Социологија

Курс:
Социјална и просторна искљученост (осн.)
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Teorijsko razmatranje pojma socijalne isključenosti kroz tri dominantna diskursa: diskurs potklase, redistristributivni diskurs (socijalna prava) i diskurs socijalne integracije (dominatno u tržište rada). Definiše se odnos socijalne i prostorne isključenosti (kada prostorna segregacija postaje slučaj socijalne isključenosti). Naglašava se razlika između pojmova siromašne populacije i siromašnog područja, kao i razlika između urbanog i ruralnog siromaštva. Razmatra se pojam geta, kultura siromaštva i beskućništvo kao najradikalniji oblik socijalne isključenosti. Problematizuje se i koncept socijalnog kapitala lokalne zajednice kao preduslov socijalne uključenosti. Praktički deo nastave bavi se sistematizacijom indikatori socijalne i prostorne isključenosti koji se primenjuju u istraživanjima i primenjenim programima. Ovi programi razmatraju se u komparativnoj perspektivi (različiti institucionalni konteksti i postavljeni ciljevi: socijalna kohezija ili socijalna pravda). Sadržaj kursa obuhvata iskustvo EU odnosno zemalja članica, kao i iskustvo postsocijalističkih zemalja.
Циљ изучавања курса: Razvoj analitičke sposobnosti sudenata u procenjivanju karakteristika prostornih aspekata socijalne isključenosti, razvijanju operativnih indikatora i predlaganju konkretnih projektnih zadataka odnosno rešenja u borbi protiv sosijalne isključenosti u prostoru.
Предуслови за полагање: Za uspešno pohadjanje ovog kursa potrebno je poznavanje opšte sociološke teorije i metodologije.
Облици наставе: Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Mina Petrović, Transformacija gradova – depolitizacija urbanog pitanja, Beograd: ISI FF, 2008 (u štampi)
Mina Petrović, Sociologija stanovanja – Stambena politika: izazovi i mogućnosti, Beograd ISI FF, 2004.
Petrović, M. (2004) "Stambeni položaj i stambene strategije domaćinstava u Srbiji", U: Milić, A. (ur)Društvena transformacija i strategije društvenih grupa, Beograd: ISI FF:
Petrović, M. I Tomanović, S. (2006) "Rizici i bezbednosti u susedstvu iz perspektive dece i njihovih roditelja", U Tomanović, S. (ur) Društvo u previranju, Beograd: ISI FF.
Општа допунска литература
Eurostat statistika
Dokumenti EU (Socijalna povelja, Lisabonska deklaracija, Nacionalni programi akcija)
Relevantni strateški dokumenti u Srbiji (Strategija smanjenja siromaštva, Lokalne agende 21 i sl).
↑↑↑