, in: W. Pohl-H.Reimitz (Hrsg.), Strategies of Distinction. The Construction of Ethnic Communities, 300-800, Leiden-Boston-Köln 1998., 17-
S. Brather, Ethnische Identitäten als Konstrukte der frühgeschichtlichen Archäologie, Germania 78/2000, 1. Halbband, 139-177.
W. Pohl, Die Germanen, München 2000.
W. Pohl, Die Völkerwanderung. Eroberung und Integration, Stuttgart 2002.
H. Fehr, Volkstum as Paradigm: Germanic People and Gallo-Romans in Early Medieval Archaeology since the 1930s, in:On Barbarian Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages, 2002
P. Geary, Europäische Völker im frühen Mittelalter. Zur Legende vom werden der Nationen, Frnakfurt a.M. 2002.
М. Милинковић, Улпијана код Грачанице на Косову и Градина на Јелици код Чачка у светлу акултурационих процеса у Илирику VI в., Трећа југ. конф. византолога, Београд-Крушевац 2002., 343-359.
↑↑↑