Arheologija

Курс:
Археолошка грађа палеолита, мезолита и неолита (докт.)
Предавачи: др Душан Михаиловићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: На курсу ће бити размотрени теоријски и практични аспекти анализе археолошке грађе, било да је реч о археолошком материјалу, археолошкој документацији или подацима који су добијени коришћењем природних наука у археологији.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је се да кроз менторски рад и учешће у научноистраживачким пројектима студенту омогући да овлада техником анализе археолошког материјала из ране праисторије.
Предуслови за полагање: Положен испит из курса Археологија палеолита, мезолита и неолита II
Облици наставе: предавања, семинари
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. W. Andrefski 1998, Lithics – macroscopic approaches to analysis, Cambridge University Press, Cambridge
3. J. Tixier, M.L. Inizian, H. Roche 1980, Préhistoire de la pierre taillée 1 – terminologie et technologie, CREP, Valbonne
4. S. A. Semenov 1964. Prehistoric Technology. Cory Adams and Machay, London
P. M. Rice 2006, Pottery Analysis – a sourcebook, The University of Chicago Press, Chicago
D. Antonović 2003, Neolitska industrija glačanog kamena u Srbiji, Arheološki institut, Beograd
↑↑↑