Социологија

Сиромаштво и социјална искљученост
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
др Марија Бабовићредовни професор
др Слободан Цвејићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑