Социологија

Курс:
Социологија омладине (осн.)
У оквиру предмета: Социологија омладине
Предавачи: др Смиљка Томановићредовни професор
др Душан Мојићванредни професор
др Драган Станојевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс покрива основно теоријско и емпиријско знање у социолошком проучавању младих, омладине, адолесценције, студената и неформалних омладинских група и покрета. Обухвата преглед социолошких теорија омладине, савремене теорије о младима у плуралистичком друштву, објашњава процес социјализације и карактеристике омладинске културе и субкултура, генерацијске и родне разлике и односе, особености образовања, рада, породичних односа и слободног времена и пружа сазнања из области политичке партиципације и социјалног активизма младих.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за уочавање основних карактеристика друштвеног положаја и оријентација младих у савременом плуралистичком друштву, као и решавање појединих конкретних друштвених проблема са којима се млади суочавају данас.
Предуслови за полагање: За успешно похађање курса потребни су одслушани курсеви социологије породице, социологије политике, социологије рада и социологије града
Облици наставе: Интерактивна предавања и развијање предлога пројекта.
Обавезе студената: Редовно похађање и активно учествовање у настави: предавањима и вежбама; Израда испитног рада.
План курса:

1. недеља
предавање - Појмови омладина и млади као социолошке категорије

2. недеља
предавање - Одговор на глобалне промене - амбивалентности, ризици и конфликти

3. недеља
предавање - Актуелност појма морална паника

4. недеља
предавање - Млади и породичне транзиције - између породице порекла и породице опредељења

5. недеља
предавање - Млади у интергенерацијским односима у породици - аутономија и контрола

6. недеља
предавање - Родна социјализација, сексуалне праксе и интимни односи младих

7. недеља
предавање - Млади брачни парови и становање

8. недеља
предавање - Захтеви информатичког друштва и друштва знања

9. недеља
предавање - Млади у процесима економске глобализације

10. недеља
предавање - Идентитет младих и подкултурни стилови живота

11. недеља
предавање - Подкултуре младих и покрети

12. недеља
предавање - Политичка социјализација и партиципација младих

13. недеља
предавање - Општа дебата

14. недеља
предавање - Припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Милић А., Чичкарић Л. 1998. Генерација у протесту, ИСИ ФФ, Београд
Милић А. 1987. Загонетка омладине, ЦИД ИДИС, Београд, Загреб
Михаиловић С., Попадић Д. 2002. Млади у Србији 2002 - национално истраживање омладине, Министарство просвете и спорта - Сектор за ученички и студентски стандард и ЦПА, Београд
Чичкарић Л. 2003. "Конструкција политичког идентитета у контексту глобализације и транзиције друштва," Социолошки преглед, XXXVII, 1-2, 79-99.
Николић М., Михаиловић С. (ед.) 2004. Млади загубљени у транзицији, Центар за проучавање алтернатива, Београд
Пантић Д. 1990. Промене вредносних оријентација младих у Србији, ИДН Београд
Мојић Д. 2004. "Радне стратегије градске и сеоске омладине у Србији," у: Друштвена трансформација и стратегије друштвених група, (приредила А. Милић), ИСИ ФФ, Београд, 219-235
Мојић Д. 2004. Запослена омладина у Србији почетком трећег миленијума, у: Млади загубљени у транзицији. Београд: Центар за проучавање алтернатива
↑↑↑