Социологија

Курс:
Друштво и простор -реструктурирање моћи (докт.)
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Pregled savremenih socioloških teorija o odnosu prostora i društva, a posebno restrukturiranju (reteritorijalizacija i reskaliranje) društvene moći u modernom, globalnom društvu. Izmenjeni koncepti prostora i vremena povezuju se sa teritorijalnim suverenitetom države, nastajanjem nadnacionalnih prostornih centara moći kao i decentralizacijom dela društvene moći i kontrole na niže teritorijalne celine (centre). Kritički se razmatraju fenomeni novog regionalizma i novog lokalizma, kao novi teritorijalni identiteti. Analizira se diskurs strateškog planiranja kvaliteta života u prostornim celinama kroz koncept javno-privatnog partnerstva. Diskutuju se i nove forme građanstva (kosmopolitsko, transnacipnalno, urbano, kulturno, ekonomsko, manjinsko, itd), kao i pitanja socijalne kohezije na i između različitih prostornih nivoa, u uslovima sve veće fragmentacije društvenog prostora i privatizacije javnog prostora. Praktički deo nastave obuhvata specifičnost indikatora regionalnog i urbanog/lokalnog razvoja. u okviru EU kao nadnacionalnog prostornog okvira, i sledstvenih promena u rekonfiguraciji društvene moći na uže prostorne celine. Prostorna rekonfiguracija srpskog društva čini posebnu celinu kursa.
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je razumevanje prostorne dimenzije društvenog života, njene organizacije i razvoja i njeno kritičko razmatranje kao neposrednog konteksta istraživanja svih društvenih fenomena, kao i konceptualnih izazova promena u prostornosti društva.
Предуслови за полагање: Za uspešno pohadjanje ovog kursa potrebno je poznavanje teorija i metoda opšte sociologije, sociologije naselja i politike odnsno srodnih disciplina.
Облици наставе: Nastava se izvodi kroz predavanja, vežbe, radionice, istraživački rad
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Brenner, N. Et al (eds) (2003) State/Space: A Reader, Blackwell Publishing
Isin, E. (ed) (2000) Democracy, Citizenship and the Global City, Routledge.
Scott, A, (ed) (2002) Global City-Regions: Trends, Theory, Policy, Oxford University Press
Le Gales (2002) European Cities: Social Conflicts and Governance, Edition European Societies, Oxford University Press.
Sreten Vujović i Mina Petriović, Urbana sociologija, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
Општа допунска литература
zakoni, programska dokumenta, statistički podaci, izveštaji relevantnih organizacija, referentna istraživanja i sl
↑↑↑