Социологија

Курс:
Савремене социолошке теорије
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамердоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Настављајући се на Класичне социолошке теорије (2. семестар), овај курс ће упознати студенте с главним теоријским приступима насталим после 2. светског рата. Осим излагања садржаја посебних праваца и разматрања односа (сродности или супротстављености) међу њима, настојаће се на развијању способности теоријског мишљења код студената, што подразумева разликовање конститутивних слојева унутар социолошке теорије и уочавање везе између теоријских претпоставки и истраживачких резултата.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је двојак: а) да се студенти упознају са садржајем основних праваца у социолошкој теорији и б) да се продуби њихова способност за теоријско размишљање, а тиме и успешније праћење наставе у оквиру осталих курсева.
Предуслови за полагање: За успешно похађање курса потребно је савладати градиво курсева Историја политичких и социјалних теорија и Класичне социолошке теорије.
Облици наставе: Један семестар, предавања и семинари (2+2 часа недељно)
Обавезе студената: Студенти су дужни да редовно похађају наставу, за сваки час прочитају бар једну јединицу литературе наведене уз тему која се на том часу обрађује, активно учествују у семинарском раду, полажу колоквијум, те да напишу есеј обима 15.000 словних места (око 8 страница). Оцена са колоквијума може се поправити на завршном испиту.
Начин оцењивања рада и резултата: Елементи завршне оцене су: активно учешће у настави (квалитет излагања и дискусије) - 20 бодова; тест (који ће бити одржан на половини курса) - 30; есеј - 15; завршна провера знања - 35.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
упознавање са садржајем курса и начином рада

1. недеља
семинар - Уводни час - дискусија

2. недеља
предавање - Уводно предавање: шта је теорија?
шта је теорија? најопштије претпоставке теоријске логике у социологији; социолошка теорија после Другог светског рата

2. недеља
семинар - Шта је теорија?

3. недеља
предавање - Функционализам: Т. Парсонс, Р. Мертон
Класични функционализам, Парсонсов структурални функционализам, Мертонов критички функционализам

3. недеља
семинар - Функционализам: Т. Парсонс, Р. Мертон

4. недеља
предавање - Симболички интеракционизам
класично наслеђе (Џ.Х.Мид, Г. Зимел) и савремени интеракционизам (Х. Блумер, Х. Бекер, Е. Гофман)

4. недеља
семинар - Симболички интеракционизам

5. недеља
предавање - Феноменолошка социологија и етнометодологија
Феноменолошка социологија (А. Шиц, П. Бергер, Т. Лукман) и етнометодологија (Х. Гарфинкел, Џ. Даглас, М. Полнер, Д. Зимерман, Х. Сакс)

5. недеља
семинар - Феноменолошка социологија и етнометодологија

6. недеља
предавање - Рационалистички индивидуализам
теорија размене (Џ. Хоманс), теорије рационалног избора (Џ. Колмен, Ј. Елстер), теорија колективног делања (М. Олсон, А. Обершол)

6. недеља
семинар - Рационалистички индивидуализам

7. недеља
предавање - Неомарксизам
Грамши, Лукач, Критичка теорија (М. Хоркхајмер, Т. Адорно, Е. Фром, Х. Маркузе)

7. недеља
семинар - Неомарксизам

8. недеља
- - Колоквијум
Прва провера знања

9. недеља
предавање - Феминистичка социолошка теорија
С. де Бовоар, Е. Оукли, Д. Смит, М. Благојевић

9. недеља
семинар - Феминистичка социолошка теорија

10. недеља
предавање - Теорија праксе П. Бурдијеа
Основни појмови Бурдијеове социолошке концепције; синтеза, превазилажење дихотомија; Бурдијеови доприноси у посебним социолошким областима

10. недеља
семинар - Теорија праксе П. Бурдијеа

11. недеља
предавање - Теорија структурације А. Гиденса
Основни појмови Гиденсове теоријске концепције, његов покушај синтезе социолошког наслеђа и теорија модерности

11. недеља
семинар - Теорија структурације А. Гиденса

12. недеља
предавање - Теорија комуникативног делања Ј. Хабермаса
Комуникативно делање као излаз из парадокса критичке теорије у савременом амбијенту; Хабермасов однос према модерни и постмодерни; реконструкција наслеђа друштвене теорије

12. недеља
семинар - Теорија комуникативног делања Ј. Хабермаса

13. недеља
предавање - Домети постмодерне социологије
идеје о постмодерној социологији и спорови око позне модерности и постмодерности; перспективе социолошке теорије данас

13. недеља
семинар - Домети постмодерне социологије

14. недеља
- - Припрема за испит
Припрема за завршни испит

15. недеља
- - Завршни испит
Завршна провера знања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Lalman, Mišel, Istorija socioloških ideja, Beograd 2004, II tom, str. 9-12, 27-31, 75-220.
Haralambos, Michael, Sociologija: teme i perspektive, Zagreb 2002, str. 1032-1079, 987-991
Spasić, Ivana, «Interpretativna sociologija: izazovi razumevanja društvenog sveta», u: Intepretativna sociologija, Beograd 1998, str. 5-32.
Lengermann, Patricia i Gill Niebrugge-Brantley, “Suvremena feministička teorija”, u Ritzer, George, Suvremena sociologijska teorija, Zagreb 1997, str. 297-300, 329-343.
Spasić, Ivana, Sociologije svakodnevnog života, Beograd 2004, str. 285-316 i 258-270
↑↑↑