Andragogija

Курс:
Теоријско-методолошки проблеми андрагошких истраживања (докт.)
Предавачи: др Александра Пејатовићредовни професор
др Бранислава Кнежићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: Предметно-методолошка повезаност андрагогије са другим наукама. Андрагогија као педагошка дисциплина или самостална наука. Различити приступи у одређивању предмета андрагогије. Карактеристике научних сазнања у андрагогији. Истраживачке оријентације и андрагогији. Тешкоће истраживања у андрагогији. Чињенице - хопотезе - научни закони - научне теорије. Практична настава: Интердисциплинарна и мултидисциплинарна истраћивања образовања и учења одраслих. Фундаментална, оперативна и развојна истраживања у андрагогији.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним теоријско-методолошким проблемима андрагогије, њихово оспособљавање за критичко сагледавање начина сазнавања у андрагошкој науци и конципирање и реализацију научних истраживања у области образовања одраслих.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, студијски истраживачки рад, семинарски рад, анализе, саопштења, дискусије, менторски и истраживачки рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Дилтај, В, (1914), О могућностима педагогијске науке од опште вредности, Београд
Коцић, Љ, (2004), Проблеми дефинисања предмета педагогије и њеног разграничења од других наука, Југословенска педагогија друге половине 20. века, Учитељски факултет, Ужице, стр. 23-38
Савићевић, Д, (1991), Савремена схватања андрагогије, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Просвета копродукција, Београд
Мужић, В, (1973), Неки проблеми педагогијских законитости, Педагогија, бр. 2-3
Најгел, Е, (1985), Структура науке, Београд, Нолит
Ничковић, Р, (1985), Различита схватања епистемологије педагогије, Педагогија, бр.3
Поткоњак, Н, (1977), Теоријско-методолошки проблеми педагогије, Просвета, Институт за педагошка истраживања, Београд
Ристић, Ж, (1995), О истраживању, методу и знању, Институт за педагошка истраживања, Београд
Савићевић, Д, (2002), Филозофски основи андрагогије, Завод за уџбенике и наставна средства, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд
↑↑↑