Arheologija

Курс:
Психологија комуникације (осн.)
У оквиру предмета: Психологија комуникације
Предавачи: др Душан Стојновредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: а. Одређење, разврставање и остваривање комуникације; б. Теорије комуникације; ц. Комуникација, говор и језик (размена значења, улога језика у комуникацији, језичке игре, језик и дискурс, комуникација и комуна, учинци вербалне комуникације и невербална комуникација ;д. Проблеми у комуникацији (значење прекида комуникације, мискомуникација, игре и парадокси); е. Комуникацијеске вештине (реторичке и херменеутичке).
Циљ изучавања курса: Усвајање фундаменталних знања и појмова из психологије комуникације. Упознавање, разумевање и критичко разматрање основних проблема у проучавању комуникације између љуdima.
Предуслови за полагање: За праћење курса неопходно је полагање испита из Квалитативних истраживања у психологији и Психологије личности.
Облици наставе: Predavanja i diskusija
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
D. Stojnov (2007): Psihologija komunikacije (rider za ispit). Beograd (76 strana).
D. Stojnov (2003): Psihologija ličnih konstrukata: uvod u teoriju i terapiju (130-145). Beograd: Zepter Book World (15 strana).
Z. Tomić (2000): Komunikologija (27-41; 55—90; 159-183). Beograd: Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu (73 strane).
T. Mandić (2003): Komunikologija (7-94; 185-203). Beograd: CLIO (105 strana).
E. Gofman (2000): Kako se predstavljamo u svakodnevnom životu (15-87 i 208 -235). Beograd: Geopoetika (99 strana).
↑↑↑