Социологија

Курс:
Историја антрополошких теорија (мастер)
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржај курса обухвата продубљено проучавање историје антрополошких теорија,односа историје и теорије у дисциплини и обхвата неколико периода од претеча антропологије до савременог доба. Планом и програмом предвиђена је само основна литература коју студент проширује у зависности од свог усмерења.
Циљ изучавања курса: Курс је усмерен на проширење основних знања студената о историји антропологије, при чему студент бира подручје (правац, аутора или групу аутора, период, националну школу или сл.) које ће детаљније обрадити у оквиру семинарског рада.
Предуслови за полагање: Познавање основних појмова из Увода у социокултурну антропологију. Студенти који немају одговарајуће предзнање полажу колоквијум као предуслов за излазак на завршни испит.
Облици наставе: Настава се организује у виду предавања и вежби. У оквиру приложеног списка литературе,студенти су обавезни да савладају само онај део градива који се
План курса:

1. недеља
предавање - Претходници антропологије
-

2. недеља
предавање - Раса, култура и еволуција
-

3. недеља
предавање - Национално гранање дисциплине
-

4. недеља
предавање - Британска антропологија на почетку ХХ века
-

5. недеља
предавање - Америчка антропологија на почетку ХХ века
-

6. недеља
предавање - Амерички дифузионизам и његов утицај на развој дисицпине
-

7. недеља
предавање - Немачка антропологија у првој половини ХХ века
-

8. недеља
предавање - Британски функционализам
-

9. недеља
предавање - Лингвистичка и когнитивна антропологија
-

10. недеља
предавање - Култура и личност
-

11. недеља
предавање - Структурализам
-

12. недеља
предавање - Симболичко интерпретативна антропологија
-

13. недеља
предавање - Постструктурализам и антропологија, лингвистички заокрет
-

14. недеља
предавање - Антропологија и биоетика
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Поарије, Жан (1991): Историја етнологије, ПЛАТО, Бгд. Тодоров, Цветан (1994): МИ и други, Библ.ХХ век, Бгд.
Stocking, George (1982): Race, Culture and Evolution, Essays in History of Anthropology, University of Chicago Press Тодоров, Цветан (нав.дело)
Barth, Fredrick (2005): One Disicipline, Four Ways: British, German, French and American Anthropology, Chicago
Stocking, George (1998): British Social Anthropology 1888-1951, University of Wisconsin Press
Bart, Stocking (nav.dela)
Barth, Stocking, nav.dela STocking, George (1998): Volkgeist as Method and Ethics: Essays in Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition, University of Wisconsin Press
Barth, STocking (nav.delo) Баузингер, Херман (2002): Етнологија, Библ.ХХ век, Бгд. Zimmerman, Andrew (2003): Anthropology and Antihumanism in Imperial Germany, UNiversity of Michigen Press
Stocking (nav. delo)
Barth, Stocking (nav.delo) Леви-Строс, Клод (1978): Дивља мисао, Нoлит, Београд Ворф, Бенџамин: Језик, мисао, стварност Tylor, John: Linguistic Categorization, Oxford, Calendron Press
Stocking, George (1988): Malinowski, Rivers, Benedict and Others: Essays on Culture and Personality, University of Wisconsin Press
Леви-Строс, Клод: Структурализам
Герц, Клифорд (1998): Тумачење култура, Библ.ХХ век, Бгд.
Bateson, Gregory (2002): Mind and Nature: A Necessary Unity, Hampton Press
↑↑↑