Социологија

Курс:
Психијатријска социологија (докт.)
У оквиру предмета: Психијатријска социологија
Предавачи: др Слађана Драгишић Лабашредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: . Филозофско-антрополошке основе анализе односа између психијатрије и социологије 2. Теорије о пореклу менталног поремећаја (социолошке, социјално-психолошке и друге) 3. Ставови према душевно поремећеним 4. Друштвене улоге психички оболелих 5. Антипсихијатрија и реформе у психијатрији 6. Нормално и патолошко у психијатрији 7. Присилна хоспитализација и други облици друштвене контроле 8. Кoлективно ирационално 9. Политика и психијaтрија
Циљ изучавања курса: Сензибилисање студената за психијатријске проблеме савременог човека у зависности од социјалних чинилаца и упознавање са главним социјално-психијатријским проблемима, те теоријом и практичним проблемима у социологији менталних поремећаја.
Предуслови за полагање: Познавање грађе из социјалне антропологије, социологије породице, социјалне психологије, а посебно основних знања из социологије менталних поремећаја.
Облици наставе: редавања и семинарске вежбе (усмена и писмена одбрана семинарских радова)
План курса:

1. недеља
предавање - Етика, филозофија, психијатрија и психиајтријска социологија
Етички проблеми у психијатрији, и психијатријској социологији, Филозофске парадигме у психијатрији, психијатријски поремећаји и филозофија. Однос између психијатрије и психијатријске социологије и филозофије кроз историју и у данашње време.

2. недеља
предавање - Социолошке теорије о настанку психичких поремећаја
Теорија аномије, етикетирања, каријера душевног болесника и друге социолошке теорије о настанку душевног поремећаја. Социјално-психолошке теорије (психоаналитичка, феноменолошка и друге теорије). Социогенеза душевних поремећаја.

3. недеља
предавање - Нормално и патолошко у психијатрији
Теорије о нормалном и патолошком у психопатологији (статистичка, вредносна, клиничка и друга одређења нормалности). Основни ставови и обележја антипсихијатријске теорије и покрета у Енглеској, САД, Италији, Француској и код нас.

4. недеља
предавање - Психијатријска установа као тотална установа
Гофманова виђења тотална установа, а посебно психијатријских азила. Обележја класичне психијатријске установе као тоталитарне установе (мортификација и њени модалитети, стварање неформалних група...).

5. недеља
предавање - Друштвена улога душевног болесника
Душевни болесник као жртвано јагње, изабраник, као девијант, органски оболео итд. Анализа улоге душевног болесника у историји психијатрије и социологији менталних поремећаја.

6. недеља
предавање - Присилна хоспитализација и други облици друштвене контроле душевних болесника
Медицинска, правна, неформална и други облици контроле душевних болесника. Учесталост, облици правне и психолошке импликације присилне хоспитализације.

7. недеља
предавање - Политика и психијатрија
Анализа односа између психијатрије и политике у неколико аспеката (политике психијатријске струке и институције, дневне политике). Анализа злоупотребе психијатрије у политичке сврхе у тоталитарним режимима. Психијатрија и глобализација.

8. недеља
предавање - Психијатризација, психологизација и медикализација као друштвени феномени
Анализа различитих аспеката третирања друштвених проблема, детињства и људских односа искључиво из угла психопатологије, психологије или психофармакологије.Анализа друштвених претпоставки и последица психијатризације, психологизацвије и медикаментизације.

9. недеља
предавање - Колективно ирационално
Теоријске основе колективно ирационалног (психоаналитичко, феноменолошко, јунгијанско и друга гледишта).Облици колективне ирациналности (неуротичне, психотичне и психопатске), и начини њиховог истраживања.

10. недеља
предавање - Ставови према психички оболелом
Ставови према различитим категоријама психички оболелих (према психотичним, зависницима и другим). Стереотипи о психички оболелима.Ставови према психички оболелим у зависности од друштвених обележја становника. Истраживања ставова према душевно оболелим.

11. недеља
предавање - Квалитет живота психијатријских пацијената
Кавлитет живота различитих категорија психијатријски оболелих, посебно хроничних болесника, као и родбине психијатријских пацијената. Социјални и вредносни аспекти живота психијатријских пацијената. Истраживања квалитета живота психички оболелих.

12. недеља
предавање - Социологија психијатријске теорије и праксе
Место социологије психијатријске теорије и праксе у социологији сазнања, и специфичности социологије психијатријског сазнања (улоге патографских студија посебно).

13. недеља
предавање - Методологија истраживања у психијатријској социологији
Методе истраживања у психиајтрисјкој социологији, специфичности, проблеми и практични примери.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Опалић П. (2008): Психијатријска социологија, Завод за уџбенике, Београд
Eaton W. (2001): The Sociology og Mental Dissorders, Praeger, Wespot
Gallager B. (2002): The Sociology of Mental Illness, Prentice Hall, New Jersey
Кецмановић Д. (1975): Социјална психијатрија са психијатријском социологијом, Свијетлост, Сарајево
Зборник (1998): Заблуде у психијатрији, Институт за ментално здравље, Београд
↑↑↑