Andragogija

Курс:
Управљање људским ресурсима (мастер)
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Тамара Николићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Различити теоријски концепти управљања људским ресурсима - Научна истраживања проблема управљања људским ресурсима и допринос сродних научних дисциплина - Димензије управљања људским ресурсима - Процес професионализације и улога андрагога у управљању људским ресурсима - Промене у организацији, флексибилизација организације и управљање људским ресурсима - Учење у флексибилној организацији - Утицај глобалних промена на управљање људским ресурсима Практична настава Импликације промена у организацији - Промене дирекције у флексибилнној организацији - Реконцептуализација односа - Информације, формални и алтернативни модели њиховог прикупљања и презентације у организацији - Модели сарадње у управљању људским ресурсима - Развој вештина прилагођавања променама - Одлучивање и координација деловања - Учење у флексибилној организацији.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са различитим концептима и истраживачким парадигмама управљања људским ресурсима. Развој компетенција за истраживање и интервенисање на подручју управљања људским ресурсима у организацијама.
Предуслови за полагање: Услови су у складу са условима за упис мастер студија
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, групни рад, дискусија, истраживачки рад, консултације, On-line метод, семинарски рад; студија случаја
План курса:

1. недеља
предавање - Различити теоријски концепти управљања људским ресурсима
Различити теоријски концепти и „школе“ управљања људским ресурсима. „Процесуална/функционалистичка школа“ управљања људским ресурсима. „Емпиријска школа“ управљања људским ресурсима. „Бихејвиористичка школа“ управљања људским ресурсима. „Социјално – системска школа“ управљања људским ресурсима. Синергетски (андрагошки) приступ управљању људским ресурсима.

2. недеља
предавање - Научна истраживања проблема управљања људским ресурсима
Научна истраживања проблема управљања људским ресурсима и допринос сродних научних дисциплина. Теоријска и емпиријска истраживања на подручју управљања људским ресурсима. Истраживања о понашању на раду. Истраживања о организационим процесима. Истраживања о перформанси. Истраживања о учењу и образовању у организацији.

3. недеља
предавање - Димензије управљања људским ресурсима
Развој организације. Рад. Управљање. Запослени. Андрагошке димензије организације.

3. недеља
вежбе - Димензије управљања људским ресурсима
Развој организације. Рад. Управљање. Запослени. Андрагошке димензије организације.

4. недеља
предавање - Процес професионализације и улога андрагога у управљању људским ресурсима
Професионализација и улоге андрагога у управљању људским ресурсима. Професионално припремање андрагога за рад у области управљања људским ресурсима: међународна перспектива.

4. недеља
вежбе - Процес професионализације и улога андрагога у управљању људским ресурсима
Улоге андрагога у управљању људским ресурсима. Администратор. Организатор. Заступник. Стратешки планер.

5. недеља
предавање - Промене у организацији и управљање људским ресурсима
Флексибилизација организације и управљање људским ресурсима. Промене у сфери економије. Промене у дизајнирању посла. Глобализација. Утицај демографских промена. Информационо – комуникациона технологија у управљању људским ресурсима.

6. недеља
семинар - Импликације промена у организацији
Стратешко планирање управљања људским ресурсима. Легални аспекти промена.

7. недеља
семинар - Импликације промена у организацији
Флексибилност рада и „outsourcing“. „Виртуелни ресурси“ организације.

8. недеља
предавање - Учење у флексибилној организацији
Концепт организације која учи. Концепт управљања знањем. Однос акционог учења и обучавања.

8. недеља
вежбе - Промене дирекције у флексибилној организацији
Ефективно планирање људских ресурса. Промене у дизајнирању посла. Регрутовање и селекција људских ресурса. Очување људских ресурса.

9. недеља
вежбе - Реконцептуализација односа
Људски ресурси као „сржна организациона компетенција“. Допринос управљања људским ресурсима. Организациона етика, организациона култура и организациона клима.

10. недеља
предавање - Утицај глобалних промена на управљање људским ресурсима
Глобализација. Демографске промене. Информационо – комуникациона технологија.

11. недеља
вежбе - Формални и алтернативни модели прикупљања и презентације информација
Информације, формални и алтернативни модели њиховог прикупљања и презентације у организацији

12. недеља
вежбе - Модели сарадње у управљању људским ресурсима
Формална сарадња у управљању људским ресурсима. Неформална сарадња у управљању људским ресурсима. Умрежавање.

13. недеља
вежбе - Развој вештина прилагођавања променама
Андрагошке интервенције у процесу прилагођавања променама у организацији. Кооперативни модел управљања људским ресурсима.

14. недеља
вежбе - Одлучивање и координација деловања
Планирање. Преговарање. Одлучивање. Координација активности.

15. недеља
вежбе - Учење у флексибилној организацији
Учење у организацији и информационо-комуникациона технологија. Акционо учење. Колаборативно учење. Just-in-case учење. Just-in-time учење. Организационо учење.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bahtijarević-Šiber, F. (1999), Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb
Овесни, К. (2007), Професионалне компетенције андрагога, Зборник радова са међународне конференције “Андрагогија на почетку трећег миленијума“, ИПА и ДОО, Београд, 2007,стр. 323-334
Ovesni, K. (2009). The Perception of Professional Autonomy Among Educators of Adults. In: Ö. Demirel and A. M. Sünbül (eds.): Further Education In The Balkan Countries. Thessaloniki: Kyriakidis Brothe
Ovesni, K. (2009). Professional Competence of Educators in the Field of Informal Adult Education. In: G. K. Zarifis (ed.): Educating the Adult Educator: Quality Provision and Assessment in Europe. The
Ovesni, K. (2011). Evaluation of Human Resource Development Activities: Employees’ Perspective. U: A. Pejatović (ur.): Evaluation in Education in the Balkan Countries. Beograd: Institut za pedagogiju
Alibabić, Š., Ćamilović, D., Ovesni, K., (2010). Students’ Self–Education Skill Development. Didactica Slovenica, pedagoška obzorja, 25(2), 150–169.
Ovesni, K. (2007). Profesionalne asocijacije – ključni element procesa profesionalizacije područja obrazovanja odraslih, Obrazovanje odraslih, Sarajevo, 2, 69–100.
Alibabić, Š., Ovesni, K. (2007). Andragozi – menadžeri znanjem. U: A. Klapan, M. Matijević, (ur.): Zbornik radova sa treće međunarodne konferencije “Obrazovanje odraslih za ekonomiju znanja”, Šibenik
Alibabić, Š. i Ovesni, K. (2008). Savremena tehnologija kao podrška realizaciji koncepta doživotnog obrazovanja i učenja. Obrazovanje odraslih, 2, 69–85.
Anderson, N., Potocnik, K., Zhou, J. (2014). Innovation and Creativity in Organizations- A State-of-the-Science Review, Prospective Commentary, and Guiding Framework.Journal of Management, 40(5), 1–37
Овесни, К., прир. (2015), Управљање људским ресурсима, хрестоматија
Dessler, G. (2007), Основи менаџмента људских ресурса. Београд: Дата статус.
Robbins, S., Judge, T. (2009). Организацијско понашање. Загреб: Мате.
Овесни, К. (2014). Посвећеност запослених – елемент евалуације и ослонац стратегије унапређивања квалитета развоја људских ресурса. У:Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовањa
↑↑↑