Andragogija

Курс:
Андрагогија комуникација и медија (осн.)
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Теоријска настава: Комуникација, масовна комуникација и об. од. Семиотичко-лингвистичке релевантности ком. од. (знак, значење, кодови, информација, порука и знање). Неверб. Ком. и презентативни кодови. Језик и култура говора. Језик и култура писања. Развој писма и ширење писмености. Вештине верб. и неверб. ком. од. Научно-технол. развој и мас. ком. Медији и концепције медијског образовања. Дидакт.-методичке особености употребе пој. медија у об. од. Медијско-образ. анимација. Публика, масовна публика, публика која се образује. Андр. функција новинара. Амбивалентни карактер употребе медија. Практична настава: Об. на даљину и елек. обр. Елек. учионице. Медијска и комјутерска писменост. Интернет и виртуелно об. од. Виртуелни универзитети, елек. каталози, базе података, и сл. Развој online об. Теоријске основе елек. учења. Специф. софтвера (LMS) у об. од. Методички захтеви рада у online окружењу. Облици трансмисије знања и интеракција у електронски подржаним курсевима. Online об. вештине.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања и вештина ради васпитно-образовног деловања у унапређењу културе комуницирања и употребе медија у образовању одраслих.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом.
Облици наставе: Предавања; семинарске вежбе (радионице); рад у рачунској учионици; интерактивна настава; консултације и индивидуални рад са студентима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бал, Ф. (1997) Моћ медија, Клио, Београд
Бригс, А. (2005) Увод у студије медија, Клио, Београд
Дебре, Р.(2000) Увод у медиологију, Клио, Београд
Фидлер, Р. (2004) Медијаморфозис, Клио, Београд
Јанићијевић, Ј.(2000) Комуникација и култура, Београд
Качавенда Радић, Н. (2007) Комуникација и медији – андрагошко интересовање, Образовање одраслих за економију знања, Хрв.андр. друштво, Загреб
Качавенда, Н. (1975) Радио-емисија у мултимедијском приступу образовању, Андрагогија, Загреб
Комуникација и медији, (2004) Учит. Фак., Јагодина
Лоример, Л.(1998) Масовне комуникације, Клио, Београд
Мандић, П. Мандић, Д. (1997) Образовна информациона технологија, Уч.фак., Београд
Мандић, Т.(1995) Комуникологија - Психологија комуникације, Београд
МекКвин, Д.(2000) Телевизија, Клио, Београд
Образовање и масовне комуникације (1993), МПРС, Београд
Овесни, К. Самуровић,С (1997) Алтернативни модели образовања одраслих, Андрагошке студије
Радојковић, М., Милетић, М., (2005) Комуницирање, медији и друштво, Стилос, Нови Сад
Рег, Д.(1996) Односи с медијима, Клио, Београд
Рот, Н. (2004) Знакови и значења - Вербална и невербална комуникација, Плато, Београд
Шинглер, М. Виринга, М. (2000) Радио, Клио, Београд
Станојевић, О. и Аврамовић, С. (2003) Ars Rhetorica, СЛСЦГ, Београд
Томић, З.(2000) Комуникологија,Филол.фак., Београд;
Барбије, Ф. (2009) Историја књиге, Београд, Клио (стр. 17-38)
↑↑↑