Социологија

Политичка и идеолошка употреба националног мита
Предавачи: др Ђокица Јовановићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Садржај предмета: Идеолошка употреба националног мита је нововековни феномен. Бурни и преломни периоди конституисања модерних европских, потом и других држава, обележени су повратком народном миту као пра-слици, која се сматра конститутивном у формирању нације. Повратак миту је идеолошки налог нових класа и њихово идеолошко, културно и политичко упориште. У том процесу долази до инструментализације (прераде) мита. Скоро да у новијој историји нема случаја а да у кризним, превратничким периодима елите нису посезале за инструменталном вредношћу митских представа. У оквиру овог курса нарочита пажња ће бити посвећена процесу инструментализације српског националног мита у постбољшевичком периоду. Распад Југославије је праћен (и идеолошки образлаган) употребом националног мита и у Србији и у другим републикама. Са једне стране, национални мит је постао идеологијом у идеолошки празном простору (пад комунистичке идеологије), са друге, пак, у процесу ретрадиционализације у култури митским представама се придаје фундаментални значај. Коначно, инструментализација мита је подразумевала и моблизацијску и интеграцијску функцију у сукобу са другим национализмима на подручју бивше југославије. Инструментализација мита подразумева и актере процеса – од културног и политичког подсистема, образовања, па до медија.
Циљ изучавања предмета: Од студената који похађају овај курс очекује се да ће стећи следеће могућности: -акцептирање основних чињеница о идеолошкој употреби мита, увид у основне теоријске оријентације о овом проблему, с посебним освртом на савремено стање у Србији. -кроз предавања и дискусије на семинарима требало би да се код студената развије целовит, дакле, критички приступ процесу митологизације и ретрадиционализације друштва.
Предуслови за полагање: Пожељно је да студенти поседују одређена претходна знања из опште социолошке теорије, као и из области социологије културе (и социологије масовне културе), социологије религије, антропологије, историје, националне књижевности и уметности уопште.
Облици наставе: Један семестар, 2x2 часа предавања и 2x2 часа вежби Реч је онаставном предмету који се реализује делом кроз предавања,а делом кроз семинарска вежбања, укључујући овде и презентацију апликативног материјала. Како су, између осталог, “медији свуда око нас” студенти имају непосредан увид у готово све најважније феномене идеологизације мита који се преко наставног плана реализују.
Обавезе студената: Претпоставља се да студенти редовно долазе на наставу и семинарска вежбања, читају одговарајућу литературу, да прате збивања у култури и свету уметности.
Постојећи курсеви:
↑↑↑