Andragogija

Курс:
Функционална писменост и кључне компетенције (осн.)
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава -Основно образовање одраслих као друштвени и научни феномен – филозофске, социјалне, економске, политичке и културне димензије; -Концепт писмености и описмењавања; дефинисање кључних компетенција; -Међународна искуства у описмењавању одраслих и развоју кључних компетенција; -Методичке особености описмењавања одраслих и стицања кључних компетенција; -Наставник у основном образовању одраслих. Практична настава -Позиционирање основног образовања одраслих у систему образовања; -Пројектовање системских решења проблема неписмености; -Анализа организације, програмске оријентације и методичких особености основног образовања одраслих и развоја кључних компетенција; -Анализа резултата стручних посета часовима описмењавања и развијања кључних компетенција (усмереност на диференциране проблеме: компетентност наставника, адекватност организације, функционалност програма ...); -Истраживање актуелних проблема у области описмењавања и развијања кључних компетенција.
Циљ изучавања курса: Проучавање основног образовања одраслих као друштвеног и научног феномена, његових социјалних, политичких, економских и културних димензија, те методичке особености описмењавања и развијања кључних компетенција одраслих.
Предуслови за полагање: нема услова
Облици наставе: предавања, вежбе, дебате, дискусионе групе, истраживачки семинар, радионице, консултације, стручне посете / сусрети с праксом.
План курса:

1. недеља
предавање - “Цртице из историје писмености”
-Представљање курса и предиспитних обавеза. -Почеци словенске писмености и описмењавања. -Развој глагољице и ћирилице. -Андрагошки рад Ћирила И Методија.

2. недеља
предавање - (Не)писменост као цивилизацијски проблем
- Детерминанте неписмености. - Анализа резултата истраживања (не)писмености.

3. недеља
предавање - Развој концепције писмености
- Од традиционалног концепта до концепта нове функционалне писмености.

4. недеља
предавање - Од базичних вештина до кључних компетенција на европском тржишту знања
- Настанак (контекст) појма кључних компетенција. - Појам кључних компетенција.

5. недеља
вежбе - Анализа кључних компетенција
- Комуникација на матерњем језику. - Комуникација на страном језику. - Математичка писменост. - Информатичка писменост. - Учење учења. - Личне и грађанске вештине. - Предузетништво. - Културна свест.

6. недеља
вежбе - Курикулуми за развијање писмености као кључних компетенција
Компаративни осврт на курикулуме за развијање писмености.

7. недеља
вежбе - Методичке основе развијања кључних компетенција – методе језичког описмењавања

8. недеља
предавање - Системско решавање основног образовања одраслих у Србији- Пројекат „Друга шанса"
- Стање (не)писмености у Србији које је претходило пројекту "Друга шанса". - Концепција пројекта „Друга шанса“. - Реализација пројекта „Друга шанса“. - Резултати пројекта „Друга шанса“.

9. недеља
вежбе - Кључни “актери” у основном образовању одраслих
- Полазник у основном образовању одраслих (профил, карактеристике, мотивација и баријере). - Наставник у основном образовању одраслих – андрагошко припремање. - Андрагошки асистент – критичка анализа његове улоге.

10. недеља
- - Стручна посета школи за основно образовање одраслих

11. недеља
вежбе - Дидактички материјал у основном образовању одраслих
- Појам и значај дидактичког материјал у основном образовању одраслих. - Особеност дидактичког материјала у основном образовању одраслих. - Демонстрација дидактичког материјала у основном образовању одраслих.

12. недеља
вежбе - Истраживање основног образовања одраслих
- Основно образовање у европским оквирима. - Описмењавање одраслих у концепцији UNESCO-а. - Описмењавање у земљама трећег света
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Алибабић, Ш., (1994), Функционална писменост и самообразовање, ИПА Филозофског факултета, Београд
Алибабић, Ш., (2004), Развијање самообразовних компетенција одраслих, Образовање одраслих бр.1, БКЦ и ИИЗ/ДВВ, Сарајево
Алибабић, Ш., (2011) Оспособљавање за самообразовање – методички одговор на андрагошки изазов, Иновације у настави, бр.1/2011, Учитељски факултет у Београду, Београд, стр. 5 - 17
Алибабић,Ш., Медић,С., Левков,Љ., (2011) Писменост као кључна компетенција у европској политици образовања одраслих, Иновације у настави, бр. 3/2011, Учитељски факултет у Београду, стр. 5-19
Alibabić, Š, Pjanić, K. i Miljković, J. (2011) Evaluation of Adult Numeracy Curriculum, u: Pejatović, A. (ed): Evaluation in Education in the Balkan Countries, 14 th International Conference, 16-18 June 2011. pp.513-519. Belgrade: BASOPED, IPA,AES
Алибабић, Ш., Поповић, К., Авдагић, Е., (2012) Накнадно стицање основног образовања, Сарајево, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 156 стр.
Булатовић Р., (2002)., Андрагошки записи, ИПА Филозофског факултета, Београд
Медић, С., и други (2009), Функционално основно образовање одраслих, ИПА, Београд
Torres,R.M.:„Lifelong Learning–A New Momentum and a New Opportunity for Adult Basic Learning and Education in the South“,«Adult Education and Development»,Supplement to 60, 2003.(непубликовани превод)
Чепић, Р., (2004), Развој истраживања писмености одраслих: од традиционалних до сувремених приступа, Зборник:Образовање одраслих – кључ за 21. стољеће, Хрватско андрагошко друштво, Загреб
Џарвис, П., (2003), Поучавање, Андрагошки центар, Загреб
↑↑↑