Andragogija

Курс:
Развој курикулума и развој компетенција (мастер)
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Тамара Николићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Теорије, модели и принципи развоја курикулума. Структура курикулума и курикуларни процеси. Извори и приступи у развоју курикулума. Модуларизација и модули у образовању одраслих. Образовање усмерено на исходе. Образовање усмерено на компетенције. Карактеристике и структура компетенција. Практична настава: Спецификација потреба за знањима и вештинама – социјално-демографска анализа, Спецификација посла /занимања - функционална анализа, DACUM анализа, Стандарди рада. Спецификација учења – развој циљева и исхода учења. Развој дескриптора. различитог нивоа. Спецификација услова учења – развој стандарда услова учења. Спецификација евалуације – развој стандарда евалуације и оцењивања.
Циљ изучавања курса: Разумевање теорија и моделе развоја курикулума и оспособљавање за развој курикулума усмереног на формирање компетенција.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања, семинарска вежбања, интерактивни облици рада и индивидуалне консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Кулић, Р., Деспотовић, М., (2005) Увод у андрагогију, Свет књиге, Београд.
Енгелсхофен, П., Деспотовић, М., Максимовић, И., Пејатовић, А., (2005), Методологија развоја наставног програма у средњем стручном образовању и образовању одраслих, Београд.
Пастуовић, Н., (1999) Eдукологија, Знамен, Загреб.
Bloom, B., (1981) Таксономија, Књига I, Когнитивно шподручје, Београд.
Griffin, C., Curriculum Theory in Adult and Lifelong Education, CROOM HELM, London & Sidney.
Jarvis (ur) (2003) Поучавање – теорија и пракса, АЦ, Загреб.
↑↑↑