Andragogija

Курс:
Образовање и комуникација одраслих (докт.)
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава. Садржај обухвата неколико проблемских целина: - Теорије комуникација и медија у контексту андрагошке релевантности; - Теорије и концепти комуникационо/медијског образовања одраслих; - Историјско-филозофске и медјународне димензије научних истраживања васпитно-образовних проблема комуникација и медија; - Комуникационе компетенције научника; - Комуникациона и медијска култура; - Јавни наступи, презентација и апликација налаза и резултата сопствених и других научних истраживања - Савремени истраживачки трендови и методолошка решења – светске релације. Практична настава Конципирање и критичка анализа истраживачких пројеката у појединим областима.
Циљ изучавања курса: Проучавање андрагогије комуникација и медија у интердисциплинарној релацији; критичко промишљање научних истраживањa васпитно-образовне проблематике у контексту теорија, теоријских перспектива и истраживања у студијама комуникацијa и медија.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом
Облици наставе: Предавања; вежбе; интерактивне методе; индивидуалне консултације и online рад; менторски рад; рад у рачунској учионици
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Aylor, B., Oppliger, P. (2003) Out-of-class Communication and Student Perceptions of Instructor Humor Orientation and Socio-Communicativ Style, Communication Education, 52(2)
Бригс, Ад., Кобли, П. (2005) Увод у студије медија, Kлио, Бeoгpaд
Бригс, Ас., Берк, П. (2006) Друштвена историја медија, Клио, Бeоград
Christ, W. G. (1997) Media Education Assessment Handbook, Lawrence Erlbaum Ass., Publishers, New Jersey
Dickson, T. (2000) Mass Media Education in Transition, Lawrence Erlbaum Ass. Pub., London
Dominick, R. J. (2003) Mass Media Research, Thompson Learning Academic Resource Center
Easton, S. (2003) Clasifying the Instructors Role in Online Distance Learning, Communication Education, 52(2)
Griffin, E. (2000) A First Look at Communication Theory, McGraw Hill Higher Education
Hardt, H. (1992) Critical Communication Studies, Routledge, London, NY
Kačavenda Radić, N. (2007) Komunikacije i mediji – andragoško interesovanje, Obrazovanje odraslih za ekonomiju znanja, Adult Education for the Knowledge Economy, Hrvatsko andragoško društvo, Zagreb
Kačavenda Radić, N. (2007) Komunikaciona kompetencija za receptivni turizam i turističko-obrazovne karakteristike, Hotellink, Vol. 7, No 9-10
Lucas, S.E. (2001) The Art of Public Speaking, McGraw-Hill Higher Education
Neuliep, J.W. (1996) Human Communication Theory, Allyn and Bacon
Prentice Carlin, D., Payne, J. (1995) Public Speaking Today, National Textbook Company, Illinois
Scholle, D., Denski, S. (1994) Media Education and the (Re)Production of Culture, Bergin and Garvey, London
Wimmer, R.D., Dominick, J.R. (2003) Mass Media Research, Thomson Learning Academic Resource Center
↑↑↑