Andragogija

Курс:
Стручно образовање одраслих (осн.)
Предавачи: др Александра Пејатовићредовни професор
др Александар Булајићдоцент
Дубравка Михајловићистраживач-сарадник
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Образовни циклус – појам и фазе реализације; Методе анализе рада; Планирање образовне активности у стручном образовању и обукама; Програмирање у стручном образовању и обукама одраслих; Формирање вештина (тренинг); Формирање компетенција; Евалуација - праћење и процењивање полазника у стручном образовању и обукама одраслих. Практична настава: Анализа рада; Израда програма усавршавања (наставника); Коришћење техника у оквиру активне наставе, својствених стручном образовању (симулација, проблемске ситуације итд).
Циљ изучавања курса: Стицање знања и вештина неопходних за припрему и реализацију програма стручног образовања и обука одраслих, уз обављање основних послова из свих фаза образовног циклуса.
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Андрагогија рада
Облици наставе: Предавања, презентације, рад у малим групама, радионице, посете, консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Пастуовић, Н, (1978), Образовни циклус, Андрагошки центар, Загреб
Енгелсховен, П, Деспотовић, М, Максимовић, И, Пејатовић, А, (2005), Методологија развоја наставног програма у средњем стручном образовању и образовању одраслих, Реформа средњег стручног образовања...
Радоњић, С, (1973), Стицање, учење вештина, у: «Основи војне психологије, Београд
Матијевић, М, (1990), Стратегије активног учења у образовању и оспособљавању одраслих, у: Андрагошка наука и пракса..., Пети конгрес андрагога Југославије, Андрагошки центар, Загреб, с. 155-162
Рајшман, Ј, (2000), Како подучавати «компетенцију», у: Гартеншлегер, У, Хинзен Х, (ур), «Перспективе и трендови образовања одраслих у Европи», Хрватска заједница пучких отворених училишта, Загреб
Пејатовић, А, (прир), (2008), Практикум из предмета Стручно образовање одраслих
↑↑↑