Andragogija

Курс:
Образовање и рекреација одраслих (осн.)
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска и практична настава: Слоб. вр. и рекр. одр.. Историјско-филозофске и међународне димензије рекреације одраслих. Андр. спорта и рекреације. Физичка култура и рекреација одраслих. Појам и функције рекреације одр. човека. Рекреативне потребе и мотиви човека. Елементи рекреације одр.. Основни облици рекреације одраслих. Спортска рекреација одраслих. Андрагошки аспекти спорта и физичке културе. Васпитно-образовно припремање спортске публике. Специфичности методичко-дидактичких решења у образовно-рекреативним ситуацијама. Образовно-културна анимација у овој области. Образовно припремање за специфичне видове рекреације. Ефекти рекреације. Образовно-рекреативне потребе и образовно-рекреативне могућности конкретне категорије појединаца и посебних циљних и професионалних група. Радна средина и рекреација. Лукративна рекреација. Туристичка рекреација. Комуникационо-информационе технологије и образовно-рекреативна ситуација одраслих. Саветодавна функција андрагога у рекреацији одраслих.
Циљ изучавања курса: Стицање знања и вештина ради васпитно-образовног деловања у области рекреације одраслих.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом
Облици наставе: Предавања; сем. вежбе; рад у рач. учионици; интеракт. настава; консулт. и индивид. рад; супервизија практичних вежбања у уч. и на терену.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ђулијаноти, Р. (2008) Спорт: Критичка социологија, Београд: Клио
Галић, М. (2010) Педагошки рад у савременом спорту, Београд: Бојс
Јовичић, Ж. (1986) Теоријске основе рекреације, Београд: Штампарија „Димитрије Давидовић“
Качавенда-Радић, Н. (1992) Физичка рекреација као вредносна оријентација и активност слободног времена одраслих, Београд: Факултет за физичку културу.
Качавенда-Радић, Н. (1998) Слободно време и образовање, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Коковић, Д. и Бјелица, С. (1992) Увод у социологију спортске рекреације, Београд: Стручна књига
Лазаревић, Б. (2007) Образовањем до рекреације, Београд: Друштво за образовање одраслих
Митић, Д. (2001) Рекреација, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања
Николић, Т. (2004) Ко су студенти универзитета за треће доба? Београд: У3Д „Браћа Стаменковић“ и ДОО
Скемблер, Г. (2007) Спорт и друштво: Историја, моћ и култура. Београд: Клио
↑↑↑