Социологија

Курс:
Информационо-комуникационо технологије и друштвене мреже (мастер)
Предавачи: др Далибор Петровићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: У оквиру теоријске наставе предавања ће бити усмерена у два правца. Први правац ће се односити на развој мрежног приступа у социологији, од претеча, преко родоначелника до актуелних мрежних приступа. Други правац ће се односити на друштвене околности историјског и актуелног развоја ИКТ као што су телеграф, телефон, бежичне комуникације и интернет. Након овога, процеси трансформације друштвености, а пре свега развој мрежних образаца друштвености, биће доведени у везу са интензивним ширењем употребе нових ИКТ, са циљем њихове подробне анализе. Посебна пажња ће бити усмерена на друштвене последице комуникационе употребе интернета и бежичних комуникација. У оквиру практичне наставе вршиће се одбрана семинарских радова у складу са наставним јединицама, дискусије након семинара, као и мала истраживања на интернету.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да укаже на актуелне процесе трансформације старих и настанка нових оffline и online мрежних образаца друштвеног организовања, повезивања и структурирања у контексту настанка, развоја и масовне употребе нових ИКТ.
Предуслови за полагање: Осим владања основним социолошким појмовима, нема посебних услова за слушање овог курса.
Облици наставе: Интерактивна предавања, семинарски радови, радионце, истраживања.
План курса:

1. недеља
предавање - Друштвене промене у контексту технолошких иновација

2. недеља
предавање - Друштвена конструкција информационо-комуникационих технологија

3. недеља
предавање - Трансформација времена и простора

4. недеља
предавање - Трансформација друштвености-од заједница ка мрежама

5. недеља
предавање - Претече, настанак и развој мрежног приступа у социологији

6. недеља
предавање - Савремени друштвено-мрежни приступи

7. недеља
предавање - Друштвена конструкција интернета

8. недеља
предавање - Трансмисиона функција интернета-интернет као нови комуникациони канал

9. недеља
предавање - Прокреативна функција интернета-интернет као нови друштвени простор

10. недеља
предавање - Онлајн платформе за друштвено умрежавање-Фејсбук и Твитер

11. недеља
предавање - Могу ли заједнице бити виртуелне

12. недеља
предавање - Успостављање нових друштвених односа на интернету

13. недеља
предавање - Виртуелни друштвени капитал

14. недеља
предавање - Интернет, политички екстремизам и нови друштвени покрети

15. недеља
- - Усмени испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Петровић, Д. 2013. Друштвеност у доба интернета. Академска књига. Нови Сад.
Петровић, Д. 2008. У међумрежју-интернет и нови обрасци друштвености. СФ&ИСИФФ. Београд.
Castells, M. 2000. Uspon umreženog društva. Golden marketing. Zagreb.
Baym, N. 2010. Personal Connections in the Digital Age. Polity Press
Општа допунска литература
Теркл, Ш. 2011. Сами заједно-зашто очекујемо више од технологије него једни од других. Клио, Београд.
Bakardjieva, M. 2005. Internet Society-The Internet in Everyday Life. Sage Publicatons
Casetells, M.2102. Networks of Outrage and Hope-Social Movements in the Internet Age. Polity Press
Гир, Ч. 2011. Дигиталана култура. Клио. Београд.
Slevin, J. 2000. The Internet and Society. Polity Press.
↑↑↑