Andragogija

Курс:
Основи економије I (осн.)
У оквиру предмета: Основи економије I
Предавачи: др Огњен Радоњићредовни професор
Лазар Петровићсарадник у настави
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс се бави анализом основних макроекономских феномена који на агрегатном нивоу сажимају учинке свих привредних учесника на вертикали појединац, предузеће и држава који, полазећи од основних принципа (реткост и корисност), оптимизирају сопствени избор користећи тржишни механизам са информативном, селективном, алокативном и дистрибутивном функцијом. Фокус курса је на анализи тржишних и државних институција којима се дефинишу механизми повезивања основних привредних јединица. На основу проучавања понашања привредних јединица, које је дефинисано институционалним аранжманима, формулише се адекватна државна економска политика која има за циљ успостављане мaкроекономске стабиности у дугом року, одрживи привредни раст и развој, равномерни регионални развој, заштиту животне средине итд.
Циљ изучавања курса: Курс има за циљ да упозна студенте са основнима макроекономским варијаблама, институцијама, макроекономским методама анализе као и да их на базичном нивоу оспособи да примене макроекономска знања у реалном свету економске политике.
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: Један семестар, недељно 2 часа предавања и 2 часа вежби. Предавања и вежбе се изводе на табли и путем PowerPoint презентација.
План курса:

1. недеља
предавање - ОСНОВИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ
1.1. Сврха учења 1.2. Основна питања економске науке 1.3. Основни нивои и релације 1.4. Основни принципи економије 1.5. Основне дефиниције економске науке 1.6. Микроекономија 1.7. Макроекономија

1. недеља
вежбе - ОСНОВИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ
1.1. Сврха учења 1.2. Основна питања економске науке 1.3. Основни нивои и релације 1.4. Основни принципи економије 1.5. Основне дефиниције економске науке 1.6. Микроекономија 1.7. Макроекономија

2. недеља
предавање - ТРЖИШНА ПРИВРЕДА
2.1. Потребе 2.2. Дефиниција и својства робе 2.3. Натурална и тржишна привреда 2.4. Настанак тржишне привреде 2.5. Основни закони тржишне привреде 2.6. Поремећаји тржишта 2.7. Држава и регулација криза 2.8. Производња: фактори од којих зависи обим производње и чиниоци производње 2.9. Кружни ток прихода и расхода

2. недеља
вежбе - ТРЖИШНА ПРИВРЕДА
2.1. Потребе 2.2. Дефиниција и својства робе 2.3. Натурална и тржишна привреда 2.4. Настанак тржишне привреде 2.5. Основни закони тржишне привреде 2.6. Поремећаји тржишта 2.7. Држава и регулација криза 2.8. Производња: фактори од којих зависи обим производње и чиниоци производње 2.9. Кружни ток прихода и расхода

3. недеља
предавање - БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД И МЕРЕЊЕ ТРОШКОВА ЖИВОТА
3.1. Дефиниција БДП-а 3.2. Мерење БДП-а 3.3. Натурална структура БДП-а 3.4. Компоненте БДП-а 3.5. Употреба БДП-а 3.6. Расподела националног дохотка (Џини коефицијент и Лоренцова крива) 3.7. Номинални и реални БДП 3.8. БДП дефлатор и мерење стопе инфлације 3.9. Индекс потрошачких цена и мерење стопе инфлације 3.10. Разлике између БДП дефлатора и индекса потрошачких цена

3. недеља
вежбе - БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД И МЕРЕЊЕ ТРОШКОВА ЖИВОТА
3.1. Дефиниција БДП-а 3.2. Мерење БДП-а 3.3. Натурална структура БДП-а 3.4. Компоненте БДП-а 3.5. Употреба БДП-а 3.6. Расподела националног дохотка (Џини коефицијент и Лоренцова крива) 3.7. Номинални и реални БДП 3.8. БДП дефлатор и мерење стопе инфлације 3.9. Индекс потрошачких цена и мерење стопе инфлације 3.10. Разлике између БДП дефлатора и индекса потрошачких цена

4. недеља
предавање - ПРИВРЕДНИ РАСТ И РАЗВОЈ
4.1. Теорија привредног раста и развоја кроз историју: a. Меркантилизам b. Физиократизам c. Adam Smith d. Thomas Robert Mathus e. David Ricardo f. Karl Marx g. Joseph Schumpeter 4.2. Продуктивност a. Реални капитал b. Хумани капитал c. Природни ресурси d. Технологија 4.3. Штедња и инвестиције 4.4. Закон опадајућих приноса и ефекат сустизања 4.5. Образовање 4.6. Својинска права и политичка стабилност 4.7. Слободна трговина вс. протекционистичка индустријска политика 4.8. Истраживање и развој

4. недеља
вежбе - ПРИВРЕДНИ РАСТ И РАЗВОЈ
4.1. Теорија привредног раста и развоја кроз историју: a. Меркантилизам b. Физиократизам c. Adam Smith d. Thomas Robert Mathus e. David Ricardo f. Karl Marx g. Joseph Schumpeter 4.2. Продуктивност a. Реални капитал b. Хумани капитал c. Природни ресурси d. Технологија 4.3. Штедња и инвестиције 4.4. Закон опадајућих приноса и ефекат сустизања 4.5. Образовање 4.6. Својинска права и политичка стабилност 4.7. Слободна трговина вс. протекционистичка индустријска политика 4.8. Истраживање и развој

5. недеља
предавање - НОВАЦ И КАМАТНЕ СТОПЕ
5.1. Настанак и теорија новца 5.2. Функције новца 5.3. Новчани оптицај и сурогати новца 5.4. Новчани агрегати 5.5. Теорија каматне стопе

5. недеља
вежбе - НОВАЦ И КАМАТНЕ СТОПЕ
5.1. Настанак и теорија новца 5.2. Функције новца 5.3. Новчани оптицај и сурогати новца 5.4. Новчани агрегати 5.5. Теорија каматне стопе

6. недеља
предавање - ЦЕНТРАЛНА БАНКА, БАНКАРСТВО И ЕМИСИЈА НОВЦА
Н6.1. Централна банка: функције и биланс стања 6.2. Основни принципи комерцијалног банкарства 6.3. Емисија новца, новчана регулација и монетарни мултипликатор 6.4. Концепти централног банкарства: a. Систем федералних резерви b. Централна банка Енглеске c. Европска централна банка d. Централна банка Јапана e. Народна банка Србије

6. недеља
вежбе - МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ СТАНДАРДИ И МЕЂУНАРОДНА ЛИКВИДНОСТ
7.1. Класични златни стандард 7.2. Златно- девизни стандард 7.3. Златно-полужни стандард 7.4. Бретонвудски монетарни систем: Међународни монетарни фонд, Специјална права вучења и Светска банка

7. недеља
предавање - РАСПОДЕЛА И ОБЛИЦИ КАПИТАЛА
8.1. Профит и индустријски капитал 8.2. Рента и власништво над земљом 8.3. Камата и банкарски капитал 8.4. Дивиденда и акцијски капитал 8.5. Најамнина и тржиште рада a. Колективни преговори b. Партиципација - Власничка - Управљачка

7. недеља
вежбе - РАСПОДЕЛА И ОБЛИЦИ КАПИТАЛА
8.1. Профит и индустријски капитал 8.2. Рента и власништво над земљом 8.3. Камата и банкарски капитал 8.4. Дивиденда и акцијски капитал 8.5. Најамнина и тржиште рада a. Колективни преговори b. Партиципација - Власничка - Управљачка

8. недеља
предавање - ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТРУМЕНТИ
9.1. Историјат финансијских тржишта 9.2. Основне функције финансијских тржишта 9.3. Тржишта новца 9.4. Тржишта капитала 9.5. Примарна и секундарна финансијска тржишта 9.6. Финансијски посредници a. Депозитне институције b. Уговорне штедне институције c. Институционални посредници

8. недеља
вежбе - ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТРУМЕНТИ
Н9.1. Историјат финансијских тржишта 9.2. Основне функције финансијских тржишта 9.3. Тржишта новца 9.4. Тржишта капитала 9.5. Примарна и секундарна финансијска тржишта 9.6. Финансијски посредници a. Депозитне институције b. Уговорне штедне институције c. Институционални посредници

9. недеља
предавање - ДРЖАВА У ЕКОНОМИЈИ
10.1. Класичне функције државе 10.2. Теоријски основи економске политике a. Меркантилизам b. Физиократизам c. Кејнзијанизам d. Монетаризам e. Економија понуде f. Школа рационалних очекивања g. Вашингтонски консензус 10.3. Узроци државне интервенције 10.4. Настанак и суштина криза 10.5. Привредни циклуси 10.6. Кључни патнери (држава, крупне корпорације, синдикат, јавно мњење) 10.7. Циљеви државне интервенције 10.8. Држава благостања 10.9. Државни буџет 10.10. Пореска политика и државни дуг 10.11. Државни сектор: домети 10.12. Талас реприватизације у западним земљама 10.13. Јавни сектор у Србији 10.14. Проблеми буџета Србије 10.15. Кључне диспропорције у Србији и место државе

9. недеља
вежбе - ДРЖАВА У ЕКОНОМИЈИ
10.1. Класичне функције државе 10.2. Теоријски основи економске политике a. Меркантилизам b. Физиократизам c. Кејнзијанизам d. Монетаризам e. Економија понуде f. Школа рационалних очекивања g. Вашингтонски консензус 10.3. Узроци државне интервенције 10.4. Настанак и суштина криза 10.5. Привредни циклуси 10.6. Кључни патнери (држава, крупне корпорације, синдикат, јавно мњење) 10.7. Циљеви државне интервенције 10.8. Држава благостања 10.9. Државни буџет 10.10. Пореска политика и државни дуг 10.11. Државни сектор: домети 10.12. Талас реприватизације у западним земљама 10.13. Јавни сектор у Србији 10.14. Проблеми буџета Србије 10.15. Кључне диспропорције у Србији и место државе

10. недеља
предавање - МОДАЛИТЕТИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ: КРЕДИТНОМОНЕТАРНА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА
11.1. Кредитномонетарна политика 11.2. Фискална политика

10. недеља
предавање - МОДАЛИТЕТИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ: КРЕДИТНОМОНЕТАРНА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА
11.1. Кредитномонетарна политика 11.2. Фискална политика

11. недеља
предавање - МОДАЛИТЕТИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ: ИНДУСТРИЈСКА, ПОЉОПРИВРЕДНА И ЕКОЛОШКА
12.1. Индустријска политика 12.2. Пољопривредна политика 12.3. Еколошка политика

11. недеља
вежбе - МОДАЛИТЕТИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ: ИНДУСТРИЈСКА, ПОЉОПРИВРЕДНА И ЕКОЛОШКА
12.1. Индустријска политика 12.2. Пољопривредна политикА 12.3. Еколошка политика

12. недеља
предавање - ПОЛИТИКА ДОХОТКА, ПОЛИТИКА ЦЕНА И АНТИИНФЛАЦИОНИ ПРОГРАМИ
13.1. Инфлација 13.2. Политика дохотка 13.3. Политика цена 13.4. Антиинфлациони програми

12. недеља
вежбе - ПОЛИТИКА ДОХОТКА, ПОЛИТИКА ЦЕНА И АНТИИНФЛАЦИОНИ ПРОГРАМИ
13.1. Инфлација 13.2. Политика дохотка 13.3. Политика цена 13.4. Антиинфлациони програми

13. недеља
предавање - ПЛАТНИ БИЛАНС, ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ И ЦАРИНСКА ПОЛИТИКА
14.1. Платни биланс, текући и капитални рачун 14.2. Врсте девизних курсева 14.3. Детерминанте девизног курса 14.4. Депрецијација и апрецијација валуте 14.5. Нестерилисана интервенција Централне банке на девизном тржишту 14.6. Стерилисана интервенција Централне банке на девизном тржишту 14.7. Царинска политика

13. недеља
вежбе - ПЛАТНИ БИЛАНС, ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ И ЦАРИНСКА ПОЛИТИКА
14.1. Платни биланс, текући и капитални рачун 14.2. Врсте девизних курсева 14.3. Детерминанте девизног курса 14.4. Депрецијација и апрецијација валуте 14.5. Нестерилисана интервенција Централне банке на девизном тржишту 14.6. Стерилисана интервенција Централне банке на девизном тржишту 14.7. Царинска политика

14. недеља
- - КОЛОКВИЈУМ

15. недеља
- - УСМЕНИ ИСПИТ
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Грегори Манкју, ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ, Економски факултет Београд, 2004.
Мирољуб Лабус, ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ, Стубови културе, Београд, 2007.
Paul Samuelson i William Nordhaus, EKONOMIJA, (18 izdanje), Mate d.o.o., Zagreb, 2005.
↑↑↑