Социологија

Курс:
Савремене социолошке теорије (осн.)
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамердоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс упознаје с главним теоријским приступима у социологији насталим после Другог светског рата. Почев од теоријског система „последњег класика“, Талкота Парсонса, па до постмодерних друштвених теорија, предмет је посвећен излагању, критичком коментарисању, унутрашњој и спољашњој критици, међусобном поређењу и процени укупног теоријског доприноса појединачних социолошких праваца и школа. Осим тога, ради се на развијању способности теоријског мишљења код студената, што подразумева разликовање конститутивних слојева унутар социолошке теорије и уочавање везе између теоријских претпоставки и истраживачких резултата. Практична настава на вежбама одвија се кроз студентска излагања и дискусије о одабраним конкретним проблемима заступљених теоријских праваца, као и кроз примену различитих теоријских оквира на теме и појаве из друштвене стварности.
Циљ изучавања курса: Упознавање с теоријским плурализмом у савременој социологији; способност препознавања типова аргументације и начина конструисања социолошког предмета у зависности од теоријске припадности
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Класичне социолошке теорије (односно Класици социологије и антропологије)
Облици наставе: Предавања, презентације, излагања, дискусија, радионице
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
упознавање са садржајем курса и начином рада

1. недеља
семинар - Уводни час
-

2. недеља
предавање - Шта је теорија?
најопштије претпоставке теоријске логике у социологији; социолошка теорија после Другог светског рата

2. недеља
семинар - Шта је теорија?
Литература: Vjekoslav Afrić, „Pojam paradigme u sociologiji“ iz: Struktura sociološke teorije, Zagreb 1989, str. 33-40
Jeffrey Alexander, „What is theory“, iz: Twenty Lectures: Sociological Theory since World War II, New York: Columbia University Press, 1987, str. 1-21

3. недеља
предавање - Функционализам: Т. Парсонс, Р. Мертон
Класични функционализам, Парсонсов структурални функционализам, Мертонов критички функционализам

3. недеља
семинар - Функционализам: Т. Парсонс, Р. Мертон
-
Литература: David Aberle et al., „The Functional Prerequisites of a Society“, Ethics 60(2), 1950, str. 100-111
Talkot Parsons, Društveni sistem i drugi ogledi, Sremski Karlovci: IKZS, 2009, str. 327-349, 445-469 i 757-773

4. недеља
предавање - Неомарксизам
А. Грамши; Ђ. Лукач; К. Манхајм; Л. Алтисер; Критичка теорија (М. Хоркхајмер, Т. Адорно, Е. Фром, Х. Маркузе)

4. недеља
семинар - Неомарксизам
-
Литература: Luj Altiser, „Ideologija i državni ideološki aparati“, Loznica: Karpos, 2009.
Antonio Gramši, „Hegemonija, intelektualci i država“, iz zbornika: Studije kulture, prir. J. Đorđević, Beograd: Službeni glasnik, 2010, str. 148-154
Slavoj Žižek, ”Bauk i dalje kruži ”, Reč 56(2), 1999, str. 53-59.

5. недеља
предавање - Симболички интеракционизам
класично наслеђе (Џ.Х.Мид, Г. Зимел) и савремени интеракционизам (Х. Блумер, Х. Бекер, Е. Гофман)

5. недеља
семинар - Симболички интеракционизам
-
Литература: Erving Gofman, Kako se predstavljamo u svakodnevnom životu, Beograd: Geopoetika, 2000.
Hauard Beker, “Devijantnost i devijanti”, iz: Interpretativna sociologija, prir. I. Spasić, Beograd: ZUNS, 1998, str. 75-86

6. недеља
предавање - Феноменолошка социологија и етнометодологија
Феноменолошка социологија (А. Шиц, П. Бергер, Т. Лукман) и етнометодологија (Х. Гарфинкел, Џ. Даглас, М. Полнер, Д. Зимерман, Х. Сакс)

6. недеља
семинар - Феноменолошка социологија и етнометодологија
-
Литература: Alfred Šic, “O višestrukim stvarnostima”, iz: Interpretativna sociologija, prir. I. Spasić, Beograd: ZUNS, 1998, str. 87-108.
Peter Berger and Hansfried Kellner, “Marriage and the Construction of Reality”, iz zbornika: H.P.Dreitzel (ed.), Recent Sociology Vol.2, Macmillan, 1970.

7. недеља
предавање - Рационалистички индивидуализам
теорија размене (Џ. Хоманс), теорије рационалног избора (Џ. Колмен, Ј. Елстер), методолошки индивидуализам (Р. Будон), теорија колективног делања (М. Олсон, А. Обершол)

7. недеља
семинар - Рационалистички индивидуализам
излагање и дискусија о могућностима заснивања друштвене теорије на претпоставци рационалног делања, по моделу Елстеровог методолошког индивидуализма
Литература: Jon Elster, Uvod u društvene znanosti, Zagreb: Jesenski i Turk, 2000, str. 35-66.

8. недеља
- - Колоквијум
Прва провера знања

9. недеља
предавање - Интегративне теорије 1: Арчер, Елијас
Основни појмови и структура теоријског објашњења у два интегративна приступа: теорије морфогенезе (М. Арчер) и теорије процеса цивилизовања (Н. Елијас)

9. недеља
семинар - Интегративне теорије 1: Арчер, Елијас
излагање и дискусија о делу Норберта Елијаса "Процес цивилизације"
Литература: Norbert Elijas, Proces civilizacije, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Z.Stojanovića, 2001, str. 118-131, 163-167, 175-186

10. недеља
предавање - Интегративне теорије 2: Гиденс, Хабермас
Основни појмови и структура теоријског објашњења у још два интегративна приступа: теорији структурације Ентонија Гиденса и теорији комуникативног делања Јиргена Хабермаса

10. недеља
семинар - Интегративне теорије 2: Гиденс, Хабермас
излагање и дискусија о Гиденсовој теорији структурације и позне модерности, као и Хабермасовој студији о историји јавне сфере
Литература: Entoni Gidens, „Sopstvo i društvo u razdoblju pozne modernosti“ (iz knjige: Modernity and Self-Identity), prevod u: Interpretativna sociologija, Beograd: ZUNS, 1998, str. 193-206.
Jirgen Habermas, Javno mnenje, Beograd: Kultura, 1969, str. 38-59.

11. недеља
предавање - Интегративне теорије 3: Бурдије
Основни појмови и структура теоријског објашњења у теорији праксе Пјера Бурдијеа; синтеза и превазилажење дихотомија; Бурдијеови доприноси у посебним социолошким областима

11. недеља
семинар - Интегративне теорије 3: Бурдије
излагање и дискусија о Бурдијеовој примени појма поља на случај савременог новинарства
Литература: Pjer Burdije, «Društveni prostor i simbolička moć», u: Interpretativna sociologija, Beograd: ZUNS, 1998, str. 143-158
Pjer Burdije, Narcisovo ogledalo, Beograd: Clio, 2000.

12. недеља
предавање - Феминистичка социолошка теорија
Типови феминистичке мисли и њихов допринос социолошкој теорији; С. де Бовоар, Џ. Бернард, Е. Оукли, Д. Смит, М. Благојевић

12. недеља
семинар - Феминистичка социолошка теорија
радионица на основу питања покренутих у двотомној колективној студији "Мапирање мизогиније у Србији"
Литература: Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse, tom I i II , prir. Marina Blagojević, Beograd: AŽIN, 2000. i 2005.

13. недеља
предавање - Постмодерна социолошка теорија
идеје о постмодерној социологији и спорови око позне модерности и постмодерности; основни појмови приступа Ж.Ф.Лиотара, Ж. Бодријара, Д.Харвија, Ф. Џејмсона, З. Баумана

13. недеља
семинар - Постмодерна социолошка теорија
-
Литература: Hajnc-Ginter Fester, ”Postmoderna sociološka teorija”, Treći program br. 103/104, 1995.
Volfgang Velš, Naša postmoderna moderna, Sremski Karlovci: IKZS, 2000, pogavlje “Genealogija i značenje jednog spornog pojma”.

14. недеља
предавање - Закључно предавање: перспективе социолошке теорије данас
ретроспективна евалуација обрађених теоријских приступа у социологији; новије тенденције у социолошкој теорији

14. недеља
семинар - Закључно предавање: перспективе социолошке теорије данас
излагање и дискусија о савременим рефлексима постструктурализма
Литература: Mišel Fuko, “Nadzirati i kažnjavati”, iz zbornika: Studije kulture, prir. J. Đorđević, Beograd: Službeni glasnik, 2010, str. 186-231
Žan Bodrijar, „Rat u Zalivu se nije dogodio” iz zbornika: Evropski diskurs rata, prir. O.Savić, Beograd: Beogradski krug, 1995.

15. недеља
- - Завршни испит
Завршна провера знања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Лалман, Мишел, Историја социолошких идеја том II, ЗУНС, Београд 2004, стр. 115-117, 140-147, 152-157, 182-191
Ricer, Džorž, Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni, Službeni glasnik, Beograd 2009, str. 31-47, 105-374.
Спасић, Ивана, "Интерпретативна социологија - изазови разумевања друштвеног света", у: Интерпретативна социологија, Београд: ЗУНС, 1998: 5-32
Општа допунска литература
Harrington, Austin (ed.), Modern Social Theory: An Introduction, Oxford University Press 2005
Layder, Derek, Understanding Social Theory, London 1994
Mouzelis, Nicos, Sociologijska teorija: što je pošlo krivo?, Zagreb 2000.
Ritzer, George (ed.), Frontiers of Social Theory: The New Syntheses, New York, 1990
Kuvačić, Ivan (ur.), Suvremene sociološke teorije, Zagreb 1990.
Ивана Спасић, Социологије свакодневног живота, ЗУНС, Београд 2004.
Craig Calhoun et al. (eds), Contemporary Sociological Theory, Oxford: Blackwell, 2002
Љубиша Митровић, Творци нових парадигми у социологији, Београд: Институт за политичке студије, 2009.
↑↑↑