Andragogija

Курс:
Каријерно вођење и развој (осн.)
У оквиру предмета: Каријерно вођење и развој
Предавачи: др Александра Пејатовићредовни професор
Дубравка Михајловићистраживач-сарадник
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава: Настанак и развој професионалне оријентације као организоване друштвене делатности; Теорије професионалног опредељивања; Андрагошка професионална оријентација (појам, циљ, задаци, стратегије); Појам, карактеристике и форме каријере; Развој каријере током читавог живота; Технике управљања каријером; Образовне интервенције у управљању каријером. Практична настава: Практичан рад на развијању вештина управљања сопственом каријером Практична настава: Технике управљања каријером; Програми активног тражења посла.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о основним теоријским поставкама каријерног вођења и саветовања и њихово разумевање, као и развијање вештина коришћења неких од техника и програмских пакета из области каријерног вођења.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, презентације, симулације, демонстрације, индивидуални рад, рад у малим групама, радионице, консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Гузина, М, (1980), Кадровска психологија, Научна књига, Београд, стр. 13-37
Ољача, М, Косановић, М, (1987), Андрагошка професионална оријентација у удруженом раду, Институт за педагогију, Филозофски факултет, Нови Сад, први део
Arnold, J, and all, (2005), Careers and Career Management, in «Work Psychology, Persons Education Limited, Essex, p. 516-569
OECD, (2004), Career Guidance, A Handbook for Policy Makers.
Amundson, N, Haris-Boulzbi, Dž, Najls, S. Основни елементи каријерног саветовања. Београд: Београдска отворена школа
CEDEFOP, (2009), Professionalising Carrer Guidance – Practitioner Competences and Qualification Routes in Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
Министарство омладине и спорта Републике Србије, (2010), Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији
Пејатовић, А, Кунић, Т. (2012), Образовање одраслих као фактор остваривања концепта флексигурности, Образовање одраслих, бр. 2, вол. XI, стр. 9-26
↑↑↑