Andragogija

Курс:
Теоријско-методолошки проблеми андрагошких истраживања (докт.)
Предавачи: др Александра Пејатовићредовни професор
др Бранислава Кнежићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: Предметно-методолошка повезаност андрагогије са другим наукама. Андрагогија као педагошка дисциплина или самостална наука. Различити приступи у одређивању предмета андрагогије. Карактеристике научних сазнања у андрагогији. Истраживачке оријентације и андрагогији. Тешкоће истраживања у андрагогији. Чињенице - хопотезе - научни закони - научне теорије. Практична настава: Интердисциплинарна и мултидисциплинарна истраћивања образовања и учења одраслих. Фундаментална, оперативна и развојна истраживања у андрагогији.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним теоријско-методолошким проблемима андрагогије, њихово оспособљавање за критичко сагледавање начина сазнавања у андрагошкој науци и конципирање и реализацију научних истраживања у области образовања одраслих.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, студијски истраживачки рад, семинарски рад, анализе, саопштења, дискусије, менторски и истраживачки рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Савићевић, Д. (1991). Савремена схватања андрагогије, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Просвета копродукција, Београд.
Најгел, Е. (1985). Структура науке. Београд, Нолит
Ристић, Ж. (1995). О истраживању, методу и знању, Институт за педагошка истраживања, Београд
Савићевић, Д. (2002). Филозофски основи андрагогије, Завод за уџбенике и наставна средства, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд
Лакићевић, М., Кнежић, Б. (2011). Истраживање у социјалној политици и социјалном раду. ФПН и Чигоја. стр. 13-84.
Општа допунска литература
Шешић, Б. (1982). Основи методологије друштвених наука. Научна књига, Београд.
Милас, Г. (2005). Истраживачке методе у психологији и другим друштвеним знаностима, Наклада Слап, Загреб, стр. 3-88.
Поткоњак, Н, (1977), Теоријско-методолошки проблеми педагогије, Просвета, Институт за педагошка истраживања, Београд
Мужић, В. (1977). Методологија педагошког истраживања. Свјетлост - Завод за уџбенике, Сарајево. стр. 9-62, 145-325.
↑↑↑