Andragogija

Курс:
Андрагогија комуникација и медија
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Предмет курса је општа проблематика комуницирања одраслих и васпитно-образовни аспекти медија. Проучава се кроз неколико проблемских целина: - Теоријски концепти културе комуницирања и образовање одраслих; - Невербална комуникација одраслих; - Вербална комуникација одраслих (култура говора и писања); - Медији масовног комуницирања и медијско образовање одраслих - андрагошко-дидактичко-методичке особености (уопште и по појединим медијима); - Електронско - оnline образовање; - Медијско-образовна анимација, публика која се образује, јавно мњење, односи с јавношћу.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је стицање релевантних знања, умења, навика и способности за разумевање, процену, истраживање, кориговање и унапређивање андрагошке праксе у комуницирању одраслих и употреби медија. Способности и вештине: Уз остала андрагошка знања која студент прима током студија, курс оспособљава да: - Доприноси развоју културе изражавања, толеранције и међусобног разумевања и поштовања. - Сарађује у планирању, програмирању, организовању, извођењу и евалуирању образовних програма масовног комуницирања. - Стиче, преноси, процењује, истражује, коригује и унапређује вештину комуницирања са јавношћу - са медијима и за медије. - Процењује, истражује, коригује и унапређује вештине тумачења образовних медијских порука. - Организује и спроводи микро истраживања андрагошке праксе масовног комуницирања (испитује образовне потребе, интересовања и могућности задовољавања истих путем медија; испитује специфичности организационих облика, метода и средстава преношења образовних садржаја путем медија и сл). - Ради на андрагошком оспособљавању осталих стручњака окупљених око културно-образовних програма медија.
Предуслови за полагање: Успешно савладани предходни курсеви предвиђени наставним планом студијске групе
Облици наставе: Настава се реализује кроз: предавања; семинарске вежбе (радионице); консултације и индивидуални рад са студентима; практична вежбања која укључују рад у електронској учионици, појединачне и групне посете разним институцијама у вези са масовним комуницирањем.
Обавезе студената: Активно учешће на предавањима, семинарским и практичним вежбањима, рад у електронској учионици, презентација задатих домаћих и других радова, положени колоквијуми, консултовање литературе приликом разматрања појединих проблема садржаних у програму.Студенти су обавезни да обаве праксу која је предвиђена наставним планом и програмом.
Начин оцењивања рада и резултата: Предиспитне обавезе (48%): - пракса, презентација домаћих и практичних радова (20%); - колоквијуми (10%); - семинарска вежбања и инвентивност (18%). Испит (52%): усмено и/или писмено испитивање у два дела
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводни сусрет - предавања
Упознавање и увођење у курс. Терминолошко-садржинска компарација појмова: цивилизација; масовна и елитна култура; образовна добра масовне културе; масовно друштво; друштво које учи; маса; гомила; публика; група; организација.

2. недеља
вежбе - Комуникација, масовна комуникација и образовање одраслих - предавања
Теорије и појам комуникације. Структура комуникационог процеса. Критеријуми поделе и врсте. Масовна комуникација (појам, врсте и функције). Образовна функција масовног комуницирања. Образовање одраслих у масовној комуникацији. Масовна комуникација у контексту образовне делатности са одаслима (специфичности, карактеристике, функције).Елементи масовног комуницирања. Андрагогија масовне комуникације као научна област андрагогије(предмет, циљ, задаци, научна проученост, пракса).Интердисциплинарност

3. недеља
вежбе - Семиотичко-лингвистичке релевантности комуникације одраслих - предавања
Комуникација одраслих – семиотичко лингвистичке релевантности. Знак у комуникацији одраслих и науке које се баве знаком. Подела и функције знакова. Кодови и комуникација одраслих. Денотативно и конотативно значење. Информација – порука – знање.

4. недеља
вежбе - Невербална комуникација - предавања
Појам, функције и истраживања невербалне комуникације. Андрагошки значај невербалне комуникације. Презентативни кодови невербалне комуникације (критеријуми поделе и врсте). Знаци везани за глас. Експресија тела (фацијална експресија; гестови; држање и став тела; телесни додир; физички изглед). Артефактни знаци у комуникацији одраслих. Комуникација одраслих везана за простор и време. Комбиновање невербалних кодова.

5. недеља
вежбе - Вербална комуникација одраслих – језик и говор - предавања
Језик као најсавршенији облик симболичке комуникације одраслих. Настанак језика и језичких група. Језик и говор у комуникацији одраслих. Култура говора. Реторика и беседништво (појам, однос, подела, развој). Организовање беседе (inventio; dispositio; elocutio; actio). Говорник и невербални знаци. Вербално-образовна комуникација. Елементи усмене вербално-образовне комуникације. Убеђивање, наговарање и саветовање одраслих. Функција савета при јавним наступима.

6. недеља
вежбе - Језик и писана реч у комуникацији одраслих - предавања
Језик и писмо. Писмо као систем знакова. Најсавршенији облик писма (алфабет - азбука, абецеда). Бројеви као математички код у комуникацији. - Развој писма и ширење писмености - предуслов посредног комуницирања Мнемотехничка средства и знаци у комуникацији одраслих. Најелементарнији облици писања (пиктограми и идеограми). Најстарија писма и развој писмености. Почеци и ширење писмене комуникације на европском континенту. Писмо и писменост средњовековне Европе

7. недеља
вежбе - Научно-технолошко-индустријски развој и масовна комуникација - предавања
Проналазак штампе и мас-комуникација. Научно технолошке револуције, ширење писмености и мас-комуникације. Развој материјала за писање и комуникација одраслих. Развој прибора за писање и комуникација одраслих. Комуникациона технологија. Образовна технологија.

8. недеља
вежбе - Вештине у невербалној и вербалној комуникацији одраслих - предавања
Практична примена.

9. недеља
вежбе - Медији масовног комуницирања и концепције медијског образовања - предавања
Теорије медија. Медији и образовање одраслих. Медијска писменост и медијско описмењавање одаслих. Медијско образовање: образовање за медије и образовање путем медија (појам, циљеви, специфичности садржаја, андрагошко-дидактичко-методичке особености). Модели и израда програма медијског образовања одраслих. Мултимедијско образовање одраслих (појам, андрагошко-дидактичко-методичке особености). Мултимедијско образовање одраслих у пракси (отворени универзитет...).

10. недеља
вежбе - Планирање и програмирање медијског образовања одраслих - предавања
Андрагошко-практична решења.

11. недеља
вежбе - Публика. Јавно мњење. Медијско-образовна-“анимација” - предавања
Појам публике, фактори диференцијације и истраживања. Образовна (масовна) публика. Ефекти културно-образовне медијске комуникације на публику. Јавно мњење. Односи с јавношћу (појам; сврха; видови; методска решења). Однос с медијима као вид односа с јавношћу. Медијско-образовна анимација (суштина појма; аниматори; процес; препреке; ефекат, методи).

12. недеља
вежбе - Андрагошка функција новинара. Амбивалентни карактер употребе медија - предавања
Етичко-образовна својства и вештине новинара. Новинар у креирању и реализацији медијског образовања (могућности и спутавајући фактори). Амбивалентни карактер употребе медија. Манипулација, цензура, пропаганда, шунд. Реклама (маркетинг) као вид комуникације путем медија. Реклама (маркетинг) у медијском образовању одраслих. Образовање одраслих путем рекламе и за рекламу.

13. недеља
вежбе - Традиционални мас-медији и образовање одраслих. - предавања
Критеријуми поделе и врсте традиционалних медија. Образовне могућности и изражајности (домети и домени) појединих традиционалних медија. Штампани медији и образовање одраслих. Радио и образовање одраслих. Телевизија, филм и образовање одраслих.

14. недеља
вежбе - Нове технологије и образовање одраслих - прадавања
Информационе технологије као комуникационо образовни феномен. Значај и функције. Нове технологије и садржаји образовања одраслих. Образовање на даљину и електронско образовање. Електронске учионице у функцији образовања одраслих. Комјутерска писменост. Интернет - образовна понуда и могућности. Виртуелно образовање одраслих. Виртуелни универзитети, електронски каталози, базе података, и сл.

15. недеља
вежбе - Оnline образовање - предавања
Предуслови и развој online образовања. Теоријске основе електронског учења. Специфичности софтвера (Learning Management System-LMS) у образовању одраслих. Методички захтеви рада у online окружењу. Облици трансмисије знања и интеракција у електронски подржаним курсевима. Синхроне и асинхроне образовне активности. Online комуникационе вештине.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бал, Ф.(1997) Моћ медија, Београд, Клио
Бригс, А., Кобли, П., (2005), Увод у студије медија, Клио, Београд.
Дебре, Р.(2000) Увод у медиологију, Београд, Клио
Драгићевић-Шешић, М.(1993) Хоризонти читања - Домети културне анимације, Београд, Понт
Фидлер, Р., (2004) Медијаморфозис, Клио, Београд.
Јанићијевић, Ј.(2000) Комуникација и култура, Београд
Лоример, Л.(1998) Масовне комуникације, Београд, Клио
Мандић, П. Мандић, Д. (1997) Образовна информациона технологија, Београд, Учитељски факултет
Мандић, Т.(1995) Комуникологија - Психологија комуникације, Београд, аутор
МекКвин, Д.(2000) Телевизија, Београд, Клио
Образовање и масовне комуникације (1993), Зборник радова, Београд, Министарство просвете РС
Овесни, К. Самуровић,С (1997) Алтернативни модели образовања одраслих, Андрагошке студије, Београд, ИПА
Радојковић, М., Милетић, М., (2005) Комуницирање, медији и друштво, Нови Сад, Стилос.
Рег, Д.(1996) Односи с медијима, Београд, Клио
Рот, Н. (2004) Знакови и значења - Вербална и невербална комуникација, Београд, Плато.
Шинглер, М. Виринга, М(2000) Радио, Београд, Клио
Станојевић, О. и Аврамовић, С. (2003) Ars Rhetorica, Београд, Службени лист СЦГ
Томић, З.(2000) Комуникологија, Београд, Филолошки факултет
Зиндовић-Вукадиновић, Г.(1994) Визуелни језик медија, Београд, Институт за педагошка истраживања
Општа допунска литература
Баћевић, Љ., In media res : Ефекти медија, Београд, Институт за друштвене науке.
Безданов-Гостимир, С. (1994) За(у)вођење медија, Београд, Министарство просвете Србије
Бјелица, М.(1983) Штампа и друштво, Београд, ЗУНС
Бојд, Е., (2002) Новинарство у електронским медијима, Клио, Београд.
Божовић, Р. (1990) Култ-ура, Београд, Научна књига
Бретон, Ф. (2000) Изманипулисана реч, Београд, Клио
Бригс, А., Берк, П., (2006) Друштвена историја медија, Београд, Клио.
Бурдије, П.(2000) Нарцисово огледало, Београд, Клио
Ђорђевић, Т.(1979) Теорија информација/теорија масовних комуникација, Љубљана, Партизанска књига
Ђуричић, П.(1990) Новинарство - филозофија, морал, занат, Београд, Ларис
Џуверовић, Б.(1980) Култура без граница - Лица и наличја масовне комуникације
Еко, У.(1973) Култура, Информација, Комуникација, Београд, Нолит
Филиповић, В. Костић, М. и Прохаска, С. (2001) Односи са јавношћу, Београд, ФОН
Гартенсцхлаегер,У. Хинзен, Х. ур.(2000) Перспективе и тенденције образовања одраслих у Европи, Загреб, Хрватска заједница пучких отворених училишта
Гоне, Ж.(1998) Образовање и медији, Београд, Клио
Илић, М., (2006) Рађање телевизијске професије, Београд, Клио.
Качавенда, Н.(1974) Како одрасли схватају појмове у радио серији, у: Образовни програми радија, Београд, ЈРТВ
Качавенда, Н.(1975) Радио-емисија у мултимедијском приступу друштвеном образовању, Андрагогија (Загреб), бр. 1-2
Казнев, Ж.(1976) Социологија радио-телевизије, Београд, БИГЗ
Келнер, Д., (2004) Медијска култура, Београд, Клио.
↑↑↑