Arheologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Становништво провинција - римски грађани, перегрини, странци и робови
Однос положаја римских грађана према романизованом аутохтоном становништву и доселјеницима. Робови и ослобоћеници. Манифестације у археолошкој грађи (култ, начин сахрањивања, надгробни споменици.)

2. недеља
предавање - Војници, ветарани, федерати, лети
Археолошко присуство припадника римске војске у подунавским провинцијама, видови њихове организације, духовне и материјалне културе.

3. недеља
предавање - Каснолатенски oppidum-и без континуитата у римском периоду - разлози и тумачења

4. недеља
предавање - Oppidum-и и каснолатенска насеља са континуитетом у римском раздобљу
Развој појединих каснолатенских утврђења и насеља у периоду римске доминације, насеља са суфиксом – dava и –para - разлози њиховог континуитета и дисконтинуитета.

5. недеља
предавање - Римски Singidunum
Сп pecifičan odnos prema latenskom naselju, problem stanice Confluentes i trase puta; problem redukcije grada i fortifikacije u kasnoantičkom periodu; način zaštite suburbijuma; granice agera i odnos prema naseljimа у околини, ogor u ranocarskom periodu; auksilijarni kastel; logor za jedinicu tipa pseudokomitatensis u kasnoj antici; Konstantinova obnova grada i kvadriburgijum.

6. недеља
предавање - Margum – келтски oppidum, римски војни логор и цивилно насеље
Margum – keltski oppidum kao rimsko utvrđenje zemlja/drvo; urbs quadrata uz stari oppidum; problem jednog ili više (?) utvrđenja contra Margum; depopulacija u ageru Marguma i ponovo naseljavanje nakon sredine III veka (primeri nekropola na Babinom razboju u Orešcu, Zabrđu i Landolu).

7. недеља
предавање - Ulpiana – нови римски град
Ulpiana – primer novoizgrađenog grada; odnos prema komunikacijama; redukcija grada u kasnoj antici i podizanje logora za jedinicu tipa pseudocomitatenses; odnova u ranovizantijskom periodu po osnovi grada iz Trajanove epohe.

8. недеља
предавање - Municipium DD
Пример насеља лонгитудиналног типа; форум необичне функције, недостатак фортификације - разлог престанка живота крајем IV века; однос према перегрином civitasu у оближњој Слатини.

9. недеља
предавање - Sirmium - етапе урбаног развоја

10. недеља
предавање - Bassiana

11. недеља
предавање - Municipum Mal...

12. недеља
предавање - Aribantion – место и територија

13. недеља
предавање - Villae, praedium, praetorium fundi и palatium на простору Србије
↑↑↑