Andragogija

Курс:
Немачки језик 1
У оквиру предмета: Немачки језик 1
Предавачи: др Катарина Кржељдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржај наставе из курса Страни језик 1 одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Садржај наставе чини изучавање језика на различитим нивоима језичке структуре, што пре свега подразумева обогаћивање лексичког фонда увођењем термина из општег академског језика, обнављање или увођење граматике и развијање способности разумевања текста.
Циљ изучавања курса: Основни циљ наставе курса Страни језик 1 је овладавање структуром општег академског језика у оквиру облсти које се изучавају на Филозофском факултету, као и развијање различитих вештина читања и разумевања текста.
Предуслови за полагање: Услов да се студент определи за изучавање енглеског, руског, француског и немачког језика јесте најмање 8 година учења језика током претходног школовања (између 670 и 880 часова у зависности од типа школе и статуса језика), тј. ниво Б1 одређен Заједничким европским референтним оквиром за учење страних језика (Савет Европе). Овај ниво знања подразумева да студент влада: основним лексичким фондом, најважнијим граматичким структурама, основним комуникативним вештинама, основним социо-културним знањима о земљама чији језик изучава, способношћу да језик схвата као систем комуникације, способношћу да анализира процес сопственог учења страног језика.
Облици наставе: Настава страних језика остварује се предавањима, вежбама, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
Обавезе студената: Студент је обавезан да редовно похађа наставу и активно у њој учествује, припрема се за предавања и вежбе, ради домаће радове, испуни предиспитне обавезе и положи испит.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад и резултати рада студената оцењују се у току наставе и на испитима. Коначна оцена формира се на основу броја поена које је студент остварио на основу предиспитних обавеза (које нису услов за излазак на испит)и које, у укупном збиру поена од 100, учествују са 60 поена(у форми два контролна теста и носе 40 и 20 поена) и на основу резултата писменог испита (у форми теста) који носи 40 поена. Оцена се формира на основу укупног броја остварених поена.
План курса:

1. недеља
предавање - увод
Опште информације о материјалу, тестовима и испиту, упитник о претходним искуствима и очекивањима.

2. недеља
предавање - студирање
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • Изражавање модалитета

3. недеља
предавање - студирање
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • Изражавање садашњости

4. недеља
предавање - студирање
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • Изражавање прошлости

5. недеља
предавање - студирање
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • Изражавање прошлости

6. недеља
предавање - стуздирање
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • Изражавање активног и пасивног стања

7. недеља
предавање - студирање
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • Пасив са модалним глаголима - реченични оквир.

8. недеља
предавање - студирање
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • коњункив у простој реченици за изражавање жеља, учтивог питања, молбе, неостварене жеље или могућности у прошлости, заповести и прекора,

9. недеља
предавање - студирање
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • Индирактан говор

10. недеља
предавање - студирање
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • Изражавање различитих ступњева хипотетичности помоћу индикатива и или коњунктива модалних глагола.

11. недеља
предавање - студирање
• студирање

12. недеља
предавање - тест
• тест

13. недеља
предавање - исправка теста
• исправка теста

14. недеља
предавање - самостални рад студената на утврђинању градива

15. недеља
предавање - самостални рад студената на утврђивању градива

16. недеља
предавање - Језик и друштво
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • темпоралне реченице

17. недеља
предавање - Језик и друштво
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • Каузалне реченице

18. недеља
предавање - Језик и друштво
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • Консекутивне, финалне реченице

19. недеља
предавање - Језик и друштво
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • Концесивне, кондиционалне реченице

20. недеља
предавање - Језик и друштво
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • Модалне реченице

21. недеља
предавање - Језик и друштво
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • Обнављање обрађених граматичких структура

22. недеља
предавање - Језик и друштво
• Текст • Разумевање текста • Анализа структура • Обрада вокабулара • Обнављање обрађених граматичких структура

23. недеља
предавање - језик и друштво
• Контролни тест

24. недеља
предавање - језик и друштво

25. недеља
предавање - самостални рад студената на утврђивању градива

26. недеља
предавање - испит
↑↑↑