Arheologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Sirmijum – carski zavičaj
Sirmijum i njegova okolina kao zavičaj careva: Trajana Decija, Aurelijana, Proba, Maksimijana Herkulija; palate, herejoni, kenotafi; imperijalna ideja Soli invicto i njene manifestacije na donjepanonskom prostoru.

2. недеља
предавање - Dioklecijanova palata u Splitu i problem vila tipa Mogorjelo

3. недеља
предавање - Romulijana – politički i sakralni testament Galerija

4. недеља
предавање - Klaudije Gotski i Konstancije Hlor - novi Flavijevci

5. недеља
предавање - Šarkamen i Maksimin Daja

6. недеља
предавање - Naissus – Mediana – ktisma Konstantina Velikog

7. недеља
предавање - Konstancije II – arijanac na tronu.

8. недеља
предавање - Valentinijan I - Valens – Gracijan – učesnici panonskog nebeskog lova
↑↑↑