Andragogija

Курс:
Андрагогија комуникација и медија (осн.)
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Комуникација, масовна комуникација и об. од. Семиотичко-лингвистичке релевантности ком. од. (знак, значење, кодови, информација, порука и знање). Неверб. Ком. и презентативни кодови. Језик и култура говора. Језик и култура писања. Развој писма и ширење писмености. Вештине верб. и неверб. ком. од. Научно-технол. развој и мас. ком. Медији и концепције медијског образовања. Дидакт.-методичке особености употребе пој. медија у об. од. Медијско-образ. анимација. Публика, масовна публика, публика која се образује. Андр. функција новинара. Амбивалентни карактер употребе медија. Практична настава: Об. на даљину и елек. обр. Елек. учионице. Медијска и комјутерска писменост. Интернет и виртуелно об. од. Виртуелни универзитети, елек. каталози, базе података, и сл. Развој online об. Теоријске основе елек. учења. Специф. софтвера (LMS) у об. од. Методички захтеви рада у online окружењу. Облици трансмисије знања и интеракција у електронски подржаним курсевима. Online об. вештине.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања и вештина ради васпитно-образовног деловања у унапређењу културе комуницирања и употребе медија у образовању одраслих.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом.
Облици наставе: Предавања; семинарске вежбе (радионице); рад у рачунској учионици; интерактивна настава; консултације и индивидуални рад са студентима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бал, Ф. (1997) Моћ медија, Клио, Београд
Бригс, А. (2005) Увод у студије медија, Клио, Београд
Фидлер, Р. (2004) Медијаморфозис, Клио, Београд
Јанићијевић, Ј.(2000) Комуникација и култура, Београд
Качавенда Радић, Н. (2007) Комуникација и медији – андрагошко интересовање, Образовање одраслих за економију знања, Хрв.андр. друштво, Загреб
Лоример, Л.(1998) Масовне комуникације, Клио, Београд
МекКвин, Д.(2000) Телевизија, Клио, Београд
Радојковић, М., Милетић, М., (2005) Комуницирање, медији и друштво, Стилос, Нови Сад
Станојевић, О. и Аврамовић, С. (2003) Ars Rhetorica, СЛСЦГ, Београд
Барбије, Ф. (2009) Историја књиге, Београд, Клио (стр. 17-38)
Џајлс, Д. (2011) Психологија медија, Београд, Kлио
Качавенда-Радић, Н., Николић-Максић, Т. и Љујић, Б. (2011) Алтернативни приступи образовању одраслих: учење базирано на рачунарској игри, Иновације у настави
Качавенда-Радић, Н., Николић-Максић, Т. и Љујић, Б. (2011) Квалитет доколичарског и комуникационо-медијског образовања. Зборник радова: Квалитет у образовању, Београд: ИПА
Надрљански, Ђ. и Солеша, Д. (2004) Информатика у образовању, Сомбор, Учитељски факултет
Потер, Џ. (2011) Медијска писменост, Београд, Kлио
Прајс, С. (2011) Изучавање медија, Београд, Kлио
Радојковић, М. и Стојковић, Б. (2009) Информационо комуникациони системи, Београд, Kлиo
Станковић, Ж. (2006) Развој технологије учења на даљину, Настава и васпитање, вол. ЛВ, бр. 2, Београд, Педагошко друштво Србије
Шипка, М. (2008) Култура говора (2. издање), Нови Сад, Прометеј
Табс, С. (2013) КОМУНИКАЦИЈА – принципи и контекст, Београд, Kлио
Тапавички-Дуроњић, Т. (2011) Комуницирање у медијасфери, Београд, Романов
Тјуроу, Џ. (2012) Медији данас, Београд, Цлио
Тодоровић, А. (2009) Уметност и технологије комуникација, Београд, Kлио
Томић, Б. (2012) Увод у медије, Београд, Чигоја
Вуксановић, Д. (2008) Књига за медије – медији за књигу, Београд, Kлиo
↑↑↑