Andragogija

Курс:
Основи социологије рада (осн.)
У оквиру предмета: Основи социологије рада
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Одређење домена и предмета социологије рада и основних теоријско-методолошких оријентација; одређење врста и историјских типова рада; основни актери рада; анализа облика организације рада, мобилизације људских ресурса у раду, друштвених сукобљавања у сфери рада и начина њиховог разрешавања; уочавање битних детерминанти рада - својинских односа, технологије и културе - те значаја тих детерминанти за обликовање рада; анализа трендова у преобликовању сфере рада модерних друштава.
Циљ изучавања курса: Омогућити студентима да упознају савремена социолошка знања о својствима и актерима рада, чиниоцима уобличавања и промена у сфери рада.
Предуслови за полагање: Прикупљено 60 ЕСПБ
Облици наставе: Интерактивна предавања и семинарска настава.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
-

1. недеља
семинар - Уводни час
-

2. недеља
предавање - Особености социолошког приступа у изучавању сфере рада
-

2. недеља
семинар - Преглед доминантних теоријских оријентација у социологији рада I
-

3. недеља
предавање - Основно одређење рада и основне врсте рада
-

3. недеља
семинар - Преглед доминантних теоријских оријентација у социологији рада II
-

4. недеља
предавање - Историјски типови рада - преиндустријски и индустријски рад
-

4. недеља
семинар - Социолошко историјска анализа цеховског и мануфактурног рада
-

5. недеља
предавање - Актери рада: радници, радне групе, радне организације
-

5. недеља
семинар - Особености заната, индустријских занимања и професија
-

6. недеља
предавање - Класични и савремени облици организације рада
-

6. недеља
семинар - Фордистичка и Тојотистичка организација рада
-

7. недеља
предавање - Мобилизација људских ресурса у сфери рада
-

7. недеља
семинар - Колоквијум и семинар Карактеристике и последице отуђеног рада
-

8. недеља
предавање - Друштвени сукоби у сфери рада
-

8. недеља
семинар - Односи и стратегије моћи у радним организацијама
-

9. недеља
предавање - Својина као детерминанта рада
-

9. недеља
семинар - Развој предузетништва у Србији
-

10. недеља
предавање - Култура као детерминанта рада
-

10. недеља
семинар - Особености пословних култура у савременим друштвима
-

11. недеља
предавање - Технологија као детерминанта рада
-

11. недеља
семинар - Информатичке технологије и информатичка револуција
-

12. недеља
предавање - Информатичке технологије и нове промене у сфери рада
-

12. недеља
семинар - Проблеми запошљавања и нове информатичkе технологије
-

13. недеља
предавање - Савремени трендови у преобликовању рада
-

13. недеља
семинар - Квалитет радног живота и његове савремене промене
-

14. недеља
предавање - Припрема за испит
-

14. недеља
семинар - Припрема за испит
-

15. недеља
- - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Силвано Болчић, Свет рада у трансформацији, Плато, Београд, 2003
Manuel Castells, Uspon umreženog društva, Golden marketing, Zagreb, 2000, 232-301
Babović, M. (1999) “Politički model radne organizacije – stanovište Dž. Fefera”, Sociologija, No: 1: 17-47
Mojić D. 2004. Zaposlena omladina u Srbiji početkom trećeg milenijuma, u: Mladi zagubljeni u tranziciji. Beograd: Centar za proučavanje alternativa
Mojić D. 2004. Radne strategije gradske i seoske omladine u Srbiji, u: Društvena transformacija i strategije društvenih grupa. Beograd: ISI FF.
Општа допунска литература
Вељко Рус, Владимир Арзеншек, Рад као судбина и као слобода, Глобус, Загреб, 1984, 7-271
Јосип Жупанов, Социологија и самоуправљање, Школска књига, Загреб, 1987
Tony Watson, Sociology, Work and Industry, Routledge, London, 2000, 1-233
↑↑↑