Социологија

Курс:
Планирање и евалуација у настави (мастер)
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Наташа Цвијан (Симић)виши научни сарадник
др Оља Јовановић Милановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава Праћење и оцењивање у наставном процесу: 1. у контексту планирања и евалуације наставе, 2. у контексту разумевања и подстицања учења ученика. Функције оцењивања. Проблеми у оцењивању. Врсте и облици оцењивања: Формативно и сумативно оцењивање. Оцењивање у ранговима и описно оцењивање. Скале оцена. Оцењивање и стандарди компетенција. Активности и поступци у процесу праћења и оцењивања: Одређивање критеријума оцењивања. Креирање евалуативних активности и задатака. Подстицање самоевалуације ученика и улога документације о раду ученика (портфолио). Повратна информација. Тестови знања: Нормативни и критеријски тестови. Особине тестова. Структура теста знања. Врсте задатака (према нивоу знања и форми питања). Практична настава Анализа процеса оцењивања у школи. Планирање евалуативних активности у настави. Конструкција нацрта теста знања. Формулисање описне оцене. Вежбање у давању усмене повратне информације. Вођење портфолиа.
Циљ изучавања курса: оспособљавање студената да учествују у процесу праћења и оцењивања рада ученика и да развијају наставу на основу резултата евалуације, како учениког постигнућа, тако и наставног процеса у целини.
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: предавање, дискусије и дебате, решавање проблема, креирање евалуативних активности, конструкција тестова, опсервације и анализа материјала.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Армстронг, Т. (2008). Дискурс академског постигнућа, Дискурс развоја човека, Најбоље школе, Загреб, 15-79.
Вучић,Л., Поповић, Н., Испитивање и оцењивање ученика, Учитељ у пракси, Београд, 1991
Glasser,W., Ocjene i druge temeljne značajke kvalitetne škole, Kvalitetna škola, Zagreb, 2005. 93-107.
Jensen,E., Super-nastava, 311-323, Zagreb, 2003. Kyriacou, Temeljna nastavna umijeća, Zagreb, 159-179, 2001.
Lindquist,E.F., Припремање теста и природа мерења у педагогији, Београд, 1966. Павловић-Бабић,Д., Оцењивање оријентисано на исходе, Београд, 2003.
Пешић,М., Планирање, праћење и евалуација сопственог рада, Учитељ у пракси, Београд, 1991.
Хавелка,Н., Хебиб,Е., Бауцал,А., Оцењивање за развој ученика, Министарство просвете и спорта РС, Београд, 2003.
↑↑↑