Социологија

Курс:
Европа у 19. и 20. веку
У оквиру предмета: Општа историја 19. и 20. века
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Током курса Европа у 19. и 20. веку студенти ће се упоредо упознавати са основним питањима европске историје 19. века, на вежбама, односно историје Европе у 20. веку, на предавањима.. Данашња европска друштва су у великој мери резултат процеса и збивања који су се одиграли у 19. веку, у периоду између Индустријске револуције и Првог светског рата. Због тога је познавање историје Европе у 19. веку неопходан услов за познавање савременог европског друштва. Историја 20. века, нарочито историја последњих неколико деценија, спадају у специфично подручје историјског истраживања, нарочито у методолошком смислу. Познавање те историје готово је немогуће јасно раздвојити од општег предмета сваког социолошког истраживања. Тежиште курса биће на динамици промена у друштву, политичким идејама, стању у духовима и култури. Нарочита пажња посветиће се најновијој историји која је социолозима најзанимљивија и најкориснија. Нарочито у светлости чињенице да се у историјском методу изгубила историјска дистанца и да се већ појавило мноштво занимљивих студија о раздобљу после 1989.
Циљ изучавања курса: Потребно је да студенти социологије усвоје основне увиде о времену и свету у којем живе и који ће бити предмет њихових интересовања и истраживања у читавој каријери. Овај кратак једносеместрални курс имаће свој смисао пре свега уколико код студената Социологије пробуди интересовање да и убудуће прате историјску литературу, документарне филмове и остала материјална сведочанства, и да се у сваком смислу посвете истраживању и тумачењу свога времена и друштва.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Предавања и вежбе
Обавезе студената: Редовни долазак, усмена презентација семинарског рада, учешће у дискусији, колоквијум у облику писменог теста.
Начин оцењивања рада и резултата: Вреднује се израда семинарског рада, учешће у дискусији, колоквијум. На крају семестра полаже се усмени испит.
План курса:

1. недеља
предавање - Демократија између два светска рата

1. недеља
вежбе - Уводни разговор

2. недеља
предавање - Тоталитаризам и диктатура између два светска рата

2. недеља
вежбе - Статично друштво и динамична привреда: Индустријска револуција

3. недеља
предавање - Друштво и култура

3. недеља
вежбе - Идеје модерности и култура побуне: Просвећеност и романтизам

4. недеља
предавање - Други светски рат

4. недеља
вежбе - Просвећеност у пракси: Америчка револуција

5. недеља
предавање - Послератна Европа

5. недеља
вежбе - Тријумф Трећег сталежа: Француска револуција

6. недеља
предавање - Хладни рат

6. недеља
вежбе - Рођење идеологија: конзервативизам, либерализам, демократија, социјализам

7. недеља
предавање - Европска консолидација и привредно чудо

7. недеља
вежбе - Либерални модел: Викторијанска Енглеска

8. недеља
предавање - Култура шездесетих

8. недеља
вежбе - Демократски модел: Француска између монархије и републике

9. недеља
предавање - Европске интеграције

9. недеља
вежбе - Конзервативни модел: Немачка, Русија, Аустро-Угарска

10. недеља
предавање - Совјетизација Источне Европе, СССР после Стаљина

10. недеља
вежбе - Култ науке: Реализам, дарвинизам, атеизам

11. недеља
предавање - Учвршћење европског комунизма

11. недеља
вежбе - Доба маса: ширење образовања и појава масовне културе у Европи 1871-1914.

12. недеља
предавање - Друга Југославија

12. недеља
вежбе - Приватни живот и свакодневица у Европи у 19. веку

13. недеља
предавање - Старе и нове друштвене снаге (1970-1989)

13. недеља
вежбе - Сукобљени идентитети: национализам, социјализам, клерикализам, феминизам

14. недеља
предавање - Тачеровска револуција у Енглеској

14. недеља
вежбе - Несигурност у култури и економске кризе: Fin de siecle i почеци тоталитаризма

15. недеља
предавање - Пад Берлинског зида

15. недеља
вежбе - Колоквијум
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ф. Л. Форд, Европа у доба револуција 1780-1830, Београд 2005.
Х. Хердер, Европа у 19. веку 1830-1880, Београд 2003.
Џ. М. Робертс, Европа 1880-1945, Београд 2002.
В. Лакер, Историја Европе 1945-1992, Београд 1999.
Делови приручника потребни за припремање испита обједињени су у посебним скриптама.
Општа допунска литература
А. Суту, Неизвестан савез. Историја Европске заједнице, Београд 2001.
В. Павловић, Од монархије до републике, Београд 1998.
В. Шмале, Историја Европске идеје, Београд 2003.
Р. Џ. Кремптон, Балкан после Другог светског рата, Београд 2003.
С. К. Павловић, Историја Балкана 1804-1945, Београд 2001, 2004.
Ф. Лонгворт, Стварање Источне Европе, Београд 2002.
Џ. Л. Гедис, Хладни рат, Београд 2003.
Ch. Morazé, Devetnaesto stoljeće 1775 - 1905, Historija čovječanstva: Kulturni i misaoni razvoj, sv. 5, knj. 1 - 4, Zagreb 1976.
E. J. Hobsbawm, Doba revolucije. Evropa 1789-1848, Zagreb 1987.
Ж. П. Блед, Франц Јозеф, Београд 1998.
H. Kisindžer, Diplomatija I, Beograd 1999.
H. A. Kissinger, Obnovljeni svijet. Metternich, Castlereagh i problemi mira 1812 - 1822, Zagreb 1976.
M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000.
H. Arent, Izvori totalitarizma, Beograd 1998.
Izmišljanje tradicije, urednici E. Hobsbom, T. Rejndžer, Beograd 2002.
A. Smit, Nacionalni identiteti, Beograd 1997.
B. Anderson, Nacija: Zamišljena zajednica, Beograd 1999.
E. J. Hobsbaum, Nacije i nacionalizam od 1780. Program, mit, stvarnost, Beograd
Е. Гелнер, Нације и национализам, Нови Сад 1997.
Ф. Фире, М. Озуф, Критички речник Француске револуције, Београд, Сремски Карловци, Нови Сад 1996.
Ф. Фире, О Француској револуцији, Сремски Карловци 1990.
H. Arent, O revoluciji. Odbrana javne slobode, Beograd 1991.
Е. Бригс, Друштвена историја Енглеске, Нови Сад 2001.
F. Fišer, Savez elita. O kontinuitetu struktura moći u Nemačkoj 1871 - 1945 godine, Beograd 1985.
H. Šulce, Pregled nemačke istorije, Beograd 2001.
А. Џ. П. Тејлор, Хабсбуршка монархија 1809 – 1918. Историја Аустријске царевине и Аустроугарске, Београд 2001.
K. E. Šorske, Fin-de-siècle u Beču. Politika i kultura, Beograd 1998.
Ž. Godšo, Revolucije 1848, Beograd 1987.
Д. Ђорђевић, Националне револуције балканских народа 1804 – 1914, Београд 1995.
M. Todorova, Imaginacija Balkana, Beograd 1999.
Историја Русије, приредили Д. Оболенски, Р. Оти, Београд 2003.
Dž. Bilington, Ikona i sekira. Istorija ruske kulture, jedno tumačenje, Beograd 1988.
H. B. Parks, Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Beograd 1985.
F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002.
N. Samardžić, Istorija Španije, Beograd 2003.
М-Ж. Чалић, Социјална историја Србије 1815-1945, Београд 2004.
П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, Београд 2002.
Ф. Куртен, С. Фајерман, Л. Томпсон, Ј. Вансина, Историја Африке, Београд 2005.
С. К. Павловић, Србија – Историја иза имена, Београд 2004.
↑↑↑