Arheologija

Курс:
Увод у старохришћанску археологију 1 (осн.)
Предавачи:
Не постоје подаци о траженом предавачу.
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Преглед и анализа основних типова култне архитектуре (цркве, манастири, крстионице), старохришћанског погребног ритуала у свим његовим облицима (меморије, катакомбе, гробнице, гробне раке), преглед и анализа старохришћанских култних предмета и црквене опреме (покретни налази), уз основни преглед старохришћанске декоративне уметности (пластика, сликарство).
Циљ изучавања курса: Способност студента да самостално препозна и протумачи основне облике непокретних и покретних споменика старохришћанског периода.
Предуслови за полагање: Одслушани претходни семестри, по наставном плану.
Облици наставе: Предавања, семинари, консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1965. И. Николајевић-Стојковић, Ранохришћанске крстионице у Југославији, Зборник радова Византолошког института IX,
F. Gerke, Kasna antika i rano hrišćanstvo, Novi Sad 1973. I. Nikolajević, Sahranjivanje u ranohrišćanskim crkvama na području Srbije, Arheološki vestnik 29, Ljubl
G. Koch, Frühchristliche Kunst. Eine Einführung, Stuttgart 1995. В. Кораћ-М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998., 1-79. M. Milinković, Die frühbyzantinischen K
↑↑↑